Importera nötkött med kvotlicens

Nötkött kan du importera från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Du kan importera nötkött med en lägre tull under en begränsad tid om du uppfyller villkoren. Du behöver då en kvotlicens. Mängden nötkött som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter. Det finns kvoter för olika varuslag, vilket du kan läsa mer om här på sidan.

Nötkött med hög kvalitet (Hiltonkvoter)

Dessa kvoter brukar kallas Hiltonkvoter. Kvoterna gäller för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött.

Med kvotlicens betalar du en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet som du importerar.

I tabellen kan du se vilka olika kvoter som finns, vilket nummer kvoterna har och vilka varukoder som kvoterna gäller för.

Tabell över kvoter för nötkött med hög kvalitet

Kvoter för nötkött med hög kvalitet
KvotnummerKvoten gäller för import från det här landetKvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrornaKvotens kvantitetÖvriga upplysningar
094001Australien0202 30 901 405 tonBuffelkött
094004Argentina0201 30 00, 0202 30 90200 tonBuffelkött
094450Argentina0201 30 00, 0206 10 9529 389 ton
094451Australien0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 913 389 ton
094452 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 68.2 kB.Uruguay0201 30 00, 0206 10 955 606 ton
094453 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 70.2 kB.Brasilien0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 918 951 ton
094454Nya Zeeland0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95, 0206 29 91846 ton
094455Paraguay0201 30 00, 0202 30 901 000 ton
094002 (länk till mer information om kvoten) Pdf, 70.6 kB.USA och KanadaEx 0201, Ex 0202, 0206 10 95, 0206 29 9111 481 tonDenna kvot hanteras på annat sätt än övriga Hiltonkvoter. Kvotperioden är uppdelad i 12 delperioder. Licens kan sökas under de första 7 kalenderdagarna varje månad. Undantaget är december månad. Då får du inte söka licens under de första 7 kalenderdagarna. Licenser som är giltiga att använda från och med första januari söker du istället från den 23 till den 30 november. Observera att ansökan och säkerhetsbeloppet måste ha kommit in innan kl. 13 den sista arbetsdagen i ansökningsperioden. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Så här söker du licens

Du kan söka licens för nötkött med hög kvalitet när som helst under året. Tänk på att detta inte gäller för kvoten 09.4002. Den kvoten kan du söka de första 7 dagarna i varje månad, utom i december. Däremot kan du söka kvotlicens under perioden 23 – 30 november.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Innan du kan börja använda LICnet måste du anmäla dig. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer och i rutan Särskilda upplysningar.
 • Under Särskilda upplysningar ska du också ange den tullsats som gäller för kvoten, till exempel Värdetull 20 %.
 • Fyll i ursprungsland och markera Obligatorisk uppgift med ett kryss.
 • Ange varukoden med 8 siffror.
 • I rutan Särskilda villkor ska du ange numret på äkthetsintyget som du skickar med post till oss.

Bifoga original och kopia av äkthetsintyget

När du söker licens för import av nötkött med hög kvalitet ska du skicka in ett äkthetsintyg i original, tillsammans med en kopia, med post till Jordbruksverket. Originalet och kopian ska vara utfärdat av den behöriga myndigheten i det land som du importerar köttet ifrån. Ett äkthetsintyg får endast användas för utfärdandet av en enda licens.

Vi får listor över de äkthetsintyg som EU-kommissionen fått från det land som du importerar ifrån. Om din ansökan om licens är komplett och att samtliga uppgifter i originalet och kopian av äkthetsintyget motsvarar de uppgifter som vi fått från EU-kommissionen, så ska vi utfärda licensen utan dröjsmål, men senast inom 6 kalenderdagar.

Efter att vi utfärdat licensen skickar vi tillbaka kopian av äkthetsintyget till dig. På kopian har vi noterat licensnummer och licenskvantiteten.

Du ska visa upp kopian av äkthetsintyget tillsammans med licensen för Tullverket i samband med importtillfället.

Äkthetsintygens och licensernas giltighetstider

Äkthetsintygen är giltiga i 3 månader från och med den dag de utfärdades, dock inte längre än till tullkvotperiodens sista dag (30 juni). Ansökan om licens ska göras inom äkthetsintygets giltighetstid. Licensen är sedan giltig från och med att Jordbruksverket utfärdar den till och med kl. 23:59 den 30:e kalenderdagen efter sista giltighetsdagen för äkthetsintyget som licensen utfärdats för. Licensens giltighetstid får dock inte löpa längre än till tullkvotperiodens slut (30 juni).

Lämna en säkerhet när du söker licens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera nötköttet. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 12 euro per 100 kilo kött du söker licens för. Beloppet ställs till Jordbruksverket i svenska kronor.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet. Beskrivning hur man gör finns i handboken som du hittar i LICnet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Fryst nötkött utan ben

Du kan importera fryst nötkött utan ben från länder utanför EU (gäller dock inte kött med ursprung Storbritannien) genom tullkvot och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Produkter och kvoter

Kvoten för fryst nötkött utan ben ger dig rätt att importera kött med en tullavgift på 20 procent av värdet på köttet. För att få den lägre tullavgiften behöver du söka kvotlicens.

Kvoten gäller för varukoder som börjar med de här siffrorna:

 • 0202
 • 0206 29 91.

Kvoten för fryst nötkött gäller för import av 43 732 ton benfritt nötkött till EU och har kvotnummer 094003. Kvoten gäller för fryst nötkött som har en inre temperatur på –12 °C eller lägre när du för in köttet till ett land inom EU. 100 kilo kött med ben motsvarar 77 kilo urbenat kött.

Tullkvotperioden är den 1 juli–30 juni.

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tullombud eller deras representanter får inte ansöka om kvotlicens.

Referenskvantitet och tulldeklarationer

Om du ska söka kvotlicens för import av fryst nötkött utan ben måste du skicka in bevis som styrker din referenskvantitet. Du får inte ansöka om större kvantitet sammanlagt under tullkvotperioden än din referenskvantitet.

Referenskvantiteten är den kvantitet produkter som du har importerat från länder utanför EU (import från Storbritannien får inte räknas med) på varukoderna 0202 och 0206 29 91 under tolvmånadersperioden 1 april–31 mars före den aktuella tullkvotperioden

Ett företags referenskvantitet får inte överskrida 15 procent av den tillgängliga kvantiteten för den berörda tullkvoten under den aktuella tullkvotperioden.

Du visar referenskvantitet genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet i Excelfiler till Jordbruksverket.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, ”Utdrag ur TDS”, Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Du ska se till att både tulldeklarationerna och utdraget du får från Tulldatasystemet innehåller följande uppgifter:

 • importörens eller deklarantens namn
 • produktbeskrivning och tillhörande 8-siffrig varukod
 • fakturanummer

Skicka tulldeklarationer till Jordbruksverket:

Utdraget från Tullverket skickar Tullverket in till Jordbruksverket på din begäran, till samma mejl­adress.

Datum för ansökan

Ansökan om kvotlicens kan lämnas in under de sju första kalenderdagarna i månaden före tullkvotperiodens början. Då tullkvotperioden börjar den 1 juli är ansökningsperioden de första sju kalenderdagarna i juni.

Ansökan om kvotlicens måste ha kommit in till Jordbruksverket innan klockan 13.00 den sista arbetsdagen i ansökningsperioden. Dessutom måste tillräckligt säkerhetsbelopp finnas på ert konto hos Jordbruksverket innan denna tidpunkt.

Om det finns tillgängliga kvantiteter kvar på kvoten efter första ansökningsomgången i juni kan ansökan om kvotlicens göras under de första sju kalenderdagarna i varje månad under tullkvotperioden. Ett undantag är december månad. Då får du inte söka kvotlicenser under de sju första dagarna. Kvotlicenser som är giltiga att använda från och med den 1 januari söker du istället från den 23 till den 30 november året innan.

Om kvoten är slut får du ingen kvotlicens alls.

Lämna en säkerhet när du söker kvotlicens

När du söker kvotlicens måste du ställa en säkerhet som är en garanti för att du verkligen ska importera. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti.

Du ska ställa en säkerhet på 6 euro per 100 kilo benfritt kött som du söker kvotlicens för.

Tänk på att du måste utnyttja din licens, annars blir du av med hela eller delar av säkerhetsbeloppet. När du har nyttjat minst 95 procent av din licenskvantitet, kan du gå in i LICnet och frisläppa din säkerhet.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också information om frisläppande och förverkan av säkerheter samt den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök kvotlicensen

Du kan söka licens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker kvotlicens i LICnet

 • Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer och i rutan Särskilda upplysningar.
 • Under Särskilda upplysningar ska du också ange den tullsats som gäller för kvoten 094003, ”Värdetull 20 %”.
 • Ange varukoden med åtta siffror. (Varukoden ska börja med 0202 eller ha numret 0206 29 91).
 • Ange vikten i hela kilon benfritt kött.
 • Som avsändningsland och ursprungsland anges ”Alla tredje länder”. Observera att licensen dock inte gäller för produkter med ursprung i Storbritannien.

Efter att du ansökt

I det fall vi godkänner din ansökan om kvotlicens meddelar vi Kommissionen vilken mängd du vill importera. Vi utfärdar licensen efter att Kommissionen har meddelat tilldelningsprocenten. Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon. Licensmeddelandet hittar du i LICnet.

Om det är många som söker

Om det är många som söker kvotlicens är det inte säkert att du får licens för allt du har sökt för. Då beslutar Kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteter som du inte får kvotlicens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du har sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen kvotlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

En kvotlicens som utfärdas på kvoten 094003 är giltig till slutet av tullkvotperioden, alltså till och med den 30 juni.

Du kan överlåta licensen

Du kan överlåta licensen till ett annat företag, men det är alltid du som är ansvarig för att licenserna utnyttjas. Om en licens inte utnyttjas förlorar du den inbetalda säkerheten.

Reglerna som gäller vid överlåtelse av licens framgår av artikel 7 i förordning (EU) 2020/760.

Nötkött från Nya Zeeland

För att se reglerna för denna tullkvot trycker du på länken – kvotnumret 094456 i tabellen Övriga tullkvoter. Du gör licensansökan i vår internettjänst Licnet och då behöver du skicka in ett ursprungscertifikat i original samt ”kopia exemplaret av certifikatet" Det är stämplat av utfärdande myndighet. Du skickar dokumenten till oss på Jordbruksverket. Certifikatet eller ”intyg om berättigande” som det kallas i förordningen utfärdas av de Nya Zeeländska myndigheterna och ska innehålla:

 • Ort och datum
 • myndighetens stämpel
 • underskrift av behörig tjänsteman.

Övriga tullkvoter

Här kan du se vilka övriga tullkvoter som finns och vilka produkter som kvoterna gäller för. Vill du veta mer om dessa kvoter är du välkommen att kontakta oss. Se även detaljerade regler i förordningarna (EU) 2020/760 och (EU) 2020/761.

Övriga tullkvoter
BeskrivningKvotnummerImportland
Nöt- och kalvkött, färskt, kylt eller fryst094181Chile
Vissa levande djur och visst kött (”baby beef”)094198, 094199, 094200, 094504, 094505Serbien,
Montenegro,
Kosovos tullområde,
Bosnien och Hercegovina,
Nordmakedonien
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, färskt eller kylt094280Kanada
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, utom bisonoxe, fryst eller annat094281Kanada
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt, kylt eller fryst094270Ukraina

Viss typ av torkat urbenat kött

094202

Schweiz

Färskt, kylt eller fruset kött

094456 Pdf, 66.1 kB.

Nya Zeeland

Nötkött av hög kvalitet
(Förordning 1149/02)

kvot som börjar gälla vid behov (autonom kvot)

Alla länder utanför EU


Författningar

Senast granskad: 2023-08-09

Till toppen