Lagerhållning av spannmål och raps 2023

Publiceringsdatum: 2024-03-26

Referensår: 2023 Produktkod: JO0611 Ämnesord: Skörd, Övrigt

Elin Lund 036 – 15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Vid 2023 års skördeundersökning fick jordbrukarna frågan om hur stort lager av spannmål och raps de hade på gården den 30 juni och den 30 september. Jordbrukarna fick också göra en prognos för sina lager den 31 december.

Detta är tredje gången Jordbruksverket publicerar statistik över jordbrukarnas lager av spannmål och raps, första gången som del av den officiella statistiken.

1,5 miljoner ton spannmål och raps i jordbrukarnas lager i december 2023

I december 2023 fanns, enligt jordbrukarnas prognos, drygt 1,5 miljoner ton spannmål och raps i lager hos jordbrukarna. Det är 0,6 miljoner ton mindre än vid samma tidpunkt 2022. Tre månader tidigare, i september 2023, fanns knappt 2,2 miljoner ton spannmål och raps i lager hos jordbrukarna.

44 procent av jordbrukarna hade spannmål i lager i december 2023

Resultaten visar att 44 % av jordbrukarna bedömde att de skulle ha spannmål i lager den 31 december 2023, vilket är två procentenheter mer jämfört med 2022. Den 30 september hade 50 % av jordbrukarna spannmål i lager, vilket är 4 procentenheter mer än 2022.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och raps på jordbruksföretag. Uppgifterna redovisas för tidpunkterna 30 juni, 30 september och 31 december 2023, där lageruppgifterna för december är en prognos.

Lager av spannmål och raps 2023

Vete och korn är de spannmålsgrödor som odlas mest. Dessa grödor utgjorde också störst andel av det lagrade spannmålet som fanns hos jordbrukarna under 2023. I tablå A nedan redovisas lagerhållningen per gröda den 30 juni, 30 september och 31 december 2023.

Tablå A. Lager av spannmål och raps 30 juni, 30 september, 31 december (prognos) 2023 med tillhörande medelfel, ton per gröda.

Anm: .. = för höga medelfel (>35 %) för att redovisa

Höstvete var den gröda som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål och raps hos jordbruksföretagen den 31 december 2023, 904 000 ton. Det motsvarar nästan 60 % av den totala lagerhållningen i december 2023. Näst störst andel utgjordes av vårkorn, drygt 308 000 ton, motsvarande 20 % av jordbruksföretagens lager i december 2023.

I figur A redovisas lagerhållningen av de tre grödor som utgjorde störst andel av det totala lagret spannmål hos jordbruksföretagen 2023 för månaderna juni, september och december.

Figur A. Lagerhållning 30 juni, 30 september och 31 december (prognos) 2023 av höstvete, vårkorn och havre, 1000-tals ton

Den 30 juni 2023 fanns 121 000 ton höstvete och 141 000 ton vårkorn i jordbrukarnas lager. Det motsvarar 73 % av den totala lagerhållningen av spannmål och raps i juni förra året. I september fanns knappt 1,3 miljoner ton höstvete och 404 000 ton vårkorn i jordbrukarnas lager vilket motsvarar 77 % av den totala lagerhållningen i september 2023.

44 % av jordbrukarna bedömde att de skulle ha spannmål i lager den 31 december 2023, vilket är två procentenheter mer jämfört med 2022 och fem procentenheter mer än 2021, det framgår av tablå B nedan.

Andel jordbruskföretagare som hade spannmlå och raps i lager den

Tablå B. Andel jordbruksföretagare som hade spannmål och raps i lager den 30 juni, 30 september och 31 december (prognos), år 2021-2023

Anm . = Variabeln inte undersökt för denna period

Den 30 september 2023 hade 50 % av jordbrukarna spannmål i lager, vilket är 4 procentenheter mer än 2022, och i juni hade 23 % av jordbrukarna spannmål i lager, också 4 procentenheter mer jämfört med 2022.

Lager av spannmål och raps per produktionsområde

Störst lager av spannmål och raps under 2023 fanns i Götalands norra slättbygder. I september uppgick lagerhållningen i Götalands norra slättbygder till 749 000 ton och i december till knappt 511 000 ton. I juni fanns 105 000 ton spannmål och raps i lager. År 2022 återfanns störst lager i Svealands slättbygder. I figur B nedan redovisas lagerhållningen av spannmål och raps för samtliga produktionsområden.

Figur B. Lagerhållning av spannmål och raps 30 juni, 30 september och 31 december (prognos) 2023, per produktionsområde, 1000-tals ton

I Svealands slättbygder fanns näst störst lager av spannmål och raps under 2023. I september fanns 491 000 ton spannmål och raps i lager och i december fanns, enligt jordbrukarnas prognaos, 333 000 ton i lager.

Lagerhållning 2023 jämfört med 2022

I september 2023 fanns knappt 2,2 miljoner ton spannmål och raps i lager hos jordbrukarna, vilket är ungefär 0,8 miljoner ton mindre än vid samma tidpunkt år 2022 då det fanns knappt 3 miljoner ton i lager, det visas i figur C.

I december 2023 fanns, enligt jordbrukarnas prognos, drygt 1,5 miljoner ton spannmål och raps i lager. Det är drygt 0,6 miljoner ton mindre spannmål och raps än vid samma tidpunkt 2022 då det fanns drygt 2,1 miljoner ton spannmål och raps i lager.

Figur C. Lagerhållning av spannmål och raps 30 juni, 30 september och 31 december (prognos) 2023 jämfört med lagerhållningen 2022

I juni 2023 fanns 360 000 ton spannmål och raps i lager hos jordbrukarna. Det är knappt 168 000 ton mer än i juni 2022 då det fanns 192 000 ton spannmål och raps i jordbrukarnas lager.

Lager av spannmål i förhållande till skörden

Under 2022 uppgick den totala spannmålsskörden till drygt 5,8 miljoner ton. Den 30 juni 2023 fanns 351 000 ton spannmål i lager, vilket motsvarar 6 % av den totala spannmålsskörden 2022.

Figur D. Lagerhållning av spannmål 30 juni 2023 jämfört med den totala spannmålsskörden 2022 samt lagerhållning av spannmål 30 september och 31 december (prognos) 2023 jämfört med den preliminära spannmålsskörden 2023, 1 000-tals ton

Figur D. Lagerhållning av spannmål 30 juni 2023 jämfört med den totala spannmålsskörden 2022 samt lagerhållning av spannmål 30 september och 31 december (prognos) 2023 jämfört med den preliminära spannmålsskörden 2023, 1 000-tals ton

Under 2023 uppgick den totala skörden av spannmål preliminärt till drygt 4,2 miljoner ton. Den 30 september 2023 fanns 2,1 miljoner spannmål i lager, motsvarande 50 % av skörden spannmål. Den 31 december fanns, enligt jordbrukarnas prognos, knappt 1,5 miljoner ton spannmål i lager. Det motsvarar 35 % av den preliminära totala skörden av spannmål 2023.

Tabeller

Kort om statistiken

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess tillförlitlighet. En mer ingående beskrivning finns dokumenterat i Kvalitetsdeklarationen under rubriken Metod och kvalitet nedan.

Det här beskriver statistiken

I denna rapport redovisas uppgifter om lagerhållning av spannmål och raps i Sverige samt per produktionsområde under 2023. Resultaten baseras på en rikstäckande urvalsundersökning där cirka 1 100 jordbrukare tillfrågats om lagerhållning.

Så tar vi fram statistiken

I samband med 2023 års skördeundersökning fick jordbrukarna frågan om hur mycket lager spannmål och oljeväxter de hade på gården den 30 juni och den 30 september. Jordbrukarna fick också göra en prognos för lagret den 31 december.

Uppgifterna samlades in genom ett elektroniskt frågeformulär som har utvecklats av SCB där jordbrukarna fick lämna sina skördeuppgifter eller genom telefonintervjuer utförda av SCB:s intervjuare.

Statistiken om lagerhållning baseras på uppgifter från ett urval av jordbruksföretag. Den population som urvalet dras från utgörs av företag med mer än 5,0 hektar åkermark och minst 0,3 hektar av undersökningsgrödorna: höstvete, vårvete, råg, höstrågvete, vårrågvete, höstkorn, vårkorn, havre och blandsäd samt vårraps och höstraps.

Urvalet sammanfaller med det underurval (av det ordinarie urvalet på drygt 4 400 företag) som tas ut för en preliminär skördeberäkning. Från urvalsramen drogs ett obundet slumpmässigt urval om ungefär 1 100 jordbruksföretag.

Statistikens tillförlitlighet

I denna undersökning kan osäkerhet förekomma på grund av urval, täckningsbrister, mätning, bortfall, bearbetning och modellantaganden. Tillförlitligheten redovisas kvantitativt genom precisionen i skattningarna, uttryckt i relativa medelfel. Medelfel avspeglar urvalsfel och andra slumpmässiga fel, däremot inte systematiska fel såsom exempelvis systematiska mätfel.

Metod och kvalitet

Summary in English

In the 2023 crop survey, farmers were asked how much stock of cereals and rapeseed they had on the farm on 30 June and 30 September. Farmers were also asked to make a forecast for their stocks on 31 December.

This is the third time that the Swedish Board of Agriculture has published statistics on farmers' stocks of cereals and rapeseed and the first time within the framework of official statistics.

1.5 million tonnes of cereals and rapeseed in storage with the farmers in December 2023

In December 2023, according to the farmers' forecast, just over 1.5 million tonnes of cereals and rapeseed were in stock with the farmers. That is 0.6 million tonnes less than the same month in 2022. Three months earlier, in September 2023, there were just under 2.2 million tons of cereals and rapeseed in storage with the farmers.

44 percent of farmers had cereals in storage in December 2023

The results show that 44% of farmers estimated that they would have cereals in stock on 31 December 2023, which is two percentage points more than in 2022. On September 30, 50 % of farmers had cereals in stock, which is 4 percentage points more than in 2022, and in June, 23% of farmers had cereals in stock, also 4 percentage points more compared to 2022.

Hitta på sidan

Till toppen