Antal nötkreatur i december 2023

Publiceringsdatum: 2024-02-15

Referensår: 2023 Produktkod: JO0111 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-15 57 91 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Det totala antalet nötkreatur i Sverige beräknas ha uppgått till 1 368 700 stycken i december 2023, vilket är 1,6 % färre än i december 2022. Samtliga kategorier som redovisas minskar i antal men mest minskar antalet mjölkkor som var 2,9 % färre än vid samma tidpunkt 2022, vilket motsvarar 8 500 mjölkkor. Även antalet kor för uppfödning av kalvar har minskat och då med 3 400 djur sedan december 2022 medan antalet kalvar minskade med 9 300 djur (2,0 %) mellan december 2022 och december 2023.

Antalet jordbruk med nötkreatur fortsätter att minska och var i december 2023 2,7 % färre än i december 2022. Antalet jordbruk med mjölkkor är den kategori som minskar mest men en årlig minskningstakt på runt 5 %, så även mellan december 2022 och december 2023.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet nötkreatur och antalet jordbruksföretag med nötkreatur i december 2023. Uppgifter om antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur tas fram två gånger om året, i juni och i december. I Jordbruksverkets Statistikdatabas finns uppgifterna fördelade regionalt på produktionsområde. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas genom en bearbetning av Nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter om antalet nötkreatur i december att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken kan nås via länken ovan eller från tabellavsnittet.

Nötkreatur i december

Tablå A visar antalet nötkreatur och antalet jordbruksföretag med nötkreatur för olika kategorier av nötkreatur sedan 2016.

Tablå A. Antal nötkreatur och antal jordbruksföretag med nötkreatur fördelat på kategorier 2016-2023

Tablå A. Antal nötkreatur och antal jordbruksföretag med nötkreatur fördelat på kategorier 2016-2023

Summa nötkreatur

Antal nötkreatur har minskat mellan december 2022 och december 2023 vilket kan ses i Tablå A. Första gången som antalet nötkreatur understeg 1,4 miljoner djur var i december 2020 och så även i december 2021–2023. Sedan år 2000 har antalet nötkreatur minskat med nästan 249 000 djur.

Antalet jordbruksföretag med nötkreatur fortsätter att minska och i december 2023 var det 2,7 % färre djur än i december 2022. Sedan 2016 har antalet företag med nötkreatur minskat med 2 600 företag.

På regional nivå är minskningen av antalet nötkreatur störst i Götalands skogsbygder, Svealands slättbyggder och Götalands norra slättbygder. Götalands mellanbygder samt nedre och övre Norrland har en mindre minskning i antalet nötkreatur. Antalet nötkreatur har ökat något i Götalands södra slättbygder.
Generellt gäller att antalet jordbruksföretag med nötkreatur minskat i alla regioner, mest har antalet företag minskat i Götalands mellanbygder.


Figur A. Antal nötkreatur i december, år 1995–2023

Figur A. Antal nötkreatur i december år, 1995–2023

Statistik över antalet nötkreatur tas även fram avseende juni månad varje år. Jämförs antalet nötkreatur i december med antalet nötkreatur i juni månad så är det vanligtvis färre djur i december månad då kalvarna i större omfattning föds under våren. I genomsnitt har det varit cirka 3,8 % färre nötkreatur i december jämfört med juni månad samma år under 2000-talet. 2023 var det 5,2 % färre nötkreatur i december jämfört med juni. Under 2000- talet har samtliga kategorier nötkreatur minskat i antal i december jämfört med juni.

Mjölkkor

Sedan december 2022 minskade antalet mjölkkor med nästan 8 500 djur eller cirka 2,9 %. Samtidigt så har invägning av mjölk till mejerierna ökat med cirka 0,4 % mellan december 2022 och december 2023. Antalet jordbruksföretag med mjölkkor fortsätter att minska och var i december 2023 nästan 140 stycken färre än 2022, eller knappt 5 %, färre än motsvarande tidpunkt 2022.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet mjölkkor. Sedan år 2000 har antalet mjölkkor minskat med 32 % (se figur A). Antalet jordbruksföretag med mjölkkor har årligen minskat med runt 5 % de senaste åren. En sådan trend skulle innebära att antalet företag halveras på drygt 13 år.

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2022 och december 2023 fördelat på produktionsområden

Figur B. Procentuell förändring av antal mjölkkor och antal nötkreatur mellan december 2022 och december 2023 fördelat på produktionsområden

För mjölkkor är det relativt stora skillnader i utveckling mellan olika regioner vilket framgår av Figur B. Medan antalet mjölkkor ökar i de nordligare regionerna så minskar de med nästan 6 % i Götalands mellanbygder. Räknat i antal jordbruksföretag med mjölkkor minskar de dock generellt i hela landet även om den procentuella minskningen är störst i Götalands mellanbygder.

Kor för uppfödning av kalvar

Antalet kor för uppfödning av kalvar har minskat med cirka 1,7 % mellan december 2022 och december 2023. Antalet jordbruksföretag har för samma period minskat och var i december 2023 knappt 9 700 stycken.

På regional nivå har det skett en ökning av antalet djur i Götalands södra slättbygder och Götalands mellanbygder mellan december 2022 och december 2023 medan antalet djur, procentuellt sett, minskat mest i de nordligare regionerna. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar har minskat främst i Götalands mellanbygder.

Sett över en längre tidsperiod har antalet kor för uppfödning av kalvar ökat och i december 2023 var de drygt 27 % fler än i december 2000.

Kvigor, tjurar och stutar

Antalet kvigor, tjurar och stutar har endast minskat marginellt till december 2023 jämfört med december 2022. Däremot har antalet jordbruksföretag med kvigor, tjurar och stutar minskat med 3 % jämfört med december 2022.

På regional nivå har antalet kvigor, tjurar och stutar ökat i de sydligare och de nordligare regionerna meden de minskat regioner i mellersta delarna av Sverige. Antalet jordbruksföretag med kvigor, tjurar och stutar minskar i alla regioner och i relativa termer skiljer det sig inte så mycket åt mellan regionerna.

Minskningen av antalet kvigor, tjurar och stutar har skett under en lång period även om den varit lite större senaste året. Under vissa enstaka år har antalet djur ökat men jämfört med december 2000 var det i december 2023 cirka 19 % färre kvigor, tjurar och stutar i landet.

Kalvar

Antalet kalvar på jordbruksföretag har minskat mellan december 2022 och december 2023 med cirka 9 300 djur eller 2,0 %. Kalvarna fanns på nästan 500 färre företag i december 2023 jämfört med december 2022.

Regionalt så har antalet kalvar minskat i alla regioner mellan december 2022 och december 2023. I samtliga produktionsområden har det också blivit färre jordbruksföretag med kalvar under perioden. I Götalands mellanbygder och Mellersta Sveriges skogsbygder minskar antalet företag med kalvar, procentuellt sett, mest men räknat i antalet företag så minskar de mest i Götalands skogsbygder.

Sett över en längre tidsperiod så minskar antalet kalvar i landet något. Sedan år 2000 är antalet cirka 50 300 färre djur i december 2023. Antalet företag med kalvar minskar däremot i snabbare takt.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur. Som en del av denna redovisning undersöks antalet lantbruksdjur av olika slag samt antalet jordbruksföretag med lantbruksdjur i juni varje år. Undersökningarna genomförs då i form av postenkäter till jordbruksföretagen för djurslagen får, gris och fjäderfä. För nötkreatur bygger statistiken på bearbetningar av Nötkreatursregistret (CDB).

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Så tar vi fram statistiken

Åren 1995–2001 genomfördes i Sverige, enligt EU:s regler, undersökningar om antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Från och med december 2002 genomförs undersökningen i december avseende nötkreatur genom att uppgifter hämtas från Jordbruksverkets administrativa register. Samma år upphörde undersökningen om antalet grisar i december och ersattes med modellberäkningar.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms ha obetydlig inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel eller bortfallsfel förekommer inte, eftersom denna statistik baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren är felaktiga. Jordbruksföretag med nötkreatur ska rapportera förändringar i sina nötkreatursbestånd till Centrala Nötkreatursregistret (CDB) inom sju dagar. I registret genomförs kontinuerligt kontroller av uppgifternas riktighet, varvid minst 5 % av djurhållarna kontrolleras på plats årligen. Därutöver sker administrativa kontroller.

Vid framställningen av statistiken har vi antagit att samtliga kor i besättningar med mjölkleveranser i december är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar.

I statistiken ingår endast de nötkreatur, som enligt CDB befann sig på något av de jordbruksföretag som ingår i Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR). Detta är ett statistikregister som innehåller uppgifter om alla jordbruksföretag i målpopulationen.

Från och med år 2010 har definitionen för vad som räknas som jordbruksföretag i strukturstatistiken ändrats något. Detta för att ta hänsyn till EU:s avgränsningar, som inte fullt ut stämde överens med de svenska. Uppgifterna från och med 2010 är därför inte fullt jämförbara med tidigare år. Skillnaden mellan de båda definitionerna av vad som räknas som jordbruksföretag motsvarade i december 2010 cirka 10 000 nötkreatur, där den nya definitionen gav fler djur.

Resultaten redovisas för riket samt för produktionsområden. Produktionsområden är en indelning som i grunden baseras efter odlingsförutsättningar i landet och inte utifrån administrativa gränser.

Bra att veta

Jämförbarheten med motsvarande statistik för juni månad detta år är god och även med statistik för juni och december tidigare år. Jämförbarheten är också god med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Dock finns sedan 2002 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet kor för uppfödning av kalvar (se ovan). Vid jämförelser med de undersökningar som genomförs i juni varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika kategorier.

Resultaten som publiceras avseende djur i juni månad är mer omfattande och innehåller uppdelning av statistiken på fler regionala nivåer (till exempel län), besättningsstorlekar för vissa djurkategorier samt uppdelningar i storleksklasser efter åker- och jordbruksmark. De år som en större Strukturundersökning görs (2010, 2013, 2016, 2020 och 2023) redovisas även uppgifter om antalet djur och antalet jordbruksföretag med djur i juni månad på kommunnivå.

Statistikuppgifter har översänts till EU:s statistikkontor Eurostat och kommer, tillsammans med motsvarande statistik för övriga EU-länder, att finnas tillgängliga på Eurostats webbplats.

Redovisning av antalet nötkreatur, samt av andra djurslag i juni månad finns publicerade i separat statistikrapport samt i Jordbruksverkets statistikdatabas.

I början på februari 2022 publicerades en rapport över Nötkreaturssektorns uppbyggnad som bygger på en mer omfattande bearbetningar av Nötkreatursregistret (CDB).

Summary in English

The total number of cattle in December 2023 was 1 368 700, which is 1.6 % less then in December 2022. All cathegories have less number of animals compared with previous year. The biggest change was in the number of dairy cows that decreased with 2.9 %.

The total number of heifers, bulls and steers was slightly changed with 0.1 % since December 2022. The number of calves decreased during the period with 9 300 animals or 2.0 %.

Since December 2000, the total number of cattle has decreased by approximately 15 %. The number of dairy cows has decreased by 32 % while the number of other cows increased by 27 % during this period. For all other categories, the number of animals has decreased during the period.

The total number of holdings with cattle has decreased for many years. Since December 2022, the total number of holdings decreased by 2.7 % or approximately 400 holdings. In December 2023 the number of holdings with dairy cows was slightly less than 2 600, a decrease by 4.9 % compared with December 2022.

Hitta på sidan

Till toppen