Syn av jordbruksarrende

Om du är markägare och ska arrendera ut jordbruksmark, eller om du är arrendator, är det bra att göra en så kallad syn av jordbruksarrendet. Detta är ett sätt att undvika tvister när arrendet tar slut. Synen utförs av två synemän.

Jordbruksverket ansvarar för att erbjuda utbildning till synemän för att de ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra en syn vid ett jordbruksarrende enligt kapitel 9 i Jordabalken. Utbildningen genomförs av Sveriges Synemannaförbund på uppdrag av Jordbruksverket.

Vad innebär en syn?

En syn görs för att fastställa skicket på arrendestället. Synen innefattar en besiktning av allt som ingår i arrendet så som byggnader, mark och anläggningar. Vid en syn noterar synemännen de underhållsbehov som finns, hur dessa ska åtgärdas samt vad det beräknas kosta att åtgärda bristerna.

Synen resulterar i en synehandling som sedan ligger till grund för avräkningen som är en ekonomisk uppgörelse mellan markägaren och arrendatorn efter arrendeperiodens slut. Vid avräkningen kommer parterna överens om vem som ska bekosta åtgärderna av de noterade bristerna. Avräkningen kan i och för sig göras ändå, men en syn är det bästa sättet att fastställa arrendeställets skick på.

Vem utför synen?

Synen genomförs av två synemän som är auktoriserade av länsstyrelsen. Synemännen är helt opartiska och väljs ut av markägare och arrendator tillsammans. Synemännen utbildas kontinuerligt av Sveriges Synemannaförbund på uppdrag av Jordbruksverket, både på regional och nationell nivå.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-02-27

Till toppen