Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2019

Publiceringsdatum: 2021-03-01

Referensår: 2019 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets totala investeringar nästan oförändrade år 2019

Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2019 skattas till 7 749 miljoner SEK, 31 miljoner mer än år 2018 i löpande priser. Jämfört med föregående år ökade investeringarna i hälften av de 16 kategorierna av maskiner och redskap som undersöks. Värdemässigt återfanns den största ökningen, liksom år 2018, inom kategorin "Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor", som steg med 83 miljoner SEK eller 11 %. Näst störst var ökningen inom kategorin " Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket", som steg med 58 miljoner SEK eller 27 %. Tredje störst var ökningen i kategorin "Redskap för rotfrukter", där steg investeringarna med 44 miljoner SEK eller 447 %, jämfört med föregående år. Det var också den största ökningen i relativa tal. ”Redskap för rotfrukter” är dock en svårberäknelig kategori av skäl som diskuteras i större detalj i andra delar av rapporten.

Samtidigt skedde minskningar inom sex kategorier. Värdemässigt var minskningen störst inom kategorin "Traktorer", där investeringarna skattas till 2 616 miljoner SEK vilket är 107 miljoner eller 4 % mindre än år 2018. Näst största minskningen skedde i försäljningen av ”Vagnar”, där sjönk den med 69 miljoner SEK till 262 miljoner. Detta motsvarar 21 %, vilket också gör Vagnarna till den kategori som minskade mest i relativa tal. Försäljningen av ”Redskap för skörd och tröskning” sjönk med 3 % till 1 434 miljoner SEK, en nedgång om 38 miljoner jämfört med föregående år. Det var den tredje största minskningen.


Investeringar 1970–2019

Räknat i fasta priser, alltså med inflationsjustering, har jordbrukets investeringar fluktuerat sedan år 1970, mellan som mest 20 935 miljoner år 1976 och som minst 4 706 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan var nivån relativt konstant och förändrades endast några procentenheter fram till år 2007 då ökningen från året innan var 18 %. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet och den har ännu inte överträffats. År 2011 påbörjades en uppgång, dock blev den inte långvarig då investeringarna minskade de två nästkommande åren. År 2014 till 2016 steg investeringarna igen för att sedan dess stanna på en jämförelsevis stabil nivå strax under 8 miljarder. År 2018 gick de för första gången sedan 2012 över 8 miljarder igen, alltså något mer än 2019. Men detta är som sagt i fasta priser. I löpande priser var investeringarna marginellt högre år 2019. Justerat för inflationen motsvarar 2019 års investeringsnivå knappt 88 % av vad den var år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2019, i 2019 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2019, i 2019 års priser

Undersökningsresultat 2019

Allmänt

Jordbruksverket redovisar statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap för varje år. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av jordbruksmaskiner och redskap. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett relativt konstant urval av företag. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2019 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer minskade från 2 723 miljoner SEK år 2018 till 2 616 miljoner år 2019, en minskning om 4 %. Kategorin utgjorde knappt 34 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är något mindre än genomsnittet sedan år 1970. Även skattningen av antalet försålda traktorer var lägre än året innan, 2 710 stycken år 2019 jämfört med 2 944 år 2018. Genomsnittspriset för en traktor år 2019 blev därmed 965 000 SEK, vilket är 40 000 SEK mer än år 2018. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas ha ökat, från 149 hästkrafter år 2018 till 152 hästkrafter år 2019.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i kategorin "Jordbearbetningsredskap" minskade med 5 % till 399 miljoner SEK år 2019, att jämföra med 418 miljoner år 2018. "Redskap för sådd och spridning" såldes till ett värde av 462 miljoner SEK under året, en minskning om 6 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin "Redskap för skörd och tröskning" har investeringarna följt en uppåtgående trend sedan 2015, men 2019 bröts den. Investeringarna landade år 2019 på 1 434 miljoner vilket motsvarar en minskning om 3 % jämfört med 2018. Inom kategorin "Redskap för rotfrukter" har det skett en ökning om 447 % sedan föregående år, från 10 till 54 miljoner SEK. Dessa investeringar kan variera kraftigt från år till år. Exempelvis skattades de till 40 miljoner år 2014 men året därefter till 14 miljoner SEK. Underlaget för beräkningarna av denna kategori är av tveksam kvalitet. Mer om det kan läsas under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i "Transportredskap och lastapparater" ökade till 736 miljoner SEK år 2019. År 2012 förändrades beräkningsmetoden för denna kategori, därmed är resultatet från 2010 i Tabell 1 inte helt jämförbart med det för senare år. Investeringarna i "Vagnar" har minskat, från 331 miljoner år 2018 till 262 miljoner, vilket motsvarar en minskning om 21 % år 2019. Så låga har de inte varit sedan år 2014.

Övrig utrustning

Investeringarna i "Redskap för grundförbättring" ökade, från 14 till 36 miljoner SEK år 2019. Det är en stor uppgång i relativa tal, 161 %, men det rör sig fortfarande om relativt små summor. Investeringarna i kategorin brukar kunna variera kraftigt mellan åren. Investeringarna i "Skogs- och trädgårdsredskap" steg också de, men med mer beskedliga 27 %, till 271 miljoner SEK.

Stabilisering i investeringskategorier som påverkades av metodförändringar 2018

Tre investeringskategorier påverkades kraftigt av metodförändringar i kombination med marknadsrörelser år 2018. Den första av dem var "Inomgårdsvagnar och transportörer", som steg år 2019 efter en kraftig nedgång föregående år. Investeringarna i kategorin steg med 21 % till 95 miljoner SEK. Den andra kategorin var "Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor". År 2019 beräknas investeringarna i kategorin ha varit 853 miljoner, eller 11 %. År 2018 steg den med 95 %. Den sista påverkade kategorin var investeringarna i "Redskap för underhåll och rengöring". År 2019 beräknas värdet ha ökat med 16 % till 28 miljoner, men år 2018 föll det med 78 % eller 86 miljoner SEK. Mer om metodförändringarna och hur de påverkat de beräknade värdena finns att läsa i stycket ”Förändringshistorik för undersökningen” längre ned i rapporten.

Tabeller

Tabell 1. Investeringar i maskiner och redskap med fördelning på större produktgrupper, 2010–2019 miljoner kronor

Tabell 1

1) Från och med år 2016 utgår kategorierna ”Utrustning för mjölkning” och ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Tillkommer gör istället kategorierna ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” samt ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Se ”Förändringshistorik för undersökningen" för mer information.


Tabell 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2019 i löpande och fasta (2019 års) priser, miljoner kronor

Tabell 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2019 i löpande och fasta (2019 års) priser, miljoner kronor

Anm: Data för mellanliggande år 1971-1999 lämnas vid förfrågan, eller se 2013 års publikation

Fakta om statistiken

Syfte

Uppgifterna om jordbrukets investeringar i maskiner och redskap är en del av underlaget för beräkningarna av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA. Trots att det är huvudsyftet strävar Jordbruksverket efter att regelbundet publicera och tillgängliggöra statistiken för allmänheten. Undersökningen och dess resultat är inte en del av Sveriges Officiella Statistik, SOS, och uppfyller inte de kvalitets- eller dokumentationskrav som ställs på produkter som är det. Den beskrivning av statistiken som ges här är den enda Jordbruksverket publicerar. Framställning och publicering sker i mån av tid och det finns inga fasta publiceringsdatum. I vissa fall kan det innebära att flera årsrapporter förskjuts för att sedan publiceras när tillfälle ges, vid samma tidpunkt. Det huvudsakliga syftet med statistiken är att ge en bild av de långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De kortsiktiga förändringarna för enskilda underkategorier har varierande tillförlitlighet.

Statistikens omfattning

Undersökningen riktar sig till tillverkare och importörer av lantbruksmaskiner i landet och mäter dessa generalagenters leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Endast köp av nya maskiner och redskap ska omfattas av statistiken. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exklusive moms). Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Så görs statistiken

Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Urvalet är relativt konstant från år till år, bara en liten del av företagen tillkommer eller försvinner. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs.

Uppgifterna från företagen i urvalet kommer från branschorganisationen Maskinleverantörerna, som Jordbruksverket samarbetar med. Maskinleverantörerna samlar in uppgifter från sina medlemmar och förmedlar dem till Jordbruksverket. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2019 baseras på en urvalsundersökning. De år en totalundersökning görs består underlaget av uppgifter både från Maskinleverantörernas medlemmar och från övriga branschaktörer som Jordbruksverket kunnat hitta. Till dessa övriga aktörer skickar Jordbruksverket ut en enkät. För de aktörer som väljer att inte delta i undersökningen försöker Jordbruksverket skatta försäljningens värde med hjälp av imputeringar. Imputeringsmetoden tar hänsyn till företagens omsättning och vilka typer av maskiner och redskap de saluför. I 2019 års undersökning uppskattas att Maskinleverantörernas medlemmar står för 80 % av värdet av försäljningen i branschen. Framskrivna värden från respondenter i Jordbruksverkets undersökning samt skattningar av uteblivna svar står för resterande 20 %.

Maskinleverantörerna anpassar och uppdaterar vilka uppgifter de samlar in från sina medlemmar utifrån sina behov. Det kan till exempel handla om att de tar bort eller slutar redovisa undergrupper av maskiner och redskap som deras medlemmar inte längre har försäljning av, eller att de kombinerar om undergrupper i nya övergripande grupper för att få mer meningsfulla sammanställningar. Eftersom att uppgifterna från dem utgör hela underlaget för urvalsundersökningarna och så pass stor del av totalundersökningarna, strävar Jordbruksverket efter att använda samma kategoriseringar och grupperingar. På så sätt hålls tillförlitligheten så hög som möjligt.

Statistikens tillförlitlighet

Huvudsyftet med undersökningen är att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. För det syftet bedöms statistikens hålla tillräckligt god kvalitet. Skattningarna av de enskilda investeringskategorierna är behäftade med betydligt större osäkerhet. Utvecklingen av de enskilda kategorierna bör därför tolkas med stor försiktighet. I detta avsnitt beskriver vi de viktigaste osäkerhetskällorna som påverkar tillförlitligheten.

En svaghet i definitionen

Statistiken är menad att vara en approximation av jordbrukarnas investeringar, men definieras av naturliga skäl som en undersökning av generalagenters försäljning till jordbrukssektorn. Denna definition utelämnar direktimporten, alltså maskiner och redskap som jordbrukarna själva köpt direkt från utländska leverantörer utan filial i Sverige. Omfattningen för detta fenomen är okänd.

Populationsproblem i totalundersökningen

I totalundersökningarna strävar Jordbruksverket efter att samla in uppgifter från alla aktörer i branschen Det är dock okänt exakt vilka aktörerna är. Jordbruksverket känner bara till de som hittats med hjälp av olika sökmetoder. Säkerligen finns åtminstone mindre aktörer som inte hittas och därför inte kommer med i undersökningen. Vilka aktörer som hittas antas också kunna variera mellan olika totalundersökningar. Det försämrar jämförbarheten mellan olika år, om än i mindre grad. Försäljningen för aktörer som bara finns med i totalundersökningen skattas de år som undersökningen baseras på ett urval. Upphör deras försäljning ett sådant år kommer det inte att märkas i resultaten förrän nästa gång en totalundersökning görs.

Ett annat problem är skattningen av hur stor andel av aktörernas försäljning som går till jordbruket. Detta görs i samråd med aktörerna, men det är inte alltid lätt för generalagenter att känna till eller uppskatta den andelen och det är en osäkerhetsfaktor.

Bortfall bidrar till osäkerhet i skattningarna

Det senaste decenniet har svarsfrekvensen i totalundersökningen avtagit, vilket medför att underlaget som imputeringarna baseras på har försämrats. År 2018 var svarsfrekvensen den lägsta hittills. Följden av det blev både ett stort behov av imputeringar, samtidigt som underlaget att basera dem på blir väldigt litet för vissa variabler med större osäkerhet som följd. Detta påverkar även detta års urvalsundersökning, då en stor del av de framskrivna värdena utgörs av imputeringar. Samtidigt förbättras själva imputeringsmetoden kontinuerligt, från en totalundersökning till nästa. Förhoppningsvis ger det mer tillförlitliga resultat, men det kan också ha en negativ inverkan på jämförbarheten mellan åren. Test av imputeringsmetodens träffsäkerhet har gjorts på företag med känd försäljning och resultaten har varit förhållandevis goda. För de företag som valt att inte besvara undersökningen är dock imputeringsmetodens effektivitet oklar.

Föränderliga investeringskategorier

Som nämnts tidigare ser Maskinleverantörerna kontinuerligt över vilka slags maskiner och redskap de samlar in och redovisar försäljningsdata för. När de förändrar sina kategorier behöver Jordbruksverket göra motsvarande förändringar i sin totalundersökning för att bibehålla tillförlitligheten. Men totalundersökningarna genomförs bara vart tredje år och det är först då som undersökningen till fullo kan anpassas. Till exempel genomförde Maskinleverantörerna vissa förändringar år 2016. Trots att Jordbruksverket justerade kategorierna i sin urvalsundersökning så gott det gick redan då, var det först i samband med totalundersökningen 2018 som förändringarna slog igenom fullt ut. Det sammanföll med kraftiga förändringar i försäljningen gentemot föregående år i de berörda kategorierna, vilket i sig inte är ovanligt. Men kombinationen av förändrad försäljning och ändrade kategorier gav orimligt stora förändringar i resultatet. Hur mycket av effekten som då beror på de ändrade kategorierna blir mycket svårt att bedöma. En utförlig lista över alla förändringar i undersökningen sedan år 2003 återges nedan, under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”. Ett närliggande problem är att de delar av marknaden för maskiner och redskap för jordbruket som Maskinleverantörerna har inte helt motsvarar delarna som omfattas av totalundersökningen. För kategorier där deras medlemmar har ingen eller liten del av marknaden blir framskrivningen av försäljningsutvecklingen osäker de år undersökningen bara baseras på urvalet. I nästkommande totalundersökning kan mycket ha hänt på marknaden, vilket ger stora och till synes plötsliga förändringar för enskilda kategorier de åren.

Sammanfattningsvis finns det alltså flera problematiska osäkerhetsfaktorer i statistiken över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De bidrar alla till att göra förändringar i enskilda investeringskategorier från ett år till ett annat osäkra. Trots nämnda osäkerhetskällor bedöms statistiken ha tillräcklig tillförlitlighet för huvudsyftet, det vill säga att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna.


Förändringshistorik för undersökningen

Förändringar i 2003 års undersökning

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som antingen utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning ersattes av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten kan därmed bli något sämre då man jämför år från 2003 och framåt med åren före 2003. En ny post i undersökningen från 2003 är ”Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket”. Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för självavverkande jordbrukare. Trädgårdsredskap är exempelvis små traktorer, jordfräsar och sprutor avsedda för trädgårdsnäringen.

Förändringar i 2009 års undersökning

Från undersökningen gällande år 2009 samlas data in på en högre aggregeringsnivå för att minska uppgiftslämnarbördan för berörda företag. Detta innebär dock att antalet sålda maskiner och/eller redskap inte längre kan redovisas. Undantaget är traktorer, för vilka en skattning av antalet fortfarande görs.

Förändringar i 2011 års undersökning

Från och med undersökningen 2011 ingår inte längre “Övrigt för sådd och spridning” i kategorin
”Redskap för sådd och spridning”, efter att den för andra året i rad haft värdet noll.

Förändringar i 2012 års undersökning

I 2012 års undersökning användes inte samma metoder för att imputera uteblivna svar som i 2009 års totalundersökning. År 2009 användes i de fall det var möjligt senast kända försäljningsvärden uppräknade med övriga aktörers utveckling. När det inte var genomförbart användes istället genomsnittliga försäljningsvärden för de produktkategorier de sålde. I undersökningen 2012 kunde inga tidigare värden användas, istället användes värden baserade på vilka produktkategorier företagen sålde samt hur dessa sålt hos de som valt att delta i undersökningen. För att få mer realistiska värden togs i beräkningen även hänsyn till företagens omsättning och vilka övriga produkter de sålde. Effekten av detta blev att det ordinarie urvalets andel av den kända populationens försäljning minskade. Utöver imputeringsmetodens effekter har andelen även påverkats av att vissa företag försvunnit och andra tillkommit i populationen sedan 2009. Fram till år 2008 utgjorde urvalets andel av populationens totala försäljningsvärde mellan 76 och 82 %, men denna andel steg till 88 % mellan 2009 och 2011. I och med 2012 års undersökning är det nere på 80 % igen, som en naturlig följd av att bortfallet skattas högre. En produktkategori har lagts till i beräkningarna år 2012, ”Okänt”. Här finns imputerade värden för företag i populationen som inte svarat och vars produktsortiment är svårt att definiera. Värdet ingår endast i totalsumman.

Förändringar i 2016 års undersökning

Maskinleverantörerna splittrade detta år kategorin ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Stallutrustningen slogs ihop med kategorin ”Utrustning för mjölkkor” och den nya kategorin kallades således för ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”. Den kvarvarande inomgårdsutrustningen bytte namn till ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Jordbruksverket valde att göra motsvarande förändringar i den mån det gick. Det var inte möjligt att omarbeta det äldre dataunderlaget till att motsvara de nya kategorierna. Fullständig justering kunde heller inte göras för förändringen förrän i nästa totalundersökning år 2018. Maskinleverantörerna tog även bort alla undergrupper förutom kedjeröjare från kategorin ”Redskap för underhåll och rengöring”. De som utgick var luftkompressorer, spoltvättmaskiner, svetsmaskiner, elstängsel, jordborrar samt övrigt för underhåll. Dock fanns försäljning av sådana produkter kvar i Jordbruksverkets underlag.

Förändringar i 2018 års undersökning

I denna totalundersökning genomfördes en fullständig anpassning till de förändringar i kategorierna som skedde 2016. I kombination med relativt stora förändringar i försäljningsvärden blev resultatet kraftiga förändringar i värden jämfört med 2017 års undersökning. De berörda kategorierna var ”Inomgårdsvagnar och transportörer”, ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”, samt ”Redskap för underhåll och rengöring”. För den sistnämnda kategorin beror nedgången på att den i Maskinleverantörernas underlag nu endast utgörs av kedjeröjare och ingen generalagent med sådan försäljning hittades till Jordbruksverkets del av undersökningen.

Undergruppen ”Övrigt för sådd och spridning”, som togs bort år 2011 återkom.

Kategorin ”Okänt”, som inte använts sedan 2015, utgick och ersattes av en allmän kategori kallad ”Övrigt” för svårdefinierade produkter. Till skillnad från "Okänt" finns "Övrigt" med i Tabell 1.

Imputeringsmetoden för saknade värden förbättrades för att ta större hänsyn till företagens omsättning. Det antas sänka de imputerade försäljningsvärdena något. Trots detta var de imputerade värdenas andel av de totala investeringarna rekordhög, drygt 16 %, på grund av låg svarsfrekvens. I vissa enskilda investeringskategorier är den betydligt högre, vilket försämrar tillförlitligheten för dem.

Förändringar i 2019 och 2020 års undersökningar

Underlaget som skattningarna av investeringar i ”Redskap för rotfrukter” görs utifrån visade på en kraftig ökning av investeringarna år 2019. Men denna del av urvalsundersökningen hade stor osäkerhet. I 2020 års urvalsundersökning kunde kategorin inte redovisas i Maskinleverantörernas underlag över huvud taget, varför Jordbruksverket fick göra en egen skattning. Detta påverkar inte värdet i 2019 års undersökning, men säger något om tillförlitligheten för kategorin.

Summary in English

The agricultural sector investments in equipment and machinery increased by 31 million SEK in 2019, to a total of 7 749 million SEK. This increase makes 2019 the sixth year in a row of rising investments in agricultural machinery and equipment, but only if they are not adjusted for inflation.

In absolute values, the largest increase was in "Equipment for stables and milking" which rose by 11 % or 83 million SEK. The second largest increase was in "Equipment for forestry and gardening used by farmers", up 58 million or 27 %. "Equipment for root crops" was third, up 44 million or 447 % compared to 2018. This category however, is particularly hard to calculate and the value has a high degree of uncertainty.

The greatest decrease took place in the category “Tractors”, where investments dropped by 107 million SEK, to 2 616 million which is 4 % less than in 2018. Investments in “Wagons and trailers” dropped the second most in absolute numbers, and the most in relative terms. After the 21 % decrease the investments were approximately 262 million SEK, down 69 million. The third largest decrease was in “Equipment for harvesting and threshing”, falling by 3 % or 38 million SEK, to 1 434 million.

For many of the categories with lower investment values the estimates have a rather poor reliability. The reader is encouraged to consider these statistics as indicators of long-term trends, rather than precise yearly estimates for the individual investment categories.

Adjusted for inflation, agricultural sector investments in equipment and machinery in 2019 are about 88 % of their value in the year 1970.

Hitta på sidan

Till toppen