Bevattning

När regnet inte räcker för att täcka växternas behov kan du behöva vattna. När du vattnar får du inte skada andras intressen, och du behöver i de allra flesta fall söka tillstånd. Bra vattenhushållning inom jordbruket innebär rätt mängd vatten vid varje tidpunkt för grödans tillväxt och markbärighet för maskiner i fält. Detta skapar förutsättningar för jämnare och högre skördar, god markstruktur, bättre växtnäringsutnyttjande och minskad klimat- och miljöpåverkan.

Det är bra att kartlägga och planera ditt bevattningsbehov redan innan regnet uteblir. I broschyren Bevattning och växtnäringsutnyttjande kan du läsa om behov, giva, vattenbudget med mera.

Tillstånd för att bevattna

I de allra flesta fall måste du ha tillstånd för att vattna odlingar, golfbanor, parker, virkesupplag och idrottsplatser. Du behöver även ha tillstånd om du behöver reglera ett vattendrag för att magasinera vatten till din bevattning.

Du behöver inte ha tillstånd om du ska vattna grönsaksland, frukt- eller bärbuskar i din villaträdgård eller ta vatten till dina djur.

I vissa fall behöver du inte tillstånd

Om du ska ta ut en mindre mängd vatten kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen. Men tänk på att det kan vara många som konkurrerar om vattnet under torrperioder och att det kan bli konflikter mellan olika intressen.

Om det är uppenbart att bevattningen inte skadar allmänna eller enskilda intressen behöver du varken anmäla eller söka tillstånd. Men om någon påstår att en skada har uppstått på grund av ditt vattenuttag och du inte har tillstånd, är du skyldig att bevisa att uttaget inte har påverkat omgivningen negativt.

Under torrperioder kan länsstyrelsen begränsa möjligheterna till vattenuttag. Begränsningarna kan vara utformade på olika sätt och kan gälla hela länet eller bara vissa vattendrag. Det kan vara rekommendationer om återhållsamhet med vattenuttag eller andra beslut som gör att det inte längre är möjligt att använda de undantag om anmälan och tillstånd som beskrivs ovan.

Sök tillstånd hos mark- och miljödomstolen

Du söker tillstånd för bevattning hos mark- och miljödomstolen. Ansökan ska innehålla

  • yrkande om hur mycket vatten som du ska ta ut
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • utredning om vattentillgången
  • övriga vattenförhållanden
  • en lista över vilka som berörs av ditt vattenuttag.

Vem som helst som behöver bevattna kan ansöka om tillstånd.

Bevattningen får inte skada allmänna eller enskilda intressen

Du måste följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler när du tar ut vatten för bevattning. Det betyder att du inte får skada allmänna eller enskilda intressen eller motverka kommunal planering. Om din bevattning på något sätt skadar andras intressen kan du tvingas att betala för skadan.

Allmänna intressen kan vara skada på miljön eller fisket. Enskilda intressen kan vara ett kraftverk eller andra som bevattnar.

Bilda en bevattningssamfällighet om flera vill bevattna

För att använda tillgången på vatten på bästa sätt när flera vill bevattna, krävs det samverkan för att fördela den tillgängliga vattenmängden. Genom att bilda en bevattningssamfällighet kan ni fördela vattnet mellan er efter era behov, samordna era ansökningar och minska era kostnader för tillstånd.

Exempel på sätt att ta ut vatten för bevattning

Det finns några vanliga typer av uttag för bevattning. Här beskriver vi hur du kan tänka kring tillstånd i de olika situationerna.

Ta vatten från en sjö eller ett vattendrag

Om du tar vatten från en sjö eller ett vattendrag och vattnet inte räcker till din bevattning kan du behöva reglera sjön eller vattendraget för att magasinera tillräckligt med vatten. Då behöver du tillstånd för både uttaget till din bevattning och för regleringen av sjön eller vattendraget. Om du inte behöver reglera sjön eller vattendraget kan det räcka med en anmälan.

Magasinera vatten i dammar

Du kan magasinera vatten i anlagda dammar som ligger bredvid vattendraget. Vårfloden fyller dammarna med vatten, som du sedan kan använda till bevattning. Eftersom vattnet magasineras när tillgången på vatten är god, minimerar du risken för att skada något allmänt eller enskilt intresse. Därför behöver du sällan tillstånd för denna typ av magasinering av vatten.

Ta vatten från grundvattnet

Om du tar vatten från grundvattnet, till exempel från en egen borrad brunn, behöver du oftast tillstånd eftersom det i regel finns grannar i närheten med brunnar som kan påverkas.

Frågor och svar

Hur ska jag göra om jag inte äger marken där vattentäkten finns?

För att anlägga eller använda en vattentäkt och dra ledning över någon annans mark kan du ingå ett avtal med markägaren. Om ni inte kan komma överens om ett avtal, kan mark- och miljödomstolen ge dig tvångsrätt mot att markägaren får ersättning för intrånget på sin mark.

Kommunen har detaljplanerat området där jag vill ta ut vatten. Kan jag få tillstånd ändå?

Ja, du kan få tillstånd att ta ut vatten från detaljplanerat område men du får inte hindra kommunens planer. Din bevattning får inte heller strida mot kommunens bestämmelser för området eller vålla olägenheter av stor betydelse för allmänhetens eller enskilda personers intressen.

Vi är fem grannar som har en gemensam anläggning för bevattning av våra trädgårdar. Behöver vi söka tillstånd?

Ja, ni måste söka tillstånd eftersom en gemensam anläggning för bevattning av flera trädgårdar inte räknas som husbehovsvatten.

Jag har haft tillstånd för att reglera en liten sjö för ett kraftverk. Nu vill jag använda sjön till bevattning istället. Behöver jag söka tillstånd för att reglera sjön för bevattning?

Ja, du måste söka tillstånd för att reglera sjön för bevattning. När du ska reglera en sjö för ett nytt ändamål behöver du alltid ett nytt tillstånd.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du höra av dig till oss.

Författningar

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-19

Till toppen