Ekologisk växtodling 2020

Publiceringsdatum: 2021-05-19

Referensår: 2020 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-155074 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Minskad ekologisk areal

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Arealen minskade med 3 500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019 och uppgick till 610 800 hektar. Det betyder att 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige brukades med ekologiska produktionsmetoder 2020. Åkermarksarealen minskade med 5 500 hektar medan arealen betesmark ökade med 2 000 hektar. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark uppgick till 5 380, vilket var 280 färre än 2019.

Omställningsarealerna fortsatte att minska

För tredje året i rad minskade arealen jordbruksmark som är under omställning till ekologisk produktion. Omställningsarealen uppgick till 44 100 hektar 2020, en minskning med 14 100 hektar eller 24 % jämfört med 2019. Den omställda arealen ökade med 10 600 hektar eller 2 % jämfört med 2019 och uppgick till 566 600 hektar.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen av den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige. Statistiken ska vara jämförbar med övrig officiell statistik om jordbruksmarkens användning. Den ska även tjäna som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av den ekologiskt odlade arealen samt uppföljning av eventuella politiska mål på området.

Ekologiskt brukad jordbruksmark

Jordbruksmark

År 2020 var 610 800 hektar jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Det motsvarar 20 % av den totala arealen jordbruksmark i Sverige (Se figur A och B). Jämfört med 2019 minskade arealen med 3 500 hektar eller knappt 1 %.

Arealen jordbruksmark som var omställd till ekologisk produktion ökade under år 2020 med 10 600 hektar och uppgick till 566 600 hektar. Det innebär en ökning med 2 % jämfört med 2019. Den omställda arealens andel av den totala jordbruksmarken i Sverige uppgick år 2020 till närmare 19 %.

Arealen jordbruksmark som är under omställning till ekologisk produktion har minskat sedan 2017. År 2020 minskade arealen med 14 100 hektar, eller 24 % jämfört med 2019, och uppgick till 44 100 hektar. Sedan 2017 har arealen under omställning till ekologisk produktion minskat med 46 %.

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, 2005–2020

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, 2005–2020

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i procent, 2005–2020

Figur B. Andel jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i procent, 2005–2020

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick år 2020 till 472 400 hektar eller knappt 19 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2019 minskade arealen med drygt 1 % eller 5 500 hektar. Den omställda arealen ökade med 7 100 hektar till 439 300 hektar medan arealen under omställning minskade med 12 600 hektar till 33 200 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2020 till 138 400 hektar. Det motsvarar knappt 30 % av den totala arealen betesmark i Sverige. Jämfört med 2019 var det en ökning med 2 000 hektar eller drygt 1 %.

Arealen betesmark under omställning till ekologisk produktion minskade med 1 500 hektar, jämfört med 2019, till 11 000 hektar medan den omställda arealen ökade med knappt 3 600 hektar till 127 400 hektar.

Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

I figur C redovisas antalet företag med ekologiskt brukad mark. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark var 5 380 under 2020, vilket var en minskning med närmare 280 företag jämfört med 2019. Värt att notera är att antalet företag som enbart har arealer under omställning minskat under de fyra senaste åren.

Av figur C framgår att antalet företag med ekologiskt brukad mark har ökat under den redovisade perioden men inte i samma utsträckning som arealerna. Sedan 2009 har antalet företag ökat med 22 %. Huvuddelen av ökningen skedde mellan åren 2009 och 2011.

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, 2009–2020

Figur C. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, 2009–2020

Ekologiskt brukad mark per län

I figur D redovisas den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i förhållande till den totala arealen jordbruksmark per län.

Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län har störst andel ekologiskt brukad areal. Även arealmässigt stora jordbrukslän som Västra Götalands och Östergötlands län har stor andel ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne och Blekinge län har lägst andel ekologiskt odlad jordbruksmark. Den ekologiskt brukade jordbruksmarken har under 2020 minskat i 12 län och ökat i 9 län.

Figur D. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2020

Figur D. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2020

I figur E redovisas hur stor andel av den ekologiskt brukade jordbruksmarken som var åker- respektive betesmark. 2020 var 23 % av den ekologiskt brukade marken betesmark. Detta kan ställas i relation till den totala andelen betesmark i Sverige som var drygt 15 %.

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2020

Figur E. Åker- och betesmarkens andelar av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark 2020

Odlingen fördelad per gröda

I figur F och G redovisas arealutvecklingen för några av de större grödgrupperna över tid. Den omställda arealen slåtter- och betesvall ökade med 95 % mellan åren 2009 och 2019, dock med en minskning åren 2015 och 2016. Under 2020 minskade arealen med 5 800 hektar eller drygt 2 % och uppgick till 257 000 hektar. Även spannmålsarealen har ökat stadigt och sedan 2009 har arealen ökat med 93 %. Jämfört med 2019 ökade arealen spannmål med 11 100 hektar eller 10 % under 2020 och uppgick till 122 200. Havre, höstvete och vårkorn odlades på 79 % av den omställda ekologiska spannmålsarealen 2020.

Figur F. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, 2009–2020

Figur F. Omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, 2009–2020

För de grödgrupper som redovisas i figur G har arealerna ökat kraftigt relativt sett sedan 2009. Arealen raps och rybs var till exempel mer än fyra gånger större 2020 jämfört med 2009. Under 2020 fortsatte dock den minskning av arealen grönfoder samt raps och rybs som inleddes 2019 medan arealen träda samt gruppen kokärter, foderärter m.m. vände uppåt igen efter minskningen 2019.

Figur G. Omställd areal grönfoder, träda, kokärter, foderärter m.m. samt raps och rybs i hektar, 2009–2020

Figur G. Omställd areal grönfoder, träda, kokärter, foderärter m.m. samt raps och rybs i hektar, 2009–2020

Tabeller

I tabellerna nedan redovisas data för ett urval av år. I databasen finns längre tidsserier.

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning av hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk. Marken ska vara kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Statistiken är uppdelad på mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning till ekologisk produktion.

Omställd mark betyder att de produkter som odlingen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I denna statistik likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig från den som används i Jordbruksverkets statistikregister över samtliga jordbruksföretag, Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3 dokumentet "Kvalitetsdeklaration".

Så tar vi fram statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken samlar vi in från de kontrollorgan som kontrollerar att marken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. Kontrollorganens uppgifter innehåller data om varje enskilt jordbruksföretag som bedriver ekologisk produktion. Uppgifterna granskas, bearbetas och sammanställs av Jordbruksverket.

Statistikens tillförlitlighet

Vår bedömning är att den population jordbruksföretag som statistiken ska omfatta överensstämmer väl med de företag som kontrollorganen levererar. Eventuella täckningsfel bedöms endast påverka statistiken i marginell omfattning.

Mätfel och fel från bearbetningsprocessen förekommer. Det kan gälla fall där kontrollorganen till exempel får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod läses in i kontrollorganens system. Vid granskning av data hittas regelbundet denna typ av fel och korrigeringar görs, ofta efter kontakt med kontrollorganen. Vår bedömning är att eventuella kvarstående fel inte påverkar de övergripande resultaten.

Kvaliteten är beroende av detaljeringsgraden i den presenterade statistiken. Statistiken om den totala jordbruksmarken bedöms hålla god kvalitet för riket och för länen. Fördelningarna på kommun eller enskilda grödor bedöms som mer osäkra.

Summary in English

This report contains statistics on organic farming areas, fully converted or under conversion, in 2020. The information covers arable land and pasture and meadows. Information on greenhouse cultivation is excluded.

The total converted area and area under conversion in 2020 have been estimated to 610 800 hectares, or 20 % of the total utilised agricultural area in Sweden. Compared with 2019, the organic area decreased with 3 500 hectares or almost 1 %.

The fully converted area increased to 566 600 hectares in 2020. This corresponds to 19 % of the total agricultural area in Sweden. The fully converted area in 2020 consisted of almost 439 300 hectares of arable land and 127 400 hectares of pasture and meadows.

Between 2010 and 2014 the area under conversion decreased substantially. In 2015 the trend of decreasing areas changed into an increase and the area under conversion continued to increase in 2016 and 2017. Since 2017 the area under conversion has decreased and is estimated to 44 100 hectares in 2020. Compared with 2019, this was a decrease by 14 100 hectares or 24 %.

Hitta på sidan