Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Import- och exportlicens för mjölk och mjölkprodukter

Hitta på sidan

Du kan importera mjölk och mjölkprodukter från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss. För att kunna exportera ost till Kanada tullfritt behöver du en exportlicens.

Produkter och kvoter

Du kan importera mjölkprodukter, till exempel ost, med en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden ost som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Nytt system för kvotlicenser för mjölk och mjölkprodukter från den 1 juli 2021

Första gången som du kan söka för det nya kvotåret blir den 1–7 juni 2021. Innan dess ska du kontakta Tullverket för att visa att du har handlat med varor inom samma varuområde. Läs mer om det längre ner på sidan.

Kvotperioden är från och med 1 juli till och med 30 juni och är uppdelad i två delperioder: 1/7 – 31/12 och 1/1 – 30/6.

Du kan söka första gången i det nya kvotsystemet 1 – 7 juni.

Kontakta Tullverket för att visa handel

Första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod ska du visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Den handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Eftersom kvoten kan sökas från den 1 till den 7 juni, ska du visa handel under perioderna

  • 1 april 2019 – 31 mars 2020
  • 1 april 2020 – 31 mars 2021.

Du måste kunna visa handel på 25 ton per tolvmånadersperiod för att din ansökan ska vara giltig.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket, marknadsstod@Jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Kvot för import av ost från Turkiet

Kvoten har gjorts om till en så kallad ”först till kvarnkvot” Det innebär att Tullverket har tagit över handläggningen av kvoten.

När du söker kvotlicens

Du söker kvotlicens i vår e-tjänst LICnet.

Du ska skicka in ett tulldokument som visar att du har exporterat eller importerat minst 25 ton mjölkprodukter till eller från EU de senast två kalenderåren. Mjölkprodukterna ska ha en varukod som börjar på 04 i Tullverkets tulltaxa.

Du ska också mejla in ett registreringsbevis från Bolagsverket och en skattsedel från Skatteverket.

Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet på 0,35 euro per kilo som du söker licens för. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Beloppet ska finnas hos Jordbruksverket senast den 30 november klockan 13.00.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Så här fyller du i kvotlicensansökan

De här uppgifterna måste du fylla i när du ansöker om kvotlicens

  • Fält ursprungsland (obligatorisk uppgift – ja)
  • Fältet produktkod, åttasiffrigt
  • Fältet kvantitet, nettovikt med siffror
  • Fältet särskilda upplysningar: Artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/01 samt kvotnumret
  • Fältet handelsbeteckning, exempelvis ”ost”

Din ansökan måste avse minst 10 ton.

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om licenser för importkvot.

Efter att du ansökt

Jordbruksverket hanterar ansökningarna och skriver ut licenserna efter att kommissionen fördelat kvantiteten inom tullkvoten.

Jordbruksverket utfärdar licenserna omgående när tilldelnings­förordningen har publicerats.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

Visa ett intyg i tullen

När du tar in varorna till EU och betalar tull ska du visa upp ett EUR 1 intyg som är utfärdat av det exporterande landets myndigheter. Du kan också visa upp en fakturadeklaration. En fakturadeklaration är ett dokument som upprättas av landet som exporterar, enligt ett avtal som EU ingått med länder som exporterar mjölkprodukter.

För kvoter i Norge gäller att du visar en deklaration för att få sälja varan fritt tillsammans med importlicens och ursprungsbevis.

Export av ost till Kanada

När du exporterar ost till Kanada med varukoderna 0406 XXXX behöver du en papperslicens för export. Du söker licensen i LICnet.

Du behöver skriftligt intyga att alla råvaror som använts i osttillverkningen har EU-ursprung och att tillverkningen gjorts i EU. Licensansökan och licensen ska innehålla ”Kanada” som destinationsland, rutan för ”obligatorisk uppgift” ska kryssas i.

Du behöver inte betala in något säkerhetsbelopp.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Författningar

Söker efter 1998:88

Senast uppdaterad: 2021-01-20