Importera spannmål med kvotlicens

Du kan importera spannmål från länder utanför EU genom tullkvoter och då få betala en lägre tullsats. För att få ta del av de tullkvoter som vi på Jordbruksverket administrerar behöver du söka kvotlicens hos oss.

Krav för att få söka kvotlicens

Ditt företag måste ha sitt säte i Sverige och vara momsregistrerat i Sverige.

Tulltjänsteman eller tullombud får inte ansöka om kvotlicenser.

Första gången du söker licens rekommenderar vi att du läser vår sida med grundläggande information om licenser och säkerheter.

Kontakta Tullverket för att visa handel

För vissa typer av spannmål (till exempel korn och majs) behöver, du första gången du ansöker om kvotlicens under en tullkvotperiod, visa att du tidigare har handlat med varor inom samma varuområde. Du hittar detaljerna i EU-förordningen 2020/761, bilaga II.

Handeln ska ha skett under två på varandra följande tolvmånadersperioder, där den sista perioden slutar två månader innan den första ansökan kan lämnas in för tullkvotperioden.

Eftersom kvoten kan sökas från den 23 till den 30 november 2023, ska du visa handel under perioderna

  • 23 september 2021– 22 september 2022
  • 23 september 2022 – 22 september 2023.

Du visar handel genom att kontakta Tullverket och be att de skickar ett utdrag ur Tulldatasystemet i Excelfiler till Jordbruksverket, Licenser@jordbruksverket.se.

Kontakta Tullverket:

eller

Tullverket, "Utdrag ur TDS", Box 27311, 102 54 STOCKHOLM

Var ute i god tid, eftersom Tullverket behöver tid för sin hantering, och Jordbruksverket måste få utdragen ur Tulldatasystemet innan ansökningsperioden går ut.

Produkter och kvoter

Du kan importera spannmål utan tull eller med en lägre tull under en begränsad tid. Du behöver då en kvotlicens. Mängden spannmål som kan importeras från länder utanför EU till lägre tull är begränsad genom kvoter.

Du kan söka kvotlicens för vete med varukod 1001 99 00. Kvaliteten ska vara annan än hög.

Importkvot för vete

Importkvoten för vete är varje år 3 087 185 ton. Denna gäller för vanligt vete av annan kvalitet än hög, med varukod 1001 99 00. Med kvotlicens är tullen 12 euro per ton. Tullsatsen kan ändras, och ibland kan den sättas till 0 euro. Det är EU-kommissionen som kontinuerligt bestämmer tullsatserna.
Kvoten är uppdelad i flera delkvoter med olika kvotnummer. Vilken delkvot du ska söka licens för beror på vilken del av världen du ska importera ifrån. I tabellen kan du se delkvoternas kvotnummer, vilket ursprung vetet ska ha och hur stor respektive delkvot är.

Delkvoter för vete

Kvot­nummer

Vetets
ursprung

Delkvotens
storlek i ton

094123

USA

571 943

094124

Kanada
(se särskilda
regler nedan)

100 000

094125
(länk till mer 
information om kvoten) Pdf, 66.2 kB.

Alla länder
utanför EU
förutom USA
och Kanada.

2 285 665

094133

Alla länder
utanför EU

129 577

Om vetet kommer från något annat land än USA eller Kanada, kvotnummer 094125, är delkvoten dessutom uppdelad i delperioder.

En delperiod är ett halvår och delkvoten för varje halvår är 1 142 832,5 ton. Delperioderna är:

  • 1 januari – 30 juni
  • 1 juli – 31 december.

Vete från Kanada

För åren 2018 – 2023 kommer kvoten för vete av annan kvalitet än hög från Kanada att vara på 100 000 ton per år. Kvotnumret är 09 4124 och kvoten är tullfri.

Sändningar enligt denna kvot ska vid förtullningen av vetet in till EU ha en ursprungsdeklaration på fakturan eller på annan kommersiell handling. Ursprungsdeklarationen ska innehålla en beskrivning av produkten. Den ska vara tillräckligt detaljerad för att vetet ska kunna identifieras.

Visa upp ursprungsintyg

Vid importen måste du visa ett ursprungsintyg för tullen. Ett ursprungsintyg utfärdas av behörig myndighet i det land som du importerar ifrån.

Datum för ansökan

Tullkvotperioden löper mellan den 1 januari och den 31 december varje år. När en kvot har tagit slut avslås alla ansökningar om licenser för resten av delperioden.

Ansökningar om importkvotlicenser ska göras under de första sju dagarna i varje månad under tullkvotperioden. Det går också att ansöka under de första sju dagarna i månaden innan tullkvotperioden börjar. Ett undantag är december månad. Då får du inte söka importkvoter under de första sju dagarna. Kvoter som är giltiga att använda från och med den första januari söker du i stället från den 23 till den 30 november.

Du får bara lämna in en ansökan per kvotnummer och månad. Om du lämnar in fler ansökningar godkänns ingen av dem och du går miste om säkerheterna som du ställt i samband med ansökningarna.

Betala in ett säkerhetsbelopp

När du söker licens måste du ställa en säkerhet på 30 euro för varje ton spannmål du söker licens för. En säkerhet är pengar eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska importera.

Vad som gäller kring att ställa säkerheter och hur du gör det kan du läsa om på vår sida om licenser och säkerheter. Där hittar du också den aktuella valutakursen som du behöver för att beräkna hur stor säkerhet du ska betala in.

Sök importlicensen

Du kan söka kvotlicens 2-3 arbetsdagar efter att du har betalat in säkerheten. Du kan bara söka licens om det finns en säkerhet som är tillräckligt stor.

Du söker licens i vår e-tjänst LICnet.

Första gången du ska söka kvotlicens behöver du anmäla dig för att kunna använda vår e-tjänst LICnet. Det gör du på anmälningsblanketten till LICnet. Fyll i blanketten och mejla den till oss.

Efter någon dag får du ett mejl från oss om att du är ansluten till LICnet. Du behöver ha e-legitimation för att kunna skriva under ansökan i LICnet.

Tänk på det här när du söker licens i LICnet

Kvotnumret ska anges i rutan Kvot/Referensnummer i LICnet. Under Särskilda upplysningar ska du fylla i den tullsats som gäller för kvoten.

Ange också hur många kilo (nettovikt) du ska importera.

Om du söker en licens för vete ska du i din ansökan ange vetets ursprungsland och kryssa i rutan Obligatorisk uppgift. Du får bara ange ett ursprungsland och licensen är bara giltig för vete som kommer från det land du uppgett.

Du får inte söka licens för större mängd än den kvantitet som gäller för hela EU under aktuell period.

Efter att du ansökt

När vi har godkänt din ansökan om licens meddelar vi kommissionen vilken mängd spannmål du vill importera. Kommissionen bestämmer hur stor del av kvoten du får och vi utfärdar sedan licensen mellan den 21 och 30 dagen i ansökningsmånaden.

I december utfärdar vi licensen mellan den 15 och 31 december. Licensen är då giltig från och med den 1 januari.

Vi meddelar dig tilldelningen via mejl eller telefon.

Om det är många som söker

Om det är många som söker licens är det inte säkert att du får importlicens för allt du sökt för. Då beslutar kommissionen att alla får en procentuell neddragning på den mängd som man har sökt om. Då frisläpper vi säkerheten för de kvantiteterna som du inte får licens för. Du måste godta en licens även om du inte får licens för hela mängden du sökt för.

Om kvoten är slut får du ingen importlicens alls.

Licensen är giltig under en viss tid

Tullkvotperioden löper mellan den 1 januari och den 31 december varje år.

För importkvotansökningar som är gjorda mellan den 23 och den 30 november så gäller importkvotlicensen från och med den 1 januari till och med den 31 juli.

För ansökningar som lämnats in under den pågående tullkvotperioden så gäller att importkvotlicensen är giltig från och med den första dagen i månaden efter att ansökan om importkvot lämnades in. Den gäller till och med den 31 juli för licenser som utfärdats första halvåret och till och med den 31 december för licenser som utfärdats under andra halvåret.

I LICnet kan du se hur länge licensen är giltig.

Kvotlicens för övriga spannmål

Det går även att söka kvotlicens för ovanligare produkter. Vi har inte information om tullkvoterna för de produkterna på vår webbplats utan du får läsa om dem i kommissionens förordningar.

Mer om licenser och säkerheter

På vår sida om licenser och säkerheter får du en grundläggande information om vad licenser är, hur du ställer säkerheter och hur du gör för att frisläppa säkerheten.

Föreskrifter

Senast granskad: 2023-08-09

Till toppen