Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap år 2022

Publiceringsdatum: 2024-01-11

Referensår: 2022 Ämnesord: Ekonomi

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Jordbrukets investeringar minskade med 2 % år 2022

År 2022 sjönk investeringarna i maskiner och redskap med 2 % jämfört med 2021. Det är en mindre minskning som följer på uppgångarna om 4 respektive 14 % under pandemiåren 2020 och 2021. De totala investeringarna skattas år 2022 till 8 954 miljoner SEK, en minskning med 199 miljoner. Bara i åtta av de 16 aggregerade kategorier av maskiner och redskap vi redovisar gick investeringarna ner, men en av dem var den värdemässigt största, ”Traktorer”. Där sjönk investeringarna med 286 miljoner kronor eller 8 %. Sjönk gjorde också investeringarna i ”Torkar och kvarnar”, med 23 % eller 109 miljoner kronor. Även inom ”Redskap för jordbearbetning” och ”Inomgårdsvagnar och transportörer” sjönk investeringarna, med 28 respektive 15 miljoner kronor. Inom övriga minskande kategorier var värdeförändringarna av marginell karaktär.

Den största ökningen skedde i ”Skogs och trädgårdsredskap för lantbruket”, där investeringarna ökade med 95 miljoner kronor eller 33 %. Andra investeringsökningar av betydelse för slutresultatet skedde inom ”Redskap för skörd och tröskning”, upp 39 miljoner eller 3 %, och inom ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” vars ökning med 29 miljoner även den motsvarade 3 %. Förändringarna i investeringsnivåer var generellt inte lika stora som i förra årets totalundersökning, vilket är en effekt av skillnaderna i upplägg mellan den och denna urvalsundersökning. Läs mer om detta under rubriken ”Fakta om statistiken”.

Investeringar 1970–2022

Räknat i fasta priser, alltså med inflationsjustering, har jordbrukets investeringar fluktuerat sedan år 1970, mellan som mest 25 456 miljoner år 1976 och som minst 5 746 miljoner år 1993. Efter år 1993 ökade investeringarna fram till millennieskiftet. Sedan dess har nivån för det mesta pendlat mellan cirka 8 000 och 11 000 miljoner kronor. År 2008 nådde investeringarna sin högsta nivå sedan slutet av 80-talet, 11 838 miljoner. År 2018 steg de trots att den svåra torkan fick stora konsekvenser för jordbruket, men minskade sedan något år 2019. Covid 19-pandemin fick inga stora effekter på investeringarna. I löpande priser är 2022 års nedgång bara 2 %, men i fasta priser, alltså inflationsjusterat, motsvarar den 13 %, vilket är den största nedgången sedan år 2013. Justerat för inflationen motsvarar 2022 års investeringsnivå cirka 83 % av vad den var år 1970.

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2022, i 2022 års priser

Figur A. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2022, i 2022 års priser

Undersökningsresultat 2022

Allmänt

Jordbruksverket redovisar statistik över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap för varje år. Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning bland tillverkare och importörer av jordbruksmaskiner och redskap. Åren däremellan baseras statistiken på försäljningssiffror från ett relativt konstant urval av företag. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2022 baseras på en urvalsundersökning.

Traktorer

Investeringarna i traktorer föll från 3 372 miljoner kronor år 2021 till 3 086 miljoner år 2022, en minskning med 8 %. Kategorin utgjorde drygt 34 % av jordbrukets totala investeringar i maskiner och redskap, vilket är i linje med genomsnittet sedan år 1970, men är tre procentenheter mindre än snittet hittills under 2000-talet. Antalet sålda traktorer var lägre än året före, 2 216 stycken år 2022 jämfört med 2 808 år 2021. Genomsnittspriset för en traktor år 2022 blev därmed 1 392 500 kronor, vilket är 191 500 kronor mer än år 2021, en ökning med 16 %. Snitteffekten hos en såld traktor uppskattas också ha ökat, från 164 hästkrafter år 2021 till 172 hästkrafter år 2022. Utvecklingen har inte varit linjär, men traktorernas snitteffekt har en starkt uppåtgående trend. Sedan år 2000, då den var 76 hästkrafter, har den ökat med 126 %.

Jordbearbetning, sådd och spridning

Investeringarna i kategorin "Redskap för jordbearbetning" minskade med 6 % till 466 miljoner kronor år 2022, att jämföra med 494 miljoner år 2021 när investeringarna gått upp med 30 %. "Redskap för sådd och spridning" såldes till ett värde av 679 miljoner kronor under året, en ökning med 3 % jämfört med föregående år.

Redskap för skörd och tröskning samt rotfrukter

I kategorin "Redskap för skörd och tröskning" har investeringarna följt en uppåtgående trend sedan 2015, bortsett från år 2019. År 2022 steg den igen och investeringarna landade på 1 582 miljoner, vilket också motsvarar en ökning med 3 %. Inom kategorin "Redskap för potatis och rotfrukter" uppskattas det att en minskning med 1 miljon kronor har ägt rum. Dock består värdet om 35 miljoner till stora delar av en skattning, av en relativt volatil investeringskategori, på grund av bristande underlag. Mer om det kan läsas under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”.

Transportredskap och lastapparater, samt vagnar

Investeringarna i "Transportredskap och lastapparater" steg med 2 % till 883 miljoner kronor år 2022. År 2012 förändrades beräkningsmetoden för denna kategori; därmed är resultatet från 2010 i Tabell 1 inte helt jämförbart med det för senare år. Som framgår av tabellen skedde där en relativt stor uppgång år 2021. Investeringarna i "Vagnar" har även de ökat, från 286 miljoner år 2021 till 311 miljoner år 2022. Det motsvarar en ökning med 9 %, vilket är ovanligt lite då variationerna brukar vara större från år till år inom denna kategori.

Stall- och inomgårdsutrustning

Investeringarna i ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” beräknas ha ökat med 3 % till 904 miljoner kronor under år 2022. Efter tidigare års uppgångar är denna kategori den tredje största i undersökningen. ”Inomgårdsvagnar och transportörer" sjönk däremot med 13 % till 105 miljoner kronor. Båda dessa kategorier påverkades kraftigt av metodförändringar i kombination med marknadsrörelser i 2018 års undersökning. Mer om det står att läsa under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”.

Övrig utrustning

Investeringarna i "Redskap för grundförbättring" ökade, från 21 till 28 miljoner kronor år 2022. Det är återigen en stor uppgång i relativa tal, 30 %, och kategorin närmar sig nu sin högstanivå från 2019. Men investeringarna i denna kategori hör till dem som brukar kunna variera kraftigt mellan åren. Investeringarna i "Skogs- och trädgårdsredskap" steg även de, med 33 %, till 382 miljoner kronor. Det var den största ökningen under 2022. Investeringarna i ”Redskap för underhåll och rengöring” ökade med 22 % till 52 miljoner kronor.


Tablåer

Tablå 1. Investeringar i maskiner och redskap, i miljoner kronor, med fördelning på större produktgrupper, år 2010–2022

Tabell 1

1) Från och med år 2016 utgår kategorierna ”Utrustning för mjölkning” och ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Tillkommer gör istället kategorierna ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor” samt ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Se ”Förändringshistorik för undersökningen" för mer information.

Tablå 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap
i löpande och fasta (2022 års) priser, miljoner kronor, år 1970–2022

Tabell 2. Jordbrukets investeringar i maskiner och redskap 1970–2022 i löpande och fasta (2022 års) priser, miljoner kronor

Anm: Data för mellanliggande år 1971-1999 lämnas vid förfrågan, eller se 2013 års publikation

Fakta om statistiken

Syfte

Uppgifterna om jordbrukets investeringar i maskiner och redskap är en del av underlaget för beräkningarna av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA. Trots att det är huvudsyftet strävar Jordbruksverket efter att regelbundet publicera och tillgängliggöra statistiken för allmänheten. Undersökningen och dess resultat är inte en del av Sveriges Officiella Statistik, SOS, och uppfyller inte de kvalitets- eller dokumentationskrav som ställs på produkter som är det. Den beskrivning av statistiken som ges här är den enda Jordbruksverket publicerar. Framställning och publicering sker i mån av tid och det finns inga fasta publiceringsdatum. I vissa fall kan det innebära att flera årsrapporter förskjuts för att sedan publiceras när tillfälle ges, vid samma tidpunkt. Det huvudsakliga syftet med statistiken är att ge en bild av de långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De kortsiktiga förändringarna för enskilda underkategorier har varierande tillförlitlighet.

Statistikens omfattning

Undersökningen riktar sig till aktörer som tillverkar och/eller importerar lantbruksmaskiner till Sverige och mäter dessa generalagenters leveranser till återförsäljare. Med viss tidsförskjutning svarar detta mot jordbrukarnas investeringar. Endast köp av nya maskiner och redskap ska omfattas av statistiken. Alla försålda maskiner är värderade till katalogpriser i jordbrukarled (exklusive moms). Redskap som används i huvudsak i jordbruket men även förekommer inom andra sektorer (t.ex. trädgårds- och skogsmaskiner) ingår i undersökningen. Vissa typer av större specialmaskiner som teleskoplastare och andra entreprenadmaskiner ingår med den del som sålts till jordbruket. Särskiljning av jordbrukets andel görs i samråd med berörda företag.

Så görs statistiken

Vart tredje år baseras denna statistik på en totalundersökning riktad till tillverkare och importörer av maskiner och redskap till jordbruket. Åren däremellan baseras statistiken på en urvalsundersökning. Urvalet är relativt konstant från år till år; bara en liten del av företagen tillkommer eller försvinner. Förändringen i försäljning för företagen i urvalet används för att skriva fram värdet för de övriga företagens försäljning de år som bara urvalsundersökningen görs.

Uppgifterna från företagen i urvalet kommer från branschorganisationen Maskinleverantörerna som Jordbruksverket samarbetar med. Maskinleverantörerna samlar in uppgifter från sina medlemmar och förmedlar dem till Jordbruksverket. Uppgifterna i denna statistikrapport avseende år 2022 baseras på en urvalsundersökning. De år en totalundersökning görs består underlaget av uppgifter både från Maskinleverantörernas medlemmar och från övriga branschaktörer som Jordbruksverket kunnat hitta. Till dessa övriga aktörer skickar Jordbruksverket ut en enkät. För de aktörer som väljer att inte delta i undersökningen försöker Jordbruksverket skatta försäljningens värde med hjälp av imputeringar. Imputeringsmetoden tar hänsyn till företagens omsättning och vilka typer av maskiner och redskap de saluför. I 2022 års undersökning uppskattas att Maskinleverantörernas medlemmar står för 80 % av värdet av försäljningen i branschen. Framskrivna värden från respondenter i Jordbruksverkets undersökning samt skattningar av uteblivna svar står för resterande 20 %.

Maskinleverantörerna anpassar och uppdaterar vilka uppgifter de samlar in från sina medlemmar utifrån sina behov. Det kan till exempel handla om att de tar bort eller slutar redovisa undergrupper av maskiner och redskap som deras medlemmar inte längre har försäljning av, eller att de kombinerar om undergrupper i nya övergripande grupper för att få mer meningsfulla sammanställningar. Eftersom att uppgifterna från dem utgör hela underlaget för urvalsundersökningarna och så pass stor del av totalundersökningarna, strävar Jordbruksverket efter att använda samma kategoriseringar och grupperingar. På så sätt hålls tillförlitligheten så hög som möjligt.

Statistikens tillförlitlighet

Huvudsyftet med undersökningen är att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna i jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. För det syftet bedöms statistiken hålla tillräckligt god kvalitet. Skattningarna av de enskilda investeringskategorierna är behäftade med betydligt större osäkerhet. Utvecklingen av de enskilda kategorierna bör därför tolkas med stor försiktighet. I detta avsnitt beskriver vi de viktigaste osäkerhetskällorna som påverkar tillförlitligheten.

En svaghet i definitionen

Statistiken är menad att vara en approximation av jordbrukarnas investeringar, men definieras av naturliga skäl som en undersökning av generalagenters försäljning till jordbrukssektorn. Denna definition utelämnar direktimporten, alltså maskiner och redskap som jordbrukarna själva köpt direkt från utländska leverantörer utan filial i Sverige. Omfattningen av detta fenomen är okänd.

Populationsproblem i totalundersökningen

I totalundersökningarna strävar Jordbruksverket efter att samla in uppgifter från alla aktörer i branschen Det är dock okänt exakt vilka aktörerna är. Jordbruksverket känner bara till de som hittats med hjälp av olika sökmetoder. Säkerligen finns åtminstone mindre aktörer som inte hittas och därför inte kommer med i undersökningen. Vilka aktörer som hittas antas också kunna variera mellan olika totalundersökningar. Det försämrar jämförbarheten mellan olika år, om än i mindre grad. Försäljningen för aktörer som bara finns med i totalundersökningen skattas de år som undersökningen baseras på ett urval. Upphör deras försäljning ett sådant år kommer det inte att märkas i resultaten förrän nästa gång en totalundersökning görs.

Ett annat problem är skattningen av hur stor andel av aktörernas försäljning som går till jordbruket. Detta görs i samråd med aktörerna, men det är inte alltid lätt för generalagenter att känna till eller uppskatta den andelen och det är en osäkerhetsfaktor.

Bortfall bidrar till osäkerhet i skattningarna

Det senaste decenniet har svarsfrekvensen i totalundersökningen avtagit, vilket medför att underlaget som imputeringarna baseras på har försämrats. År 2021 var svarsfrekvensen den lägsta hittills. Följden av det blev både ett stort behov av imputeringar och att underlaget imputeringarna baseras på blir väldigt litet för vissa variabler, med större osäkerhet som följd. Detta påverkar även detta års urvalsundersökning, då en stor del av de framskrivna värdena utgörs av imputeringar. Samtidigt förbättras själva imputeringsmetoden kontinuerligt, från en totalundersökning till nästa. Förhoppningsvis ger det mer tillförlitliga resultat, men det kan också ha en negativ inverkan på jämförbarheten mellan åren. Test av imputeringsmetodens träffsäkerhet har gjorts på företag med känd försäljning och resultaten har varit förhållandevis goda.

Föränderliga investeringskategorier

Som nämnts tidigare ser Maskinleverantörerna kontinuerligt över vilka slags maskiner och redskap de samlar in och redovisar försäljningsdata för. När de förändrar sina kategorier behöver Jordbruksverket göra motsvarande förändringar i sin totalundersökning för att bibehålla tillförlitligheten. Men totalundersökningarna genomförs bara vart tredje år och det är först då som undersökningen till fullo kan anpassas. Till exempel genomförde Maskinleverantörerna vissa förändringar år 2016. Trots att Jordbruksverket justerade kategorierna i sin urvalsundersökning så gott det gick redan då, var det först i samband med totalundersökningen 2018 som förändringarna slog igenom fullt ut. Det sammanföll med kraftiga förändringar i försäljningen jämfört med föregående år i de berörda kategorierna, vilket i sig inte är ovanligt. Men kombinationen av förändrad försäljning och ändrade kategorier gav orimligt stora förändringar i resultatet. Hur mycket av effekten som då beror på de ändrade kategorierna blir mycket svårt att bedöma. En utförlig lista över alla förändringar i undersökningen sedan år 2003 återges nedan, under rubriken ”Förändringshistorik för undersökningen”. Ett närliggande problem är att de delar av marknaden för maskiner och redskap för jordbruket som Maskinleverantörerna har inte helt motsvarar delarna som omfattas av totalundersökningen. För kategorier där deras medlemmar har ingen eller liten del av marknaden blir framskrivningen av försäljningsutvecklingen osäker de år undersökningen bara baseras på urvalet. I nästkommande totalundersökning kan mycket ha hänt på marknaden, vilket ger stora och till synes plötsliga förändringar för enskilda kategorier de åren.

Sammanfattningsvis finns det alltså flera problematiska osäkerhetsfaktorer i statistiken över jordbrukets investeringar i maskiner och redskap. De bidrar alla till att göra förändringar i enskilda investeringskategorier från ett år till ett annat osäkra. Trots nämnda osäkerhetskällor bedöms statistiken ha tillräcklig tillförlitlighet för huvudsyftet, det vill säga att beräkna de övergripande långsiktiga trenderna.


Förändringshistorik för undersökningen

Förändringar i 2003 års undersökning

Inför 2003 års undersökning gjordes en genomgång av de lantbruksmaskiner som ingår i undersökningen. Äldre typer av maskiner som antingen utgått ur sortimentet eller sålts endast i liten omfattning ersattes av nya, mer representativa produkter. Jämförbarheten kan därmed bli något sämre då man jämför år från 2003 och framåt med åren före 2003. En ny post i undersökningen från 2003 är ”Skogs- och trädgårdsredskap för lantbruket”. Exempel på skogsredskap kan vara vedkapar/klyvar, motorsågar och griplastare för jordbrukare som själva avverkar sin skog. Trädgårdsredskap är exempelvis små traktorer, jordfräsar och sprutor avsedda för trädgårdsnäringen.

Förändringar i 2009 års undersökning

Från undersökningen gällande år 2009 samlas data in på en högre aggregeringsnivå för att minska uppgiftslämnarbördan för berörda företag. Detta innebär dock att antalet sålda maskiner och/eller redskap inte längre kan redovisas. Undantaget är traktorer, för vilka en skattning av antalet fortfarande görs.

Förändringar i 2011 års undersökning

Från och med undersökningen 2011 ingår inte längre underkategorin “Övrigt för sådd och spridning” i kategorin ”Redskap för sådd och spridning”, efter att den för andra året i rad haft värdet noll.

Förändringar i 2012 års undersökning

I 2012 års undersökning användes inte samma metoder för att imputera uteblivna svar som i 2009 års totalundersökning. År 2009 användes i de fall det var möjligt senast kända försäljningsvärden uppräknade med övriga aktörers utveckling. När det inte var genomförbart användes istället genomsnittliga försäljningsvärden för de produktkategorier de sålde. I undersökningen 2012 kunde inga tidigare värden användas. Istället användes värden baserade på vilka produktkategorier företagen sålde samt motsvarande försäljning hos de som valt att delta i undersökningen. För att få förbättra skattningarna togs i beräkningen även hänsyn till företagens omsättning och vilka övriga produkter de sålde. Effekten av detta blev att det ordinarie urvalets andel av den kända populationens försäljning minskade. Utöver imputeringsmetodens effekter har andelen även påverkats av att vissa företag försvunnit och andra tillkommit i populationen sedan 2009. Fram till år 2008 utgjorde urvalets andel av populationens totala försäljningsvärde mellan 76 och 82 %, men denna andel steg till 88 % mellan 2009 och 2011. I och med 2012 års undersökning är den nere på 80 % igen som en naturlig följd av att bortfallet skattas högre. En produktkategori har lagts till i beräkningarna år 2012, ”Okänt”. Här finns imputerade värden för företag i populationen som inte svarat och vars produktsortiment är svårt att definiera. Värdet ingår endast i totalsumman.

Förändringar i 2016 års undersökning

Maskinleverantörerna delade detta år kategorin ”Stallutrustning samt övrig inomgårdsutrustning”. Stallutrustningen slogs ihop med kategorin ”Utrustning för mjölkkor” och den nya kategorin kallades således för ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”. Den kvarvarande inomgårdsutrustningen bytte namn till ”Inomgårdsvagnar och transportörer”. Jordbruksverket valde att göra motsvarande förändringar i den mån det gick. Det var inte möjligt att omarbeta det äldre dataunderlaget till att motsvara de nya kategorierna. Fullständig justering kunde heller inte göras för förändringen förrän i nästa totalundersökning år 2018. Maskinleverantörerna tog även bort alla undergrupper förutom kedjeröjare från kategorin ”Redskap för underhåll och rengöring”. De som utgick var luftkompressorer, spoltvättmaskiner, svetsmaskiner, elstängsel, jordborrar samt övrigt för underhåll. Dock fanns försäljning av sådana produkter kvar i Jordbruksverkets underlag.

Förändringar i 2018 års undersökning

I denna totalundersökning genomfördes en fullständig anpassning till de förändringar i kategorierna som skedde 2016. I kombination med relativt stora förändringar i försäljningsvärden blev resultatet kraftiga förändringar i värden jämfört med 2017 års undersökning. De berörda kategorierna var ”Inomgårdsvagnar och transportörer”, ”Stallutrustning samt utrustning för mjölkkor”, samt ”Redskap för underhåll och rengöring”. För den sistnämnda kategorin beror nedgången på att den i Maskinleverantörernas underlag nu endast utgörs av kedjeröjare och ingen generalagent med sådan försäljning hittades till Jordbruksverkets del av undersökningen.

Undergruppen ”Övrigt för sådd och spridning” som togs bort år 2011 återkom.

Kategorin ”Okänt”, som inte använts sedan 2015, utgick och ersattes av en allmän kategori kallad ”Övrigt” för svårdefinierade produkter. Till skillnad från ”Okänt” så redovisas ”Övrigt” i Tabell 1.

Imputeringsmetoden för saknade värden förbättrades för att ta större hänsyn till företagens omsättning. Det antas sänka de imputerade försäljningsvärdena något. Trots detta var de imputerade värdenas andel av de totala investeringarna rekordhög, drygt 16 %, på grund av låg svarsfrekvens. I vissa enskilda investeringskategorier är den betydligt högre, vilket försämrar tillförlitligheten för dem.

Förändringar i 2020 års undersökning

Underlaget som skattningarna av investeringar i ”Redskap för rotfrukter” görs utifrån visade på en kraftig ökning av investeringarna år 2019. Men denna del av urvalsundersökningen hade stor osäkerhet. I 2020 års urvalsundersökning kunde kategorin inte redovisas i Maskinleverantörernas underlag alls, varför Jordbruksverket gjorde en egen skattning. Detsamma gäller för en undergrupp till kategorin ”Redskap för skörd”, kallad ”Övrigt för skörd”. Jordbruksverket har använt utvecklingen i de totala investeringarna, plus 4 %, för att skriva fram värdet för ”Redskap för rotfrukter” samt den ej redovisade undergruppen ”Övrigt för skörd”.

Summary in English

The agricultural sector’s investments in equipment and machinery decreased by 199 million SEK in 2022, to a total of 8 954 million. This 2 % decrease in investments took place following increases in both 2020 and 2021 in spite of the Covid 19 pandemic adversely affecting parts of the economy. The investments in agricultural machinery however seemed to be among the sectors less affected.

Only 8 of the 16 measured categories saw decreases in investments in 2022, but chief among them was "Tractors" which dropped by 8 % or 286 million SEK. The second largest decrease was in "Grain driers and milling equipment", down 109 million or 23 %. Investments sank in “Tools for tillage” and “Transporters and transport carts” as well, by 28 and 15 million SEK respectively. The remaining decreases were marginal.

The greatest increase took place in the category “Forestry and gardening equipment for agriculture”, where investments rose by 95 million SEK, or 33 %. Other categories with increases in investments were “Equipment for harvesting and threshing”, up 39 million or 3 %, and “Equipment for stables and milking”, also rising by 3 % or 29 million.

For many of the categories with lower investment values, the estimates have a rather poor reliability. The reader is encouraged to consider these statistics as indicators of long-term trends, rather than precise yearly estimates for the individual investment categories.

Adjusted for inflation, agricultural sector’s investments in equipment and machinery in 2022 were about 83 % of their value in the year 1970.

Hitta på sidan

Till toppen