Logotyp Jordbruksverket

Ersättning för fånggröda 2024

Du kan få en 1‑årig ersättning för att minska kväveläckaget genom att odla fånggröda om din mark ligger i nitratkänsligt område. Ersättningen ska bidra till att minska läckaget av kväve från åkermark ut i sjöar och vattendrag och på så sätt minska övergödningen i kust- och havsvatten.

Det kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för att odla fånggröda. Syftet med ersättningen är främst att minska kväveläckaget från åkermark och att lagra in kol i marken. Det bidrar också till att förbättra markbördigheten. Du kan få ersättning för åkermark som ligger i nitratkänsligt område. Nitrat­känsliga områden finns i södra upp mot mellersta Sverige. Det är områden där det finns vattendrag och sjöar som är känsliga för kväve­föroreningar från jordbruket.

Det här är fånggröda

Fånggröda är växtlighet som huvudsakligen växer under perioden mellan 2 huvud­grödor och som odlas för att minska förlusterna av kväve efter att du har skördat huvudgrödan. Slåtter-, frö- eller betesvall samt bevuxen träda får inte vara huvudgröda 2024. Du kan inte heller söka ersättning för fånggröda på ett skifte om du under samma år odlat majs på skiftet.

Karta över nitratkänsliga områden

Karta över södra Sverige med rosa områden som markerar nitratkänsliga områden.

Karta över nitratkänsliga områden, markerade med rosa färg. Klicka på bilden för att se en större version.

Om din mark ligger nära gränsen för ett nitratkänsligt område kan du se mer exakt var gränsen går i länsstyrelsens karttjänst VISS.

Gör så här:

 1. Sök på "nitratkänsliga områden" i lagerlistan. Då aktiveras rätt kartlager.
 2. Zooma in på kartan för att se de nitratkänsliga områdena på kartan.
 3. Klicka på de tre pickarna efter det ikryssade lagret och välj "Ändra lagerstil och etikettering", kryssa sedan i "aktivera anpassad symbolsättning" så kan du välja vilken färg som du vill ska färga in de nitratkänsliga områdena på kartan.

Så mycket pengar kan du få

Det planerade ersättningsnivån för år 2024 är 147 euro per hektar åkermark.

Intervallet som ersättningsnivån kan hamna inom är 130‑156 euro per hektar. Det exakta beloppet fastställs på hösten inför utbetalning och beror på hur många som söker ersättningen. År 2023 var ersättningen för fånggröda 156 euro per hektar åkermark.

Ersättningen bestäms i euro, men du får det utbetalt i svenska kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2023 års utbetalningar var kursen 1 euro = 11,5325 kronor.

Vi kan ibland dra av pengar om det finns risk för att EU:s budget överskrids

Du kan ibland få en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, nötkreatursstöd, stöd till unga jordbrukare, ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage (fånggröda, mellangröda eller vårbearbetning), ersättning för precisionsjordbruk – planering och ersättning för ekologisk produktion.

Minskningen görs för att EU:s budget inte ska överskridas under året, eller om EU:s reserv för kriser inom jordbrukssektorn inte räcker till. Det är samma avdrag som görs i alla medlemsländer.

Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år, om det blir ett avdrag.

Villkor för ersättningen

Du ska så fånggrödan vid en tidpunkt och på ett sådant sätt att den utvecklas väl och tar upp kväve efter skörden av huvudgrödan. Fånggrödan ska på hösten vara tillräckligt etablerad med hänsyn till lokala förhållanden och väderlek. Om fånggrödan inte är tillräckligt etablerad kan din ersättning minskas. De här villkoren behöver du följa för att få full ersättning.

Observera att för att länsstyrelsen ska kunna ta hänsyn till lokala förhållanden och väderlek är det viktigt att du har sått din fånggröda vid lämplig tidpunkt.

Ta kontakt med din länsstyrelse om du inte kan uppfylla villkoren, till exempel om förhållandena gör att du inte kan så fånggrödan.

Checklista

Vi har gjort en checklista där du enkelt kan se vad du behöver göra för att uppfylla villkoren i ersättningen. Här ser du även vid vilka tidpunkter det är lämpligt att genomföra olika aktiviteter.

Dessa arter i utsädet får du använda som fånggröda

 • Vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Högst 15 viktprocent av utsädet får bestå av vallbaljväxter. Du ska så in fånggrödan i huvudgrödan. Det är inte tillåtet att så in i potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Vitsenap, oljerättika eller rättika. De ska sås in i eller direkt efter skörd av huvudgrödan. Den kan också sås direkt efter skörd av potatis, rotfrukter eller grönsaker.
 • Höstråg eller westerwoldiskt rajgräs. Du ska så fånggrödan snarast efter att du har skördat potatis, rotfrukter eller grönsaker. Höstråg och westerwoldiskt rajgräs kan du inte så efter andra huvudgrödor än potatis, rotfrukter eller grönsaker.

Sådatum för fånggröda

Det finns inga specifika datum för när du senast måste ha sått olika fånggrödor. Däremot ska du så in fånggrödan i huvudgrödan så att den kan utvecklas väl och ta upp kväve under hösten, efter att du har skördat huvudgrödan. Det gäller även om du sår fånggrödan efter skörd.

Vi rekommenderar att du sår dina fånggrödor senast vid följande datum:

 • Vallgräs eller vallgräs i blandning med vallbaljväxter. Du bör så i samband med att du sår huvudgrödan eller senast i juni.
 • Vitsenap, rättika eller oljerättika. Du bör så senast den 10 augusti. I Blekinge, Skåne, Hallands och Kalmar län är det möjligt att så fånggrödan fram till den 20 augusti men det är bättre med en tidigare sådd.
 • Höstråg. Du bör så senast den 15 september, förutom i Blekinge, Skåne och Hallands län där du kan så senast den 1 oktober.
 • Westerwoldiskt rajgräs. Du bör så senast den 15 augusti.

Bryta fånggröda

Beroende på vilken fånggröda du odlar, och var din odling finns, får du bryta din fånggröda vid olika tidpunkter.

Om fånggrödan är vallgräs, vallgräs i blandning med vallbaljväxter, vitsenap, oljerättika eller rättika får du bryta den tidigast den 10 oktober. I Blekinge, Skåne och Hallands län får du bryta fånggrödan tidigast den 20 oktober.

Om fånggrödan är höstråg eller westerwoldiskt rajgräs får du bryta den tidigast den 1 januari 2025.

Dessa datum gäller både om du avbryter tillväxten av fånggrödan genom kemisk bekämpning och genom mekanisk bearbetning. Tänk på att du inte kan avbryta tillväxten av fånggrödan genom kemisk bekämpning innan  1 januari 2025 om du samtidigt söker ersättning för vårbearbetning på skiftet.

Det här får du inte göra med fånggrödan

 • Du får inte använda fånggrödan för slåtter, bete eller annan produktion förrän efter tidigaste datum för brytning. Men du får putsa fånggrödan och kalka åkermarken med fånggrödan före det tidigaste datumet för brytning.
 • Fånggrödan får inte övergå till den huvudgröda som ska odlas 2025.
 • Efter att du har skördat huvudgrödan får du inte gödsla på marken fram till det tidigaste datumet för brytning av fånggrödan.
 • Du får inte låta täckdika marken innan fånggrödan får brytas.

Du måste vara aktiv jordbrukare

För att få den här ersättningen utbetald måste du uppfylla minst ett av de krav som finns för att du ska räknas som aktiv jordbrukare:

 • Du ska ha mer än 36 hektar jordbruksmark totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha mer än 50 djurenheter totalt i din SAM‑ansökan.
 • Du ska ha fått max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd för föregående år.
 • Du kommer att få max 5 000 euro utbetalt i så kallade direktstöd innevarande år.

Du räknas automatiskt som aktiv jordbrukare om du uppfyller något av de fyra kraven, men du kan uppfylla kravet på att vara aktiv jordbrukare även om ingen av de fyra punkterna stämmer in på dig. Länsstyrelsen kommer då att begära att få en komplettering, och då kan du till exempel visa att du uppfyller kravet på att vara aktiv jordbrukare genom att visa kostnader eller intäkter från din verksamhet.

De här stöden och ersättningarna räknas till direktstöden

 • Gårdsstöd (inklusive omfördelning av stöd)
 • Stöd till unga jordbrukare
 • Nötkreatursstöd
 • Ersättning för ekologisk produktion
 • Ersättning för precisionsjordbruk – planering
 • Ersättning för kolinlagring och minskat kväveläckage:
  • Ersättning för fånggröda
  • Ersättning för mellangröda
  • Ersättning för vårbearbetning

Så här räknas dina djur om till djurenheter

Så här räknas dina djur om till djurenheter
DjurartAntal djurenheterAntal djur som motsvarar 1 djurenhet
Nötkreatur som är äldre än 2 år1,001,00
Ungnöt (6 månader–2 år)0,601,67
Suggor0,502,00
Tackor0,205,00
Getter (hondjur)0,205,00
Slaktsvin (slaktade)0,303,33
Slaktkycklingar0,0333,33
Värphönor0,01471,43


Följ grundvillkoren

För att få full ersättning måste du följa grundvillkoren. Grundvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark.

Så söker du ersättningen och gör ändringar

Du söker ersättningen i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2024 är den 11 april. Om din ansökan kommer in efter den 11 april minskar vi din ersättning med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 6 maj får du ingen ersättning alls 2024.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i ansökan

Du kan ändra i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. Det är viktigt att du hela tiden ser till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten.

Du har möjlighet att i vissa fall ändra i din ansökan för att undvika avdrag på stöden. Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruksmark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från det du uppgett i din SAM‑ansökan informerar vi dig så att du får möjlighet att ändra i din ansökan för att slippa avdrag på stöden.

Du kan lägga till mark i din ansökan fram till den 17 juni. Fram till den 31 augusti kan du ändra skiftes­gränser och grödor förutsatt att den sökta arealen inte ökar. Du kan dra tillbaka hela eller delar av din ansökan fram till den 31 oktober.

Läs mer om vilka ändringar du kan göra och hur det går till när vi följer upp din jordbruksmark.

Utbetalning av ersättningen

Vi börjar betala ut ersättningen i december 2024.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Uppföljning av jordbruksmark, kontroller och avdrag

Vi använder satellitbilder för att göra uppföljning av din jordbruks­mark. Om det vi ser i uppföljningen skiljer sig från de uppgifter du har uppgett i din SAM‑ansökan får du ett brev om det. För att slippa avdrag på ersättningen har du möjlighet att ändra i din ansökan eller visa att du uppfyller villkoren för ersättningen genom att skicka in foton med appen Geofoto.

Kontroller

Länsstyrelsen kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten och att du följer alla villkor och grundvillkor. Om det visar sig att det finns fel i din ansökan får du ett brev och då kan du i vissa fall ändra din ansökan för att undvika avdrag på ersättningen. Länsstyrelsen kan också göra kontrollbesök på ett mindre antal gårdar. Du får oftast veta i förväg om du ska få besök av en kontrollant.

Tänk på att kontroller kan ske efter du fått din utbetalning och du därmed skulle kunna bli återbetalningsskyldig om du brutit mot villkoren för ersättningen.

Avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Om en oförutsedd händelse gör att du inte kan uppfylla villkoren så kan du ändå ha rätt till ersättningen. Oförutsedda händelser kan vara

 • naturkatastrofer eller allvarliga väderhändelser, till exempel stormar, översvämningar eller torka
 • att djurstallar förstörs, till exempel i en brand
 • utbrott av allvarliga djur- och växtsjukdomar eller allvarliga växtskadegörare
 • att vildsvin bökat upp och förstört din mark
 • att staten tvångsinlöser din mark, så kallad expropriation
 • långvarig arbetsoförmåga eller dödsfall hos stödmottagaren.

Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligt till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som har hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag då du har möjlighet att göra det. Du kan mejla eller skicka ett brev.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du planerar överlåtelsen i så god tid som möjligt innan du skickar in din SAM‑ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Hur kan den här ersättningen kombineras med andra ersättningar?

I dokumentet ser du hur du kan kombinera de olika ersättningarna.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Du kanske också är intresserad av det här