Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Yrkesfiske

Hitta på sidan

Yrkesfisket bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård. Med närmare 100 000 sjöar, tusentals mil strömmande vattendrag och en lång kuststräcka finns det i Sverige goda förutsättningar för lyckade satsningar inom fiskerinäringen. Är yrkesfiske en bransch som lockar dig? Vi erbjuder möjlighet till finansiering och ger dig tips för en lyckad satsning.

I förgrunden ett nät fullt av fisk. Ett par manshänder som plockar ut fisk ur nätet. Vatten i bakgrunden.

Nätfiske.

Sverige är ett av de länder i Europa som har högst fiskkonsumtion per person. Idag importerar vi dock en stor andel av det vi konsumerar i Sverige. Konsumtionen och efterfrågan på fisk och skaldjur har internationellt ökat kraftigt under senare år.

Genom satsningar kan det skapas arbetstillfällen både inom yrkesfiske och berednings­industri och det bidrar i sin tur bland annat till sysselsättning hos restauranger, detaljister, varv, redskapshandel, industri, verkstad och turism. För många kustsamhällen är det lokala yrkesfisket en viktig del av bygdens identitet och det bidrar till kommunernas attraktivitet för boende och turister.

Det svenska yrkesfisket domineras av små företag. Under 2015 fanns 968 företag verksamma inom yrkesfisket. Mellan 2008 och 2015 minskade antalet registrerade och aktiva fiskefartyg från 1 150 till strax under 1 000 stycken.

Hållbart fiske och företagande

Bestånden av fisk och skaldjur utgör förnybara resurser som i högre grad än i dag kan bidra med nyttig mat på våra tallrikar. Det förutsätter att fisket bedrivs miljömässigt och långsiktigt hållbart så att fiskbeståndens och yrkesfiskets framtida förutsättningar säkras.

Fiske är inte den enda faktorn som kan påverka fiskbeståndens storlek. Annan miljöpåverkan som övergödning och syrefria bottnar har fått stora konsekvenser för fiskbestånd och fiske, inte minst i Östersjön. Utsläpp av miljögifter riskerar i vissa fall att påverka fiskens kvalitet och har lett till kostrekommendationer och stopp för export av flera fiskarter med hög fetthalt. Miljömässiga förutsättningar för föryngring av fiskbestånden och beståndsnivåer av rovdjur som säl och skarv kan också bidra till att skapa svängningar i fiskbestånden.

Lokala fiskesamhällen är beroende av den fisk som finns i närområdet och verksamheterna bedrivs ofta småskaligt eller efter säsong. För en hållbar ekonomisk utveckling av samhället och företagen krävs därför en diversifiering till andra verksamheter. Många företag kompletterar därför sin verksamhet och satsar exempelvis på rökeri, fiskhandel, campingplats, gästhamn eller liknande. Även helt nya fiskprodukter utvecklas.

Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande

Ibland kan du behöva ekonomisk hjälp för att förverkliga en idé. Från landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och regional- och socialfondsprogrammet fördelar vi pengar till projekt och investeringar som syftar till att utveckla konkurrenskraften eller livskvaliteten på landsbygden. Du kan exempelvis få stöd för investeringar ombord eller utvecklingsprojekt. De här stöden kan vara aktuella för dig att söka:

Jordbruksverkets arbete för att främja yrkesfiske

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten har vi tagit fram en strategi för näringens utveckling. Strategin ger oss en gemensam målbild och underlättar för samverkan och förståelse. Våra mål i strategin är att det svenska yrkesfisket år 2020 ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen.

Strategin tar avstamp i principen om nyttjande inom ramen för en ekologisk, social och ekonomisk långsiktig hållbarhet. Det innebär att vi ska använda de resurser vi har idag utan att äventyra kommande generationers behov. Detta förutsätter att utvecklingen av fiskerinäringen och arbetet med den här strategin bland annat sker i enlighet med arbetet inom den gemensamma fiskeripolitiken, EU:s ramdirektiv för vatten, havsmiljö­direktivet och nationell lagstiftning på området.

Strategin ska också bidra till att vi når de nationella miljömålen med särskilt fokus på Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.

Inom delar av fiskerinäringen finns lönsamhets­problem och flera kustsamhällen uttrycker oro för den negativa utvecklingen inom fisket. Yrkesfisket identifieras också som en påverkans­faktor på miljön i hav och sötvatten. Vår förhoppning är att gemensamma insatser ska leda till en hållbar förvaltning av fiskresursen, sysselsättning, lönsamma företag och bidra till den nationella livsmedels­försörjningen inom miljömässigt hållbara ramar.

Var är det lönt att fiska? – en analys av yrkesfisket i svenska regioner

Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket vill medverka till att öka kunskapen om de värden som genereras av svenskt yrkesfiske för att våra politiker och tjänstemän på myndigheterna ska kunna fatta väl informerade beslut. Som ett första steg i detta arbete bad vi AgriFood Economics Centre att ta fram en rapport som beskrev de värden som svenskt yrkesfiske bidrar med, den kunskap som finns om dessa värden samt vilka kunskapsluckor som finns. Rapporten presenterades vid ett seminarium hösten 2019 och vid den efterföljande diskussionen framfördes önskemål om mer detaljerad ekonomisk data på regional nivå.

Som en uppföljare till denna rapport har AgriFood nu därför, på uppdrag av Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket, sammanställt och analyserat det ekonomiska utfallet för det svenska yrkesfisket, specificerat på olika geografiska områden och segment. Rapporten ger bland annat information om:

  • inom vilka regioner och segment det bedrivs ett lönsamt fiske
  • i hur stor utsträckning fisket är en viktig del av de totala inkomsterna för yrkesfiskarna inom respektive kuststräcka
  • inom vilka kommuner vi har fiskefartygens hemmahamnar och vilka av dessa som har höga respektive låga landningsvärden
  • hur åldersfördelningen ser ut för yrkesfisket inom olika regioner.

Ta reda på mer

Det finns andra myndigheter och organisationer som kan ge råd när du startar eller utvecklar ett företag.

Havs- och vattenmyndigeten

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för hur fiske bedrivs och vilka regler som gäller. Detta gäller även för fiskekvoter och yrkesfiskelicenser.

Verksamt

På företagarsajten verksamt.se sammanfattas det viktigaste som nya och redan befintliga företag bör veta och göra när det gäller allt som har med företagande att göra. Verksamt.se drivs av myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: 2021-03-12