Djurhälsa år 2019

Publiceringsdatum: 2020-10-20

Referensår: 2019 Produktkod: JO1302 Ämnesord: Djur

Elin Lund 036-15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kalvdödlighet

Av samtliga kalvar som föddes levande 2019 dog 2,1 % under första levnadsmånaden. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2018. Dödligheten är något högre för tjurkalvar än för kvigkalvar. En orsak till det kan vara att en del friska tjurkalvar avlivats av ekonomiska skäl.

Sjuklighet hos mjölkkor

Totalt var det 21 sjukdomstillfällen per 100 mjölkkor under kontrollåret 2019/20. Svensk kullig boskap och svensk låglandsboskap var de raser med högst andel sjukdomsfall, 24,3 respektive 23,4 sjukdomstillfällen per 100 kor.

Årsfördelning av kolikfall hos häst

Antalet rapporterade kolikfall hos häst varierar över året, under sommarmånaderna när hästarna går på bete minskar fallen. Av samtliga inrapporterade fall under 2019 rapporterades 12 % i januari medan det under juni och juli rapporterades 5 % per månad.

Syfte

Statistiken avser att belysa hälsan hos lantbrukets djur. Djurhälsa definieras som individens, gruppens och besättningens frihet från sjukdomar, skador och andra lidanden. Statistiken omfattar kalvdödlighet hos olika nötkreatursraser, sjuklighet hos mjölkkor och fördelning av kolikfall hos häst över årets månader.

Kalvdödlighet

Den första levnadsmånaden är den mest riskfyllda tiden för kalvar och kräver en god hälsoövervakning. Framför allt kan luftvägs- och tarminfektioner bli allvarliga hot. Totalt dog 2,1 % av samtliga kalvar under första levnadsmånaden 2019, 1,9 % av kvigkalvarna och 2,2 % av tjurkalvarna.

Svensk jersey-boskap var den ras som hade högst andel kalvar som dog under första levnadsmånaden, 3,5 %. Fjällko var den ras som hade lägst andel kalvar som dog under första levnadsmånaden under 2019, 1 %. Figur A nedan visar dödligheten separat för de 6 raser med flest antal födda kalvar under 2019.

Figur A. Andel kalvar som dör under första levnadsmånaden, fördelat på kön, år 2019

Figur A. Andel kalvar som dör under första levnadsmånaden, fördelat på kön, år 2019

Svensk låglandsboskap var den ras som hade högst andel kalvar som dog under första levnadsmånaden, bland de redovisade raserna i Figur A, 2,7 % av kvigkalvarna och 3,2 % av tjurkalvarna. Rasen charolais hade störst skillnad i andel döda mellan kvigkalvar och tjurkalvar, bland de redovisade raserna

Figur B. Andel kalvar som dör inom en månad, totalt och fördelat på kön, 2001 - 2019

Kalvdödligheten har varierat över åren och hade en ökande trend mellan år 2003 och 2016, vilket visas i Figur B. 2017 minskade kalvdödligheten för att åter öka 2018, för att sedan minska igen 2019.

Antal kalvar som föds per år har minskat från knappt 540 000 till knappt 485 000 mellan åren 2008 och 2019. Knappt 34 % av samtliga kalvar som föddes 2019 var av rasen svensk låglandsboskap. Samma ras svarade för knappt 48 % av de kalvar som dog under första levnadsmånaden.

Sjuklighet hos mjölkkor

Knappt 13 % av mjölkkorna i kokontrollen var sjuka under 2019/20, resterande 87 % var utan sjukdom. Totalt var det 21 sjukdomstillfällen per 100 mjölkkor under kontrollåret 2019/20.

Juverinflammation, även kallat mastit, är den mest förlustbringande sjukdomen inom mjölkproduktionen. Under 2019/20 rapporterades totalt 8,8 matsitfall per 100 mjölkkor. Figur C visar antal sjukdomsfall per 100 kor för olika raser. 

Figur C. Förekomst av vissa sjukdomar hos mjölkkor efter ras 2019/2020, antal sjukdomsfall per 100 djur

Figur C. Förekomst av vissa sjukdomar hos mjölkkor efter ras 2019/2020, antal sjukdomsfall per 100 djur

Av de raser som redovisas separat var sjukligheten störst för svensk kullig boskap (SKB) och svensk låglandsboskap (SLB) under kontrollåret 2019/20, 24,4 respektive 23,4 sjukdomsfall per 100 djur.

Sedan 2007/08 har antal sjukdomsfall per 100 djur minskat från drygt 32 till 21.

Årsfördelning av kolikfall hos häst

Begreppet kolik innefattar förstoppning, tarmlägesförändringar och diffusa buksmärtor av okänd orsak. Kolik hos häst förlöper ibland dramatiskt och leder ofta till veterinärbehandling. Rätt utfodring och motion motverkar uppkomsten av många kolikfall. I Figur D nedan visas fördelningen av kolikfall över årets månader, under åren 2015 - 2019.

Figur D. Fördelning av kolikfall hos häst över årets månader, år 2015 - 2019, procent

Figur D. Fördelning av kolikfall hos häst över årets månader, år 2015 - 2019, procent

Kolikfallen minskar kraftigt under sommarmånaderna när hästarna går på bete. Under tremånadersperioden juni till augusti rapporterades drygt 19 % av 2019 års samtliga kolikfall. Detta kan jämföras med perioden oktober till december, då drygt 33 % av alla kolikfall rapporterades. Detta visar värdet av att hästarna går på bete.

En större andel kolikfall rapporterades in i augusti år 2019 jämfört med de övriga åren som redovisas, men mindre andel i februari, april och september.

Kort om statistiken

Statistikområdet djurhälsa avser att belysa hälsan hos lantbrukets djur och omfattar följande: Kalvdödlighet hos olika nötkreaturraser, sjukdomsfrekvens hos mjölkkoraser och fördelning av kolikfall hos häst, årstidsvariationer.

Vi har inte med sjuklighet hos exempelvis gris, får, lamm och höns, eftersom det inte finns någon individdata för de djuren.

Statistik om kalvdödlighet

Uppgifter om kalvdödlighet bygger på bearbetningar av Jordbruksverkets centrala nötkreatursregister (CDB) där jordbrukarna själva rapporterar in information om nötkreatur.

Statistik om sjuklighet hos mjölkkor

Information om sjuklighet hos mjölkkor kommer från en sambearbetning av djursjukdata från Jordbruksverket samt kokontrollen hos Växa Sverige. Beräkningarna baseras enbart på de mjölkkor som är anslutna till Växa Sveriges register, kokontrollen. Vi antar att mjölkkor som inte ingår i kokontrollen har samma sjukdomsfrekvens som de mjölkkor som är med i kokontrollen.

Statistiken visar antal sjukdomstillfällen per 100 mjölkkor. Detta innebär att vid 5 sjukdomsfall kan det vara allt från en till fem kor som varit sjuka. Däremot, om en ko får samma diagnos inom 20 dagar från första sjukdomstillfället så blir det endast ett sjukdomsfall i statistiken.

Statistik om kolikfall hos häst

Statistiken bygger på veterinärernas journalföring som rapporteras till Jordbruksverket. Det förekommer emellertid ytterligare ett antal kolikfall som inte rapporteras in av veterinärerna då det saknas krav på att rapportera alla hästbehandlingar till Jordbruksverket. Vi antar att underrapporteringen är jämnt fördelad över året och landet vilket gör att variationerna mellan månaderna och länen kan anses riktiga.

Summary in English

Calf mortality among different breeds of cattle
Of all calves born alive in 2019, 2.1 % died within one month of birth. This is a decrease compared to 2018 when the share was 2.3 %. Mortality is generally somewhat higher for bull calves than for heifer calves.

Frequency of disease in dairy herds from different breeds
Swedish Polled Cattle and Swedish Friesian have the greatest occurrence of diseases compared with other breeds.

Occurrence of colic in horses – seasonal variations
The extent of colic cases is markedly low during the summer months. The diagnoses included in the term “colic” are impaction colic (constipation), incarceration colic, displacement colic, abdominal pain as well as all other diagnoses that include the term “colic”.

These statistics are primarily based on veterinary reports submitted to the central database of the Swedish Board of Agriculture. Information for “Calf mortality among different breeds of cattle” was collected from the central register of bovine animals where every cattle owner reports animal transports, births and deaths.

Hitta på sidan

Till toppen