Ekologisk djurhållning 2022

Publiceringsdatum: 2023-06-20

Referensår: 2022 Produktkod: JO0115 Ämnesord: Djur, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antalet ekologiskt omställda djur minskade för samtliga djurslag mellan 2021 och 2022. Antalet nötkreatur minskade med drygt 1 %, medan antalet får och grisar minskade med 6 respektive 11 %. De ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna minskade med 3 respektive 2 %. Antalet nötkreatur minskade för tredje året i rad, medan antalet får och värphöns nu har minskat fyra år i sträck.

Det totala antalet ekologiskt hållna nötkreatur i Sverige år 2022 var 325 200, av vilka 54 300 djur var mjölkkor och 74 700 var kor för uppfödning av kalvar. Antalet får var 99 700, medan antalet grisar var 33 400. De ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna uppgick till 1 131 800 respektive 145 300 stycken.

Betraktat som andel av det totala antalet djur av respektive djurslag var de ekologiskt omställda nötkreaturen störst med 22 %, följt av får med 20 % och värphöns med en andel av 14 %. För grisar och slaktkycklingar var andelen ekologiskt hållna djur mycket låg, endast 2 respektive 1 % av det totala antalet djur.

Syfte

I den här rapporten redovisar vi antalet djur som i juni 2022 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning, samt antalet företag som höll dessa djur. Vi presenterar statistiken uppdelad på djurslag, län, produktionsområde, samt företagens storlek mätt i areal jordbruks- eller åkermark. För nötkreatur och får redovisar vi även statistiken på kommunnivå.

Syftet med statistiken är att visa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen i Sverige på ett sätt som är jämförbart med övrig officiell statistik om lantbrukets struktur och produktion (inklusive statistiken över totalt antal djur). I avsnittet ”Kort om statistiken” finns mer information om statistikens omfattning, hur vi tar fram statistiken och statistikens tillförlitlighet.

Den här rapporten beskriver statistiken i stora drag. Alla uppgifter och uppdelningar finns att se och ladda ner i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Översikt

Antalet ekologiskt hållna djur i Sverige minskade överlag mellan 2021 och 2022. För de ekologiska nötkreaturen var minskningen drygt 1 %, medan de ekologiska fåren och grisarna minskade med 6 respektive 11 %. För de ekologiska värphönsen och slaktkycklingarna uppgick minskningen till 3 respektive 2 % (tablå A).

I jämförelse med den totala svenska djurhållningen (det vill säga inklusive såväl konventionellt som ekologiskt hållna djur), var utvecklingen för den ekologiska djurhållningen sämre för samtliga djurgrupper. För nötkreatur var skillnaden liten, men för får var minskningen i antal djur relativt sett dubbelt så stor för den ekologiska djurhållningen. För grisar, värphöns och slaktkycklingar ökade antalet djur i den totala djurhållningen, medan det som sagt minskade något i den ekologiska.

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2020–2022

Tablå A. Antal omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2020–2022

Sett över tid ökade antalet ekologiskt hållna djur för samtliga djurslag fram till mitten eller slutet av 2010-talet. Därefter har ökningen stannat av eller övergått i en minskning. Antalet ekologiskt hållna djur var dock påtagligt högre 2022 än 2009 för samtliga djurslag. För slaktkycklingarna var antalet hela 367 % högre, medan antalet för övriga djurslag var mellan 45 och 95 % högre (figur A).

Figur A. Indexerat antal ekologiska djur 2009–2022

Figur A. Indexerat antal ekologiska djur 2009–2022

Andelen av det totala antalet djur som hålls ekologiskt varierar mellan djurtyperna. Nötkreatur är sedan några år tillbaka det djurslag som har högst andel med 22 % ekologiskt hållna djur 2022, medan samma andel för får och värphöns var 20 respektive 14 %. För grisar och slaktkycklingar är den ekologiska produktionen liten och andelen ekologiskt hållna djur är bara 2 respektive 1 % (figur B).

Andelen ekologiskt hållna djur ökade för de olika djurslagen fram till mitten eller slutet av 2010-talet, men har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå med vissa variationer.

Figur B. Andelar ekologiskt och konventionellt hållna djur 2022

Figur B. Andelar ekologiskt och konventionellt hållna djur 2022

Antalet företag med ekologiskt hållna nötkreatur ökade kraftigt mellan 2009 och 2013 men har sedan dess legat och pendlat kring ungefär 3 000 företag. Sedan toppnoteringen år 2019 på 3 133 företag har dock antalet under 3 år i sträck minskat med cirka 100 företag per år för att landa på 2 822 företag år 2022.

En liknande utveckling syns för antalet företag som håller ekologiska får, men i det fallet har de senaste årens minskning pågått sedan 2018. Sedan dess har antalet företag minskat från 891 till 726 företag.

Antalet företag med ekologiskt hållna grisar, värphöns eller slaktkycklingar är förhållandevis få. De ekologiska grisföretagen har varit drygt 60 stycken sedan 2016, efter att ha ökat från drygt 40 stycken som de var mellan 2009 och 2014.

Samma utveckling syns för antalet företag med ekologiska slaktkycklingar, som gick från några enstaka under perioden 2009–2014 till knappt 20 stycken därefter. Antalet företag med ekologiska värphöns har pendlat mellan ungefär 80 och 100 företag sedan vi började föra statistik år 2009 och var 85 stycken år 2022 (tablå B).

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2020–2022

Tablå B. Antal företag med omställda ekologiska djur 2010, 2015 samt 2020–2022

Nötkreatur

Av de totalt drygt 325 000 ekologiskt hållna nötkreaturen år 2022 var 17 % kor för mjölkproduktion, 23 % kor för uppfödning av kalvar samt 30 % vardera kvigor, tjurar och stutar respektive kalvar under 1 år. Den fördelningen har i allt väsentligt bestått under hela perioden 2009 till 2022, även om andelen kor för uppfödning av kalvar har ökat med ett par procentenheter (tabell 2).

Det totala antalet omställda ekologiska nötkreatur har ökat med 80 % sedan 2009 (figur A), men har sedan toppåret 2019 minskat med drygt 2 % eller 8 000 djur. Totalt sett utgjorde de ekologiskt hållna djuren 22 % av det totala antalet nötkreatur i Sverige 2022 (tabell 1 och 2).

Ekologiska nötkreatur hölls under 2022 av 2 822 företag (tabell 3), vilket var 19 % av samtliga företag med skötsel av nötkreatur. Den genomsnittliga besättnings­storleken för företag med ekologiska nötkreatur var 115 djur, en ökning från 113 djur året innan och från 97 djur 2009. Den genomsnittliga konventionellt hållna besättningen med nötkreatur var 93 djur år 2022; en ekologisk nötkreaturs­besättning är således i genomsnitt 24 % större än en konventionellt hållen besättning.

Kor för mjölkproduktion

Antalet ekologiska mjölkkor minskade med 3 000 djur mellan 2021 och 2022, till 54 300 djur. De ekologiskt hållna djuren utgjorde 18 % av det totala antalet mjölkkor i Sverige. Antalet företag med ekologiska mjölkkor hade en nedåtgående trend mellan 2012 och 2016. Åren 2017 och 2018 ökade antalet företag igen, som ett resultat av ökad efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter och rekrytering av nya ekoproducenter från mejerierna ett par år dessförinnan. Sedan 2018 har dock antalet företag minskat för varje år som gått och 2022 fanns det 506 företag med ekologiskt hållna mjölkkor, det näst lägsta antalet företag sedan vi började föra denna statistik år 2009.

Det genomsnittliga antalet mjölkkor i en ekologisk besättning var 107 djur år 2022, att jämföra med 106 djur i en konventionellt hållen besättning. Inom såväl ekologisk som konventionell mjölkproduktion hålls den absoluta majoriteten av djuren i besättningar med minst 100 kor. Det finns dock vissa skillnader i besättningsstorlek mellan ekologiska och konventionella besättningar. En högre andel av de konventionella djuren återfinns i de allra största besättningarna med minst 200 kor, medan en högre andel av de ekologiska djuren finns i medelstora besättningar (50–99 djur). Bland små besättningar (under 50 djur) är det relativt sett vanligare med konventionellt hållna mjölkkor än med ekologiska (figur C).

Figur C. Andel ekologiska och konventionella mjölkkor samt kor för uppfödning av kalvar i olika besättningsstorlekar 2022. Mjölkkor till vänster och kor för uppfödning av kalvar till höger i figuren. Kor för uppfödning av kalvar benämns "Dikor" i figuren.

Figur C. Andel ekologiska och konventionella mjölkkor samt kor för uppfödning av kalvar i olika besättningsstorlekar 2022. Mjölkkor till vänster och kor för uppfödning av kalvar till höger i figuren. Kor för uppfödning av kalvar benämns "Dikor" i figuren.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet ekologiskt hållna kor för uppfödning av kalvar (dikor) har varit i princip oförändrat sedan 2018 och var 74 700 djur år 2022, vilket motsvarar 35 % av det totala antalet kor för uppfödning av kalvar. Antalet företag med ekologiska kor för uppfödning av kalvar minskade med 2 % mellan 2021 och 2022, till 2 186 företag, en minskning som har pågått sedan 2019. Företagen med ekologisk drift utgjorde 22 % av samtliga svenska företag med kor för uppfödning av kalvar.

En ekologisk besättning med kor för uppfödning av kalvar bestod av i genomsnitt 34 djur 2022, påtagligt fler än de 18 djur som motsvarande konventionellt hållna besättning i snitt bestod av. Det genomsnittliga antalet kor i en ekologisk besättning har ökat med 16 % sedan 2009.

En betydligt större andel av de ekologiskt hållna korna för uppfödning av kalvar hålls i stora besättningar jämfört med de konventionellt hållna korna; 27 % av de ekologiska korna hölls i besättningar om minst 100 kor, medan bara 11 % av de konventionellt hållna korna för uppfödning av kalvar hölls i så stora besättningar. Följaktligen hålls en betydligt mindre andel av de ekologiska korna i små besättningar jämfört med de konventionella djuren; 44 % av de ekologiska korna hölls i besättningar med färre än 50 kor, medan hela 66 % av de konventionella djuren hölls i sådana små besättningar (figur C).

Nötkreatur över landet

Med 79 400 djur var Västra Götaland det län som hade i särklass flest ekologiska nötkreatur 2022, vilket tillsammans med Östergötlands läns 34 700 djur utgör mer än en tredjedel av det totala antalet svenska ekologiska nötkreatur (tabell 1).

Sett till andel ekologiska djur av det totala antalet nötkreatur ligger däremot Värmlands län klart främst, med 46 %. Andelen ekologiska djur skiljer sig påtagligt från län till län. I 5 län är andelen högre än 35 %, medan andelen är lägre än 15 % i 8 län. Lägst andelar har Blekinge och Kalmar län, där andelarna är 8 respektive 9 % (figur D och tabell 2).

Figur D. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2022 per län, sorterat efter andel

Figur D. Andel omställda ekologiska nötkreatur 2022 per län, sorterat efter andel

Även om man ser till enskilda kategorier av nötkreatur hade Västra Götalands län klart högsta antalen ekologiska djur 2022. För såväl antalet mjölkkor som antalet kor för uppfödning av kalvar stod Västra Götaland ensamt för knappt en fjärdedel av det totala antalet ekologiskt hållna djur i Sverige. Sett till andelen omställda djur inom länen blir dock bilden lite annorlunda.

Störst andel ekologiska mjölkkor fanns i Örebro, Dalarnas, Västmanlands och Värmlands län, där över 35 % av mjölkkorna var ekologiskt hållna. I Kalmar, Gotlands, Norrbottens och Kronobergs län var andelen ekologiska mjölkkor däremot mindre än 10 % (figur E och tabell 2).

Andelen ekologiska djur är generellt större för kategorin kor för uppfödning av kalvar än för mjölkkor. Störst andel ekologiska kor för uppfödning av kalvar fanns 2022 i Värmlands län, där andelen var drygt 60 %. Andelen var dock hög i flera län och i 5 län var mer än hälften av samtliga kor för uppfödning av kalvar ekologiska (figur E och tabell 2).

Den genomsnittliga besättningsstorleken för ekologiska nötkreatur varierade från 79 djur per besättning i Blekinge och Västernorrlands län till 152 djur per besättning i Östergötlands län. För mjölkkor varierade den genomsnittliga besättningsstorleken mellan 58 och 153 kor per besättning i Jämtlands respektive Östergötlands och Skåne län, medan den varierade mellan 19 och 42 kor per dikobesättning i Västerbottens respektive Skåne län.

Figur E. Länsvis andel av det totala antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar som var ekologiskt omställda 2022, sorterat efter andel ekologiska nötkreatur i respektive län (se figur C)

Figur E. Länsvis andel av det totala antalet kor för mjölkproduktion och kor för uppfödning av kalvar som var ekologiskt omställda 2022, sorterat efter andel ekologiska nötkreatur i respektive län (se figur C)

Får och lamm

Totalt var 99 700 får och lamm omställda till ekologisk produktion 2022 vilket innebär en minskning med 6 800 djur eller 6 % jämfört med 2021 (tabell 4). Antalet ekologiskt hållna får och lamm har därmed minskat varje enskilt år sedan 2018 och var 24 % lägre 2022 än toppåret 2016, då antalet var 130 700 djur.

De ekologiskt hållna fåren och lammen utgjorde knappt 20 % av det totala antalet får och lamm i Sverige 2022. Av det totala antalet ekologiska får och lamm utgjorde tackor och baggar ganska precis halva antalet den 2 juni 2022 (som är mätdatumet för undersökningen).

Västra Götalands, Gotlands, Östergötlands och Skåne län var i fallande ordning de fyra länen med flest ekologiska tackor och baggar i Sverige 2022. Sammanlagt fanns 49 % av de ekologiska tackorna och baggarna i dessa fyra län (tabell 4).

De län med störst andel ekologiska tackor och baggar i förhållande till det totala antalet var Hallands och Västernorrlands län, i vilka över 25 % av tackorna och baggarna var ekologiskt hållna. Lägst andel ekologiskt hållna tackor och baggar fanns i Jönköpings, Norrbottens och Blekinge län, som alla hade mindre än 10 % ekologiska tackor och baggar (figur F).

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2022 per län, sorterat efter andel

Figur F. Andel omställda ekologiska tackor och baggar 2022 per län, sorterat efter andel

Antalet företag med ekologiska får uppgick till 726 stycken 2022 och har minskat kontinuerligt sedan toppåret 2018 då de var 891 stycken. Västra Götaland var det län som med god marginal hade flest ekologiska fårföretag, 137 stycken.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för ekologiskt hållna får var påtagligt större än för konventionellt hållna får, med 137 respektive 54 får per besättning. Sett till enbart tackor och baggar var de genomsnittliga besättningsstorlekarna 69 och 28 djur för ekologiska respektive konventionella besättningar.

Den genomsnittliga besättningsstorleken för de ekologiska fåren skilde sig åt rejält mellan länen, från 61 får per besättning i Västernorrlands län till 310 får per besättning i Gotlands län.

Grisar

Antalet företag som bedriver ekologisk grisproduktion är få. Mellan åren 2009 till 2014 varierade antalet mellan 40 och 44 stycken. Därefter har antalet ökat och de senaste 6 åren har antalet företag legat relativt stabilt på drygt 60 företag. Den aktuella noteringen för 2022 var precis 60 företag, varav 28 stod att finna i Skåne och Västra Götaland (tabell 6).

Antalet ekologiskt hållna grisar var 33 400 stycken 2022, av vilka 21 400 var slaktsvin med en vikt på minst 20 kg (tabell 5 och 6). Antalet ekologiska grisar minskade med påtagliga 11 % jämfört mellan 2021 och 2022, men antalet ligger fortfarande runt de 35 000 djur som det pendlat kring de senaste 5 åren.

Det genomsnittliga antalet ekologiskt hållna grisar per besättning var 556 djur. Motsvarande uppgift för konventionellt hållna grisar var mer än dubbelt så hög: 1 222 djur per besättning.

Fjäderfä

Antalet ekologiskt hållna värphöns var 1 131 800 stycken år 2022, en minskning med 29 100 höns eller 3 % jämfört med året innan. Antalet ekologiska värphöns har minskat varje enskilt år sedan toppåret 2018 och minskningen sedan dess uppgår till 151 300 höns, eller 12 %. Antalet företag minskade med 9 stycken mellan 2021 och 2022, från 94 till 85 företag (tabell 7).

Det genomsnittliga antalet ekologiska värphöns per företag med minst 1 000 höns var 19 500 djur, att jämföra med 46 900 höns per företag med minst 1 000 konventionellt hållna värphöns.

Andelen ekologiska värphöns av det totala antalet svenska värphöns uppgick till 14 % år 2022, en minskning från 18 % år 2021 då andelen var ovanligt hög. Andelen ekologiska värphöns har pendlat mellan 13 och 18 % sedan 2013.

Den ekologiska slaktkycklingproduktionen är av liten omfattning. Under 2022 höll 17 företag sammanlagt 145 300 ekologiska slaktkycklingar, en minskning med 2 % jämfört med 2021. Andelen ekologiska slaktkycklingar var drygt 1 % av det totala antalet slaktkycklingar i Sverige (tabell 7).

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. Mer information om hur statistiken tas fram och dess kvalitet finns i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisar vi antal djur som i juni 2022 var omställda till ekologisk produktion enligt EU:s regelverk för ekologisk djurhållning.

Att djurhållningen är omställd till ekologisk produktion betyder att de produkter, som djurhållningen resulterar i, får märkas och säljas på marknaden med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan dessutom vara märkta med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produkt­ionen även uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Så tar vi fram statistiken

I Sverige finns det tre ackrediterade kontrollorgan som kontrollerar att jordbrukarna följer regelverket för ekologisk produktion. Dessa kontrollorgan är Kiwa Sverige AB, HS Certifiering AB och SMAK AB.

Statistiken är en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och Jordbruksverkets statistiska Lantbruksregister (LBR). Detta görs genom att kontrollorganen årligen rapporterar in uppgifter för samtliga kunder med ekologisk djurhållning. Jordbruksverket kopplar dessa uppgifter mot LBR, som innehåller information om antalet djur i juni på respektive företag. Om ett företag, enligt uppgifterna från kontrollorganen, har omställd produktion av ett djurslag hämtas uppgifterna om antal djur av det aktuella djurslaget från LBR. Det innebär att samtliga djur, av det aktuella djurslaget, räknas som omställda även om de skulle finnas djur som är under omställning till ekologisk produktion eller djur som inte föds upp med ekologiska produktionsmetoder.

Statistikens tillförlitlighet

Statistiken framställs, som nämnts, genom en sambearbetning av uppgifter från kontrollorganen och LBR. Det gör att tillförlitligheten är beroende av en rad faktorer såsom:

  • kvaliteten i kontrollorganens register,
  • kvaliteten i LBR och de statistiska undersökningar och administrativa register som LBR är uppbyggt av samt
  • kvaliteten i kopplingen mellan kontrollorganens register över sina kunder och företagen i LBR.

Dessa faktorer och hur de påverkar kvaliteten beskrivs mer ingående i dokumenten ”Statistikens framställning” och ”Kvalitetsdeklaration” under rubriken ”Metod och kvalitet”. I korthet bedömer Jordbruksverket att tillförlitligheten i statistiken är god. Det gäller särskilt de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur samt får och lamm. Uppgifterna om grisar och fjäderfä är mer känsliga för problem med kopplingar mellan de register vi använder för att ta fram statistiken. Det påverkar statistikens tillförlitlighet för riket och på regional nivå. Detta är, tillsammans med risken för att röja enskilda företag, orsakerna till att statistiken över antalet ekologiska fjäderfän enbart redovisas för riket som helhet och inte fördelat per län.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2022 innefattar följande rapporter:

  • Ekologisk växtodling 2022, publicerad den 16 maj 2023
  • Ekologisk djurhållning 2022 (denna rapport), publicerad den 20 juni 2023
  • Skörd för ekologisk och konventionell odling 2022, publiceras den 21 juni 2023
  • Ekologisk animalieproduktion 2022, publiceras den 29 juni 2023
  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

This report contains statistics on fully converted organic livestock in Sweden 2022. The statistics cover livestock reared using organic production methods according to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007.

The number of fully converted organically held livestock decreased across all types of livestock between 2021 and 2022. the number of cattle decreased by just over 1 %, while the number of sheep and pigs decreased by 6 and 11 %, respectively. The number of organic laying hens and broilers decreased by 3 and 2 %.

The total number of organically converted cattle in Sweden 2022 amounted to 325 200 heads, of which 54 300 were dairy cows and 74 700 were suckler cows. The number of sheep was 99 700 and the number of pigs was 33 400. The organic laying hens and broilers amounted to 1 131 800 and 145 300, respectively.

Regarded as the share of the total number of livestock (including conventionally held animals), the organic cattle constituted 22 % of the total amount of cattle in 2022, while the share of organic sheep and laying hens amounted to 20 and 14 %, respectively. The share of organic pigs and broilers is very low in Sweden, being only 2 and 1 % of the total number of animals.

Hitta på sidan

Till toppen