Importera nötkött med kvotlicens

Nötkött kan du importera från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Du kan importera nötkött med en lägre tull under en begränsad tid om du uppfyller villkoren. Du behöver då en kvotlicens. Mängden nötkött som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter. Det finns kvoter för olika varuslag, vilket du kan läsa mer om här på sidan.

Nötkött med hög kvalitet (Hiltonkvoter)

Dessa kvoter brukar kallas Hiltonkvoter. Kvoterna gäller för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött.

Med kvotlicens betalar du en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet som du importerar.

I tabellen kan du se vilka olika kvoter som finns, vilket nummer kvoterna har och vilka varukoder som kvoterna gäller för.

Tabell över kvoter för nötkött med hög kvalitet

Kvoter för nötkött med hög kvalitet
KvotnummerKvoten gäller för import från det här landetKvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrornaKvotens kvantitetÖvriga upplysningar
094001Australien0202 30 901 405 tonBuffelkött
094004Argentina0201 30 00, 0202 30 90200 tonBuffelkött
094450Argentina0201 30 00, 0206 10 9529 389 ton
094451Australien0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 912 481 ton
094452 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 134.7 kB.Uruguay0201 30 00, 0206 10 955 606 ton
094453 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 135.1 kB.Brasilien0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 918 951 ton
094454Nya Zeeland0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 91846 ton
094455Paraguay0201 30 00, 0202 30 90711 ton
094002 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 159.8 kB.USA och KanadaEx 0201, Ex 0202, 0206 10 95, 0206 29 9111 481 tonDenna kvot hanteras på annat sätt än övriga Hiltonkvoter. Kvotperioden är uppdelad i 12 delperioder. Licens kan sökas under de första 7 kalenderdagarna varje månad. Undantaget är december månad. Då får du inte söka licens under de första 7 kalenderdagarna. Licenser som är giltiga att använda från och med första januari söker du istället från den 23 till den 30 november. Observera att ansökan och säkerhetsbeloppet måste ha kommit in innan kl. 13 den sista arbetsdagen i ansökningsperioden. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Så här söker du licens

Du kan söka licens för nötkött med hög kvalitet när som helst under året. Tänk på att detta inte gäller kvot 09.4002.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer och i rutan Särskilda upplysningar.
 • Under Särskilda upplysningar ska du också ange den tullsats som gäller för kvoten, till exempel Värdetull 20 %.
 • Fyll i ursprungsland och markera Obligatorisk uppgift med ett kryss.
 • Ange varukoden med 8 siffror.
 • I rutan Särskilda villkor ska du ange numret på äkthetsintyget som du skickar med post till oss.

Bifoga original och kopia av äkthetsintyget

När du söker licens för import av nötkött med hög kvalitet ska du skicka in ett äkthetsintyg i original, tillsammans med en kopia, med post till Jordbruksverket. Originalet och kopian ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i det land som du importerar köttet ifrån. Ett äkthetsintyg får endast användas för utfärdandet av en enda licens.

Vi får listor över de äkthetsintyg som EU-kommissionen fått från det land som du importerar ifrån. Om din ansökan om licens är komplett och att samtliga uppgifter i originalet och kopian av äkthetsintyget motsvarar de uppgifter som vi fått från EU-kommissionen, så ska vi utfärda licensen utan dröjsmål, men senast inom 6 kalenderdagar.

Efter att vi utfärdat licensen skickar vi tillbaka kopian av äkthetsintyget till dig. På kopian har vi noterat licensnummer och licenskvantiteten.

Du ska visa upp kopian av äkthetsintyget tillsammans med licensen för Tullverket i samband med importtillfället.

Äkthetsintygens och licensernas giltighetstider

Äkthetsintygen är giltiga i 3 månader från och med den dag de utfärdades, dock inte längre än till tullkvotperiodens sista dag (30 juni). Ansökan om licens ska göras inom äkthetsintygets giltighetstid. Licensen är sedan giltig från och med att Jordbruksverket utfärdar den till och med kl. 23:59 den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för äkthetsintyget som licensen utfärdats för. Licensens giltighetstid får dock inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut (30 juni).

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött du söker licens för. Beloppet ställs till Jordbruksverket i svenska kronor.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet. Beskrivning hur man gör finns i handboken som du hittar i LICnet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Fryst nötkött utan ben

Du kan importera fryst nötkött utan ben från länder utanför EU genom tullkvot och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Enligt de tidigare reglerna för kvoten för fryst nötkött krävdes att du först ansökte och tilldelades en importrätt för att få ta del av kvoten. Enligt de nya reglerna som börjar gälla för kvotåret som startar den 1 juli 2021 så är förfarandet med importrätt borttaget. Nu söker du istället kvotlicens direkt enligt informationen på denna sida.

Produkter och kvoter

Kvoten för fryst nötkött utan ben ger dig rätt att importera kött med en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet. För att få den lägre tullavgiften behöver du söka kvotlicens.

Kvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrorna:

 • 0202
 • 0206 29 91.

Kvoten för fryst nötkött gäller för import av 43 732 ton benfritt nötkött till EU och har kvotnummer 094003. Kvoten gäller för fryst nötkött som har en inre temperatur på –12 °C eller lägre när du för in köttet till ett land inom EU. 100 kilo kött med ben motsvarar 77 kilo urbenat kött.

Tullkvotperioden är den 1 juli–30 juni.

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tullombud eller deras representanter får inte ansöka om kvotlicens.

Referenskvantitet och fakturor

Om du ska söka kvotlicens för import av fryst nötkött utan ben måste du skicka in bevis som styrker din referenskvantitet. Du får inte ansöka om större kvantitet sammanlagt under tullkvotperioden än din referenskvantitet.

Referenskvantiteten är den kvantitet produkter som du har importerat från länder utanför EU på varukoderna 0202 och 0206 29 91 under tolvmånadersperioden 1 april–31 mars före den aktuella tullkvotperioden.

Ett företags referenskvantitet får inte överskrida 15 procent av den tillgängliga kvantiteten för den berörda tullkvoten under den aktuella tullkvotperioden.

Du visar referenskvantitet genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet till Jordbruksverket.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, Box 12854, 112 98 STOCKHOLM

Förutom underlagen från Tullverket behöver du skicka in inskannade fakturor avseende referenskvantiteterna till:

Fakturorna ska uppfylla kraven i artikel 10 i förordning (EU) 2020/760 och ska minst innehålla följande uppgifter:

 • importörens namn
 • produktbeskrivning och tillhörande åttasiffrig varukod
 • fakturanummer

Fakturorna ska skickas in elektroniskt i ett format som Jordbruksverket kan läsa.

Du ska även säkerställa att fakturanumret framgår på motsvarande tulldeklaration.

För tullkvotperioden 2021/2022 finns det övergångsregler som du kan tillämpa när det gäller underlagen för bevisning av referenskvantiteten. Kontakta Jordbruksverket för ytterligare information. Ovanstående regler kring att visa fakturor och tulldeklarationer börjar gälla från och med tullkvotperioden 2022/2023.

Datum för ansökan

Ansökan om kvotlicens kan lämnas in under de sju första kalenderdagarna i månaden före tullkvotperiodens början. Då tullkvotperioden börjar den 1 juli är ansökningsperioden de första sju kalenderdagarna i juni.

Ansökan om kvotlicens måste ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13.00 den sista arbetsdagen i ansökningsperioden. Dessutom måste tillräckligt säkerhetsbelopp finnas på ert konto hos Jordbruksverket innan denna tidpunkt.

Om det finns tillgängliga kvantiteter kvar på kvoten efter första ansökningsomgången i juni kan ansökan om kvotlicens göras under de första sju kalenderdagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad. Då får du inte söka kvotlicenser under de sju första dagarna. Kvotlicenser som är giltiga att använda från och med den 1 januari söker du istället från den 23 till den 30 november året innan.

Om kvoten är slut får du ingen kvotlicens alls.

Lämna en säkerhet när du söker kvotlicens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 6 euro per 100 kilo benfritt kött som du söker kvotlicens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök kvotlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer och i rutan Särskilda upplysningar.
 • Under Särskilda upplysningar ska du också ange den tullsats som gäller för kvoten 094003, ”Värdetull 20 %”.
 • Ange varukoden med åtta siffror. (Varukoden ska börja med 0202 eller ha numret 0206 29 91).
 • Ange vikten i hela kilon benfritt kött.
 • Som avsändningsland och ursprungsland anges ”Alla tredje länder”. Observera att licensen dock inte gäller för produkter med ursprung i Storbritannien.

Efter att du ansökt

I det fall vi godkänner din ansökan om kvotlicens meddelar vi Kommissionen vilken mängd du vill importera. Vi utfärdar licensen efter att Kommissionen har meddelat tilldelningsprocenten. Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon. Licensmeddelandet hittar du i LICnet.

Om det är många som söker

Om det är många som söker kvotlicens är det inte säkert att du får licens för allt du har sökt för. Då beslutar Kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteter som du inte får kvotlicens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du har sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen kvotlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

En kvotlicens som utfärdas på kvoten 094003 är giltig till slutet av tullkvotperioden, alltså till och med den 30 juni.

Du kan överlåta licensen

Du kan överlåta licensen till ett annat företag, men det är alltid du som är ansvarig för att licenserna utnyttjas. Om en licens inte utnyttjas förlorar du den inbetalda säkerheten.

Reglerna som gäller vid överlåtelse av licens framgår av artikel 7 i förordning (EU) 2020/760.

Fryst nötkött för bearbetning

Från och med den 1 juli 2021 flyttas de två kvoterna för fryst nötkött för bearbetning (09.4057 och 09.4058) över till Tullverket och kommer då hanteras som så kallade "först till kvarn-kvoter". De får även nya kvotnummer.

Kontakta Tullverket för ytterligare information.

Regler som gällde fram till och med kvotåret som löper ut den 30 juni 2021 för kvoterna för fryst nötkött för bearbetning

Vid import av fryst nötkött för bearbetning från länder utanför EU finns två kvoter, en för A-produkter och en för B-produkter.

För att få den lägre tullavgiften måste du först söka importrätt och därefter söka licenser. Med licenserna visar du för tullen att du ska betala en lägre tullavgift.

Kvoten gäller för vissa varukoder. I tabellen kan du se vilken tullavgift du kan importera till ifall du har importrätt.

 

Tullavgifter fryst nötkött för bearbetning
VarukodTullavgift för
kött som ska
bearbetas till
A‑produkter
Tullavgift för kött
som ska bearbetas
till B‑produkter
i vikt utan ben
0202 20 3020 %20 % + 994,5 euro/1 000 kg
0202 30 1020 %20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg
0202 30 5020 %20 % + 1 554,3 euro/1 000 kg
0202 30 9020 %20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg
0206 29 9120 %20 % + 2 138,4 euro/1 000 kg


Kvoten för kött som ska bearbetas till A-produkter gäller för import av 50 000 ton och för B-produkter 13 703 ton.

Du får som mest söka importrätt för 5 000 ton kött som ska bearbetas till A-produkter och 1 370,3 ton kött som ska bearbetas till B-produkter. Detta motsvarar 10 procent av de tillgängliga kvoterna.

När efterfrågan på importrätt är större än den kvot som finns i EU får alla som ansökt en minskning av importrätten som procentuellt är lika stor för alla.

Vem kan söka importrätt?

Du som driver en godkänd bearbetningsanläggning i ett EU-land kan söka importrätt. Företaget måste ha bearbetat produkter som innehåller nötkött eller andra oxdjur under de två närmast föregående tolvmånadersperioderna innan den aktuella ansökningsomgången.

Om det är första gången som du söker importrätt ska du skicka in ett bevis på att du uppfyller de här kraven. Det ska du göra samtidigt som du söker importrätt.

Det här är en A-produkt

En A-produkt är en vara som efter bearbetning klassas som någon av de varukoder som börjar med de här siffrorna:

 • 1602 10
 • 1602 50 31
 • 1602 50 95.

Varan får bara innehålla nötkött och minst 20 viktprocent magert kött med en kollagen och proteinhalt på högst 0,45 procent. Varan måste värmebehandlas så att köttproteiner koagulerar i hela produkten. Det får inte finnas något spår av rosafärgad vätska på snittytan när man skär ett snitt genom produktens tjockaste del. Minst 85 procent av nettovikten ska vara kött och köttsky.

Det här är en B-produkt

En B-produkt är en vara som innehåller nötkött men som efter bearbetning inte klassas som en A-produkt. Produkter som efter bearbetning klassas med en varukod som börjar med 0210 20 90 är en B-produkt under förutsättning att produkten torkats eller rökts så att det färska köttets färg och konsistens helt har försvunnit. Vattenhalten och proteinhalten får inte vara högre än 3:2.

Så här söker du importrätt

 • Skriv ett vanligt brev och tala om att du vill ha importrätt för fryst nötkött för bearbetning.
 • Skriv vilket kvotnummer det gäller. Kvoten för A-produkter har kvotnummer 09.4057 och kvoten för B-produkter har kvotnummer 09.4058.
 • Skriv hur många kilo kött med ben som du vill ha importrätt för. 100 kilo kött med ben är lika mycket som 77 kilo benfritt kött.
 • Skicka brevet till Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Sök i början av månaden innan varje delperiod börjar

Importrätt för fryst nötkött för bearbetning söker du under de första 7 dagarna i månaden innan respektive delperiod. Det innebär att det blir 4 ansökningsperioder under en tullkvotperiod. Tullkvotsperioden sträcker sig från 1 juli till 30 juni

 

Delperioder och ansökningsperioder
DelperiodAnsökningsperiod
1 juli-30 september1-7 juni
1 oktober-31 december1-7 september
1 januari-31 mars1-7 december
1 april-30 juni1-7 mars

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13 den 7:e dagen i ansökningsperioden. Om den 7:e dagen är en lördag, söndag eller helgdag ska ansökan ha kommit den sista arbetsdagen före den 7:e dagen.

Du kommer att få besked om hur mycket kött du har rätt att importera med en lägre tullavgift innan den aktuella delperioden börjar.

Om kvoten tar slut under någon av delperioderna avslås alla ansökningar om importrätter resten av tullkvotperioden.

För att få importrätt måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige. Importrätten gäller fram till och med den 30 juni 2021.

Lämna en säkerhet när du söker importrätt

När du söker importrätt måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 6 euro per 100 kilo kött med ben som du söker importrätt för.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Vi frisläpper den del av säkerheten som motsvarar det du inte får importera

När du fått besked om hur mycket kött du har rätt att importera frisläpps säkerheten för den del som du inte får importera. Vi frisläpper alltså det säkerhetsbelopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den kvantitet som du har sökt för och den kvantitet som du får besked om att du har rätt att importera. Resterande säkerhet frisläpps allt eftersom du ansöker om licenser.

Att säkerheten frisläpps betyder att du antingen får tillbaka säkerheten eller att du kan använda säkerheten igen. Det beror på vilken typ av säkerhet du har.

Så här söker du kvotlicenser

Du söker kvotlicens efter att du har fått besked om hur mycket kött du har rätt att importera med lägre tullavgift. Licenserna söker du allteftersom du importerar. Du kan börja söka licenser från den 1 juli. Kvotlicensen gäller i 120 dagar från den dagen den utfärdas men längst till 30 juni 2021. Licensen gäller tidigast från den första dagen i varje delperiod.

Du kan inte överlåta licenser för fryst nötkött för bearbetning.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens:

 • I ansökan om licens ska du ange vilket kvotnummer det gäller. Kvoten för A-produkter har kvotnummer 09.4057 och kvoten för B-produkter har kvotnummer 09.4058.
 • Du ska också ange det här:
  - Licensen är giltig i Sverige
  - Om köttet ska bearbetas till A-produkter eller B-produkter
  - Godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen ska ske
  - Förordning (EG) nr 412/2008
 • Ange alltid vikten i hela kilon med avrundning neråt.

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött med ben du söker kvotlicens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Du måste också lämna en säkerhet till Tullverket.

Tabell över säkerheter till Tullverket

Belopp för säkerheter till Tullverket
VarukodSå här mycket måste du lämna i säkerhet för A-produkter per 1 000 kilo kött utan benSå här mycket måste du lämna i säkerhet för B-produkter per 1 000 kilo kött utan ben
0202 20 301 414 euro420 euro
0202 30 102 211 euro657 euro
0202 30 502 211 euro657 euro
0202 30 90903 euro903 euro
0206 29 91903 euro903 euro

När du importerar måste du göra det här

 • Mejla blanketten Ankomstanmälan till marknadsstod@jordbruksverket.se senast 48 timmar innan beräknad ankomst.
 • Håll de importerade varorna åtskilda från annat lager och övrig produktion.
 • Bearbetning måste ske inom 3 månader efter importdagen.
 • Ha en separat journalföring med uppgifter om bearbetade kvantiteter, när köttet har bearbetats och till vilken produkt köttet har bearbetats. Det finns ingen särskild blankett för journalen.
 • Skicka in journalerna till Jordbruksverket, Fiskeri- och marknadsstödsenheten, 551 82 Jönköping. Därefter meddelar meddelar vi Tullverket om att de ska frisläppa säkerheten. För att säkerheten ska frisläppas måste journalerna ha kommit in till Jordbruksverket inom 7 månader efter importdagen.

Import av mindre kött än du har importrätt och licens för

Om du importerar mindre kött under perioden 1 juli–30 juni än vad du har importrätt eller licens för behåller vi en del av säkerheten eller så får du betala ett belopp. Om du ska betala eller om vi behåller en del av säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat. Om du till exempel importerar kött som motsvarar två tredjedelar av din importrätt behåller vi eller så får du betala ett belopp som motsvarar en tredjedel av säkerheten. Du får betala maximalt 95 procent av säkerheten. Om du har importerat kött som motsvarar mindre än 5 procent av importrätten får du betala ett belopp som motsvarar hela säkerheten. Samma sak gäller om du inte utnyttjar din licens alls.

Övriga tullkvoter

Här kan du se vilka övriga tullkvoter som finns och vilka produkter som kvoterna gäller för. Vill du veta mer om dessa kvoter är du välkommen att kontakta oss. Se även detaljerade regler i förordningarna (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761.

Tullkvoter för övriga tullkvoter
BeskrivningKvotnummerImportland
Nöt- och kalvkött, färskt, kylt eller fryst094181Chile
Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”)094198, 094199, 094200, 094504, 094505Serbien,
Montenegro,
Kosovos tullområde,
Bosnien och Hercegovina,
Nordmakedonien
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt094280Kanada
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, fryst eller annat094281Kanada
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst094270Ukraina

Viss typ av torkat urbenat kött

094202

Schweiz

Nötkött av hög kvalitet
(Förordning 1149/02)

kvot som börjar gälla vid behov (autonom kvot)

Alla länder utanför EU


Författningar

Senast uppdaterad: 2021-10-04