Ekologisk växtodling 2022

Publiceringsdatum: 2023-05-16

Referensår: 2022 Produktkod: JO0114 Ämnesord: Areal, Ekologiskt, Odling

Ulf Svensson 036-155074 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark minskade med 9 500 hektar mellan 2021 och 2022, till 597 400 hektar. Det var tredje året i rad som den ekologiska arealen minskade. Innan dess ökade arealen mer eller mindre kontinuerligt under ett decennium. Den ekologiskt brukade jordbruksmarken bestod till 77 % av åkermark och till 23 % av betesmark under 2022.

Minskningen drabbade såväl åkermarken som betesmarken och slog mot både omställd mark och arealer under omställning. Antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark minskade med 231 stycken till 5 018 mellan 2021 och 2022, totalt sett en minskning med 640 företag sedan toppåret 2019.

Den i särklass största arealen ekologiskt brukad jordbruksmark finns i Västra Götalands län, men den största andelen finns i Jämtlands län, där drygt 35 % av den totala jordbruksmarken brukas ekologiskt.

Drygt 55 % av den ekologiskt brukade åkermarken bestod av slåtter- och betesvall, medan 25 % bestod av spannmål. Det innebär att knappt 25 % av den totala svenska arealen slåtter- och betesmark var ekologiskt brukad under 2022. På motsvarande sätt var knappt 12 % av den totala svenska spannmålsarealen ekologisk.

Syfte

Syftet med statistiken är att redovisa utvecklingen för den ekologiskt brukade jordbruksmarken i Sverige. Statistiken är jämförbar med övrig officiell statistik om jordbruksmarkens användning och tjänar som underlag för utredningar, analyser och uppföljning av den ekologiskt odlade arealen samt uppföljning av politiska mål inom området.

Rapporten beskriver utvecklingen i stora drag. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns mer detaljerad information.

Ekologiskt brukad jordbruksmark

Jordbruksmark

Den totala arealen jordbruksmark som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion var 597 400 hektar år 2022 (Figur A). Jämfört med 2021 minskade arealen med 9 500 hektar, motsvarande knappt 2 %. Det var det tredje året i rad som den ekologiska arealen minskade och sedan toppåret 2019 har arealen minskat med 16 900 hektar.

Andelen av den totala svenska arealen jordbruksmark som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion 2022 var 19,9 %. Andelen minskade från 20,2 % året före. Sett över tid ökade andelen ekologisk mark mer eller mindre kontinuerligt från 6,9 till 20,2 % mellan 2005 och 2018. Därefter har andelen legat kvar runt 20 %, med en viss tendens till minskning de senaste tre åren.

Arealen jordbruksmark som var helt omställd till ekologisk produktion minskade med 6 400 hektar till 564 000 hektar mellan 2021 och 2022. Den omställda arealens andel av den totala ekologiska arealen var 94,4 % (resten är mark under omställning), medan andelen av den sammanlagda svenska arealen jordbruksmark var 18,8 %.

Även arealen jordbruksmark under omställning till ekologisk produktion minskade mellan 2021 och 2022, till 33 400 hektar. Arealen har minskat varje år sedan 2017, då arealen var 81 400 hektar.

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, år 2005–2022

Figur A. Areal jordbruksmark brukad med ekologiska produktionsmetoder i hektar, år 2005–2022

Åkermark

Den totala arealen åkermark som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion uppgick 2022 till 461 400 hektar eller drygt 18 % av den totala arealen åkermark i Sverige. Jämfört med 2021 minskade arealen med 8 000 hektar. Minskningen drabbade både den omställda arealen, som sjönk med 5 600 hektar till 436 800 hektar, och arealen under omställning, som minskade med 2 400 hektar till 24 500 hektar.

Betesmark

Den totala arealen betesmark (där slåtteräng ingår) som antingen var omställd eller under omställning till ekologisk produktion minskade mellan 2021 och 2022 med 1 500 hektar till 136 100 hektar. Det motsvarar drygt 29 % av den totala arealen betesmark i Sverige.

Såväl den omställda betesmarken som den under omställning minskade mellan 2021 och 2022, till 127 200 respektive 8 900 hektar.

Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

Totalt hade 5 018 företag någon form av ekologisk jordbruksmark 2022, en minskning med 231 företag jämfört med 2021 och med 640 företag sedan toppåret 2019. Värt att notera är att antalet företag med enbart arealer under omställning har minskat under de sex senaste åren, från 570 till 136 företag (Figur B).

Den genomsnittliga arealen ekologisk jordbruksmark har ökat i princip linjärt sedan 2009, från 87 till 119 hektar per företag. Under perioden 2009 till 2019 berodde det på att arealen ökade i högre takt än antalet företag, men sedan 2019 beror den ökade genomsnittsarealen snarare på att antalet företag har minskat i högre takt än den ekologiska arealen.

Figur B. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, år 2009–2022

Figur B. Antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark, år 2009–2022

Länsfördelning

Den största faktiska arealen ekologisk jordbruksmark hittade man under 2022 i Västra Götalands län, där 136 900 hektar brukas ekologiskt. Därefter följde Östergötlands och Skåne län, med 64 500 respektive 42 100 hektar.

De största andelarna (av den totala arealen jordbruksmark) hittade man däremot i Jämtlands, Värmlands, Gävleborgs och Dalarnas län (Figur C). I dessa fyra län brukades mer än 30 % av jordbruksmarken ekologiskt. Även arealmässigt stora jordbrukslän som Västra Götalands och Östergötlands län hade stora andelar ekologiskt brukad jordbruksmark. Skåne, Blekinge och Norrbottens län hade lägst andelar ekologiskt brukad jordbruksmark. Där brukades mindre än 9 % av jordbruksmarken ekologiskt.

Figur C. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2022. Sorterat på total andel ekologisk areal.

Figur C. Andel ekologiskt brukad jordbruksmark i procent per län, 2022. Sorterat på total andel ekologisk areal.

Fördelningen av åker- och betesmark på den ekologiska jordbruksmarken skiljer sig ganska påtagligt mellan länen (Figur D). I landet som helhet var 77 % av den ekologiska marken åkermark 2022. Den lägsta andelen återfanns i Gotlands län där 54 % var åkermark, medan den högsta andelen åkermark fanns i Västerbottens län där hela 94 % var åkermark. Jämtlands län var det enda Norrlandslänet där mindre än 85 % av den ekologiska jordbruksmarken var åkermark.

Figur D. Fördelning av åker- och betesmark som andel av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i respektive län 2022. Sorterat på andel åkermark.

Figur D. Fördelning av åker- och betesmark som andel av den totala ekologiskt brukade arealen jordbruksmark i respektive län 2022. Sorterat på andel åkermark.

Grödor på den omställda åkerarealen

Tidigare i rapporten har vi tittat på den totala arealen ekologisk åkermark, som inkluderar både omställda arealer och arealer under omställning. I det här avsnittet ser vi enbart på de omställda arealerna.

Den absoluta majoriteten av den ekologiskt omställda åkermarken utgjordes av slåtter- och betesvall, som tog 58,6 % av den åkerarealen i anspråk 2022. Arealen slåtter- och betesvall var i princip oförändrad jämfört med året före och har med små variationer legat på i genomsnitt 256 000 hektar de senaste fem åren (Tablå A och Figur E). Totalt sett utgör den ekologiskt omställda arealen knappt 25 % av den totala svenska arealen med slåtter- och betesvall.

Tablå A. Översikt av de största grödorna och grödgrupperna som odlades på den ekologiska åkermarken under 2022

Tablå A. Översikt av de största grödorna och grödgrupperna som odlades på den ekologiska åkermarken under 2022

Spannmål täckte sammanlagt 26 % av den omställda marken. Den ekologiska spannmåls­arealen minskade med 5 500 hektar till 113 400 hektar mellan 2021 och 2022. Spannmåls­arealen bestod till cirka 35 % vardera av vete och havre och till knappt 22 % av korn. (Tablå A och Figur E). Den ekologiska spannmålsarealen utgjorde 12 % av den totala svenska spannmålsarealen 2022.

Odlingen av raps och rybs, som framför allt består av höstraps, har ökat påtagligt två år i sträck, från 7 700 hektar 2020 till 11 200 hektar 2022, vilket motsvarar 3 % av den omställda ekologiska arealen och 9 % av den totala svenska arealen för odling av raps och rybs (Tablå A och Figur F).

Figur E. Helt omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, år 2009–2022

Figur E. Helt omställd areal spannmål samt slåtter- och betesvall i hektar, år 2009–2022

Sett ur ett längre perspektiv har den ekologiska arealen för de flesta grödor ökat kraftigt sedan 2009. Variationen mellan olika grödor är dock stor. Ökningen har varit störst för konservärter samt raps och rybs, vars femåriga genomsnittsareal ökat med 415 % respektive 257 % sedan 2010-talets början. De omställda vete- och kornarealerna har under samma period ökat med 55 respektive 79 %, medan den omställda arealen för trädgårdsväxter har ökat med 74 %.

Figur F. Helt omställd åkerareal i träda eller med grönfoder, ärter och åkerbönor med mera, samt raps och rybs, år 2009–2022

Figur F. Helt omställd åkerareal i träda eller med grönfoder, ärter och åkerbönor med mera, samt raps och rybs, år 2009–2022

Tabeller

I tabellerna nedan redovisas data för ett urval av år. I vår statistikdatabas finns längre tidsserier.


Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning av hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi uppgifter om arealer jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk. Marken ska vara kontrollerad av ett godkänt kontrollorgan. Statistiken är uppdelad på mark som är omställd till ekologisk produktion och mark som är under omställning till ekologisk produktion.

Omställd mark betyder att de produkter som odlingen resulterar i får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Arealer som brukats med konventionella produktionsmetoder måste under en övergångsperiod, normalt två växtodlingssäsonger, brukas enligt regelverket för ekologisk produktion innan de kan godkännas som ”omställda”. Dessa arealer benämns i denna rapport som mark ”under omställning”.

I denna statistik likställs ett företag med ett unikt kundnummer som finns registrerat vid ett godkänt kontrollorgan. Definitionen av ett företag skiljer sig från den som används i Jordbruksverkets statistikregister över samtliga jordbruksföretag, Lantbruksregistret, som i sin tur ligger till grund för en stor del av den övriga officiella statistiken på jordbruksområdet. Detta beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3 dokumentet "Kvalitetsdeklaration".

Så tar vi fram statistiken

Uppgifterna som ligger till grund för statistiken samlar vi in från de kontrollorgan som kontrollerar att marken brukas enligt regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Certification AB, HS Certifiering AB och SMAK AB. Kontrollorganens uppgifter innehåller data om varje enskilt jordbruksföretag som bedriver ekologisk produktion. Uppgifterna granskas, bearbetas och sammanställs av Jordbruksverket. Information om hur vi tar fram statistiken finns i dokumentet "Statistikens framställning".

Statistiken redovisas från år 2005. För åren 2005–2008 finns dock enbart underlag för att redovisa uppgifter om den totala ekologiskt brukade jordbruksmarken i riket fördelad på omställd mark och mark under omställning. För de fyra första åren har vi alltså inte uppgifter fördelande på län, åkermark och betesmark eller gröda. För dessa år finns inte heller uppgifter om antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark.

Statistikens tillförlitlighet

Vår bedömning är att den population jordbruksföretag som statistiken ska omfatta överensstämmer väl med de företag som kontrollorganen levererar. Eventuella täckningsfel bedöms endast påverka statistiken i marginell omfattning.

Mätfel och fel från bearbetningsprocessen förekommer. Det kan gälla fall där kontrollorganen till exempel får en felaktig uppgift om arealen av en viss gröda eller att en felaktig uppgift om grödkod läses in i kontrollorganens system. Vid granskning av data hittas regelbundet denna typ av fel och korrigeringar görs, ofta efter kontakt med kontrollorganen. Vår bedömning är att eventuella kvarstående fel inte påverkar de övergripande resultaten.

Kvaliteten är beroende av detaljeringsgraden i den presenterade statistiken. Statistiken om den totala jordbruksmarken bedöms hålla god kvalitet för riket och för länen. Fördelningarna på kommun eller enskilda grödor bedöms som mer osäkra.

Mer information om statistikens tillförlitlighet finns i dokumentet "Kvalitetsdeklaration" under "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2022 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2022, publicerad den 16 maj 2023 (denna rapport).
  • Ekologisk djurhållning 2022, publiceras den 20 juni 2023.
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2022, publiceras den 21 juni 2023.
  • Ekologisk animalieproduktion 2022, publiceras den 29 juni 2023.
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.
  • Jordbruksverkets officiella statistik om totala arealer avseende år 2022 är publicerad i rapporten Jordbruksmarkens användning 2022, Slutlig statistik.
  • Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on organic farming areas, fully converted or under conversion, in 2022. The information covers arable land and pasture and meadows. Information on organic greenhouse cultivation is excluded.

The total organic area, including converted areas as well as areas under conversion, was 597 400 hectares in 2022, corresponding to just below 20 % of the total Swedish agricultural area. The organic area consisted of 77 % arable land and 23 % pasture and meadows.

Compared with 2021, the total organic area decreased by 2 %. As of 2022 the organic area has decreased for three consecutive years, following a decade of more or less continuous increase. The decrease affected both the converted areas and areas under conversion, and arable land as well as pasture and meadows.

The total number of holdings utilizing organic areas was 5 018 in 2022, a decrease by 640 holdings since the peak year 2019.

Some 55 and 25 % of the organic arable land was used for the two largest organic crop types temporary grasses and cereals, respectively.

Hitta på sidan

Till toppen