Lantbrukets djur i juni 2023 Slutlig statistik

Publiceringsdatum: 2024-01-31

Referensår: 2023 Produktkod: JO0103 Ämnesord: Djur

Anders Grönvall 036-155791 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

I juni 2023 fanns det totalt 1 444 500 nötkreatur vilket är något färre än året innan och 0,6 % färre än 2020. Sedan 2022 är det kor för uppfödning av kalvar som minskat mest medan antalet kalvar ökat något. I ett längre perspektiv är det dock antalet mjölkkor som minskar mest i antal medan kor för uppfödning av kalvar ökat. Det är också tydligt att antalet företag kontinuerligt minskar och blir i allmänhet allt större.

Det djurslag som ur ett statistiskt perspektiv förändrats mest under de senaste åren är fåren. Sedan 2022 har antalet får minskat med knappt 5 % och sedan 2020 med drygt 3 %, vilket motsvarar 15 300 djur. Antalet lamm minska med nästan 7 % jämfört med 2020. De senaste åren har det varit en tydlig trend att andelen lamm i förhållande till vuxna djur minskar. Antalet jordbruksföretag som har får har varit relativt stabilt de sista åren och i juni 2023 fanns det cirka 8 300 jordbruksföretag med får. En trend under de sista åren har varit att antalet får per företag minskat.

I juni 2023 fanns det 1 303 500 grisar vilket var cirka 5 % färre än 2020 när den senaste totalundersökningen gjordes. Antalet galtar, suggor och smågrisar har minskat i något större omfattning än antalet slaktgrisar. Sedan 2000 har antalet grisar minskat med 31 %. Antalet företag med grisar har ökat med drygt 1 % mellan 2020 och 2023. Sedan början på 2000-talet har dock fyra av fem grisproducenter försvunnit.

Antalet fjäderfä har ökat de senaste åren, främst vad gäller slaktkycklingar. Sedan totalundersökningen 2020 har antalet höns dock minskat med drygt 8 % medan antalet slaktkycklingar ökat med nästan 5 %. Antalet företag som bedriver slaktkycklingsproduktion har ökat något de senaste åren.

Syfte

Denna statistikrapport redovisar uppgifter om antalet husdjur och antalet företag med husdjur i juni 2023. Uppgifterna finns i Jordbruksverkets Statistikdatabas fördelade regionalt på kommun, län och produktionsområde samt på jordbruksföretagets storlek mätt efter åker- eller jordbruksmark. Uppgifterna finns också fördelade efter besättningsstorlek för vissa av djurslagen. Djurräkningar görs i juni varje år. För vissa år (bland annat 2005, 2010, 2013, 2016, 2020 och 2023) görs de i samband med den större Strukturundersökningen vilket innebär att samtliga företag undersöks och uppgifter på lägre regional nivå kan redovisas. Mellanliggande år görs djurräkningen som en urvalsundersökning där uppgifter vanligtvis endast redovisas på län som lägsta regionala nivå. De år som uppgifterna beräknas utifrån en urvalsundersökning finns en statistisk osäkerhet (medelfel) i resultaten som redovisas i samband med att dessa resultat publiceras. Antalet nötkreatur och företag med nötkreatur beräknas dock genom en bearbetning av nötkreatursregistret (CDB) och är därmed alltid totalundersökta.

Utöver resultaten som presenteras i denna rapport finns det mer uppgifter att hämta i Jordbruksverkets statistikdatabas vilken nås via Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se, under rubriken E-tjänster.

Antalet djur 2023

Nötkreatur

I Tablå A kan man se att antalet nökreatur minskat med ungefär 239 000 djur sedan 2000 medan antalet företag med nötkreatur minskat med 17 500 stycken

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Tablå A. Antal nötkreatur fördelat på kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Kor för mjölkproduktion

I juni 2023 uppgick antalet kor för mjölkproduktion till 295 500. Det är en minskning med 2,6 % sedan 2020. Mängden mjölk invägd vid mejerier har under samma period ökat något. Skillnaden i utveckling beror på en ökad genomsnittlig avkastning per mjölkko.

Antalet företag inom mjölkproduktion har minskat kontinuerligt. Sedan 2020 har antalet företag med mjölkkor minskat med drygt 13 % eller 400 företag. År 2000 fanns det 12 700 jordbruksföretag med mjölkkor medan det i juni 2023 fanns knappt 2 700. Samtidigt ökar den genomsnittliga besättningsstorleken och sedan 2020 har den ökat från 98 till 110 mjölkkor år 2023.

Av figur A framgår att 22 % av företagen med mjölkkor i juni 2023 hade mellan 50 och 74 mjölkkor och att 13 % av antalet mjölkkor återfanns på dessa företag. På de 12 % av företagen som höll mer än 200 mjölkkor återfanns crika 38 % av mjölkkorna.

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2023

Figur A. Andel kor för mjölkproduktion och företag med kor för mjölkproduktion efter besättningsstorlek 2023

Figur B visar att utvecklingen gått mot något fler större företag medan företagen med färre mjölkkor försvinner i ganska snabb takt.

Figur B. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2003 och 2023 fördelat på besättningsstorlekar

Figur B. Förändring av antalet företag med mjölkkor mellan 2003 och 2023 fördelat på besättningsstorlekar

Kor för uppfödning av kalvar

Tablå A visar att antalet kor för uppfödning av kalvar uppgick till nästan 210 500 i juni 2023. Jämfört med 2020 så är det fler djur (1,7 %) men jämfört med 2022 har antalet kor för uppfödning av kalvar minskat (1,2 %).

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar minskar, dock inte i samma höga takt som antalet företag inom mjölkproduktion. Sedan 2000 har antalet företag minskat med 29 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken uppgick till 21,5 kor i juni 2023.

Kvigor, tjurar och stutar

I juni 2023 var antalet kvigor, tjurar och stutar 479 900, vilket är en minskning med 0,1 % sedan 2020 och med 0,4 % sedan 2022.

Antalet företag som föder upp kvigor, tjurar och stutar minskar också. Sedan 2020 har de minskat med drygt 800 företag eller nästan 6 % och sedan 2022 med 2,5 %. Sedan 2000 har antalet företag med kvigor, tjurar och stutar mer än halverats.

Kalvar

Totalt fanns det 458 500 kalvar i juni 2023 enligt tablå A. Antalet har minskat något sedan 2020 men har sedan juni 2022 ökat med drygt 800 djur.

Antal företag med kalvar var 12 300 i juni 2023. Liksom för andra nötkreaturskategorier minskar antalet företag med kalvar kontinuerligt och har sedan 2020 minskat med drygt 7 %. Sedan år 2000 har antalet jordbruk med kalvar mer än halverats.

Får

Av tablå B framgår antalet får och antalet företag med får vid ett urval av år sedan 2000. Uppgifterna avseende år 2022 baseras på en urvalsundersökning med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas. Övriga år som redovisas i tabellen är år då det genomförts totalundersökningar.

Tablå B. Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Tablå B. Antal får fördelat efter olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Antalet tackor och baggar uppgick till 264 000 i juni 2023. Antalet lamm uppgick till 222 000. Sedan 2000 har antalet tackor och baggar ökat med 33 % och antalet lamm har minskat med 5 %. De senast åren har det skett ett visst trendbrott och sedan sista totalundersökningen gjordes 2020 har antalet tackor och baggar varit i stort sett oförändrat medan antalet lamm minskat med nästan 7 %. En tydlig trend de senaste åren har varit att andelen lamm i förhållande till vuxna djur minskar.

Enligt tablå B kan man se att antalet företag med tackor och baggar har ökar med 5 % sedan 2020. För lamm är motsvarande siffra en minskning med knappt 1 %. Den genomsnittliga besättningsstorleken på företag med tackor och baggar var 31,7 tackor och baggar år 2023 Det är 7,4 fler än 2000 men 1,4 färre än 2020.

Ungefär 68 % av företagen med får hade mindre än 25 tackor och baggar. På dessa företag återfanns crika 25 % av antalet tackor och baggar. De flesta djuren (57 %) återfanns på de cirka 14 % av företagen som hade besättningar på över 49 djur.

Figur C. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2023

Figur C. Andel tackor och baggar samt företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek 2023

Grisar

Av tablå C framgår antalet grisar och antalet företag med grisar för ett urval av åren sedan 2000. Uppgifterna avseende år 2022 baseras på en urvalsundersökning med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas. Övriga år som redovisas i tabellen är år då det genomförts totalundersökningar.

Tablå C. Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Tablå C. Antal grisar fördelat efter olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023

Suggor och galtar

Antalet suggor och galtar uppgick till 112 700 i juni 2023 vilket framgår av tablå C. Suggor och galtar har överlag minskat sedan lång tid tillbaka. Mellan 2018-2022 avtog minskningstakten men till 2023 är antalet suggor och galtar 11 % färre än 2022. Sedan 2000 har antalet suggor och galtar minskat med 45 %.

Antalet företag med suggor och galtar uppgick i juni 2023 till crika 720 stycken. År 2010 fanns det 1 040 företag med suggor och galtar. Besättningsstorleken var i genomsnitt 156 djur i juni 2023. Det är en minskning med 15 % sedan 2020 men en ökning med 4 % sedan 2010 då det fanns 150 suggor och galtar per företag.

Koncentrationen av suggor till stora företag är påtaglig. 87 % av antalet suggor fanns på företag med besättningar större än 200 suggor, vilka utgjorde 21 % av totala antalet företag med suggor. Drygt 65 % av företagen med suggor hade dock färre än 50 suggor. Endast cirka 2 % av suggorna fanns på dessa företag.

Figur D. Andel suggor och galtar och företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek 2023

Figur D. Andel suggor och galtar och företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek 2023

Övriga grisar

Även slaktgrisar och smågrisar har minskat stadigt sedan 2000. Antalet slaktgrisar var 851 800 i juni 2023 och antalet smågrisar uppgick till 339 000. Jämfört med 2020 innebär det att antalet slaktgrisar har minskat med 5 % och antalet smågrisar har minskat med knappt 9 %.

Totalt sett har antalet företag med grisar ökat något sedan 2020 medan antalet företag med olika typer av grisar minskat (företag med suggor undantagna). Det tyder på att företagen blir mer och mer specialiserade i sin produktion. Antalet företag med slaktgrisar var 860 stycken i juni 2023 medan antalet företag med smågrisar var knappt 430 stycken. Även här kan en kraftig minskning ses över tiden. Antalet företag med slaktgrisar har t.ex. minskat med 78 % sedan 2000 och 39 % sedan 2010. Den genomsnittliga besättningsstorleken ökar stadigt också för slaktgrisen och i juni 2023 fanns det crika 990 slaktgrisar per företag med slaktgrisar.

Fördelningen av antalet slaktgrisar efter besättningsstorlek, enligt figur E, liknar fördelningen för suggor. 90 % av slaktgrisaren återfanns på de cirka 39 % av företagen som hade besättningar med fler än 750 slaktgrisar.

Figur E. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2023

Figur E. Andel slaktgrisar och företag med slaktgrisar efter besättningsstorlek 2023

Figur F visar att antalet företag med slaktgrisar minskade snabbt mellan 2003 och 2013, men i måttligare takt mellan 2013 och 2023. Framför allt är det företagen med färre antal djur som försvunnit medan antalet företag med många djur är relativt oförändrat.

Figur F. Förändring av antalet företag med slaktgrisar mellan 2003 och 2023 fördelat på besättningsstorlekar

Figur F. Förändring av antalet företag med slaktgrisar mellan 2003 och 2023 fördelat på besättningsstorlekar

Fjäderfä

Av tablå D går det att utläsa det totala antalet fjäderfä och företag med fjäderfä för ett urval av åren från 2000. Tabell E är samma uppgifter men endast för företag som har minst 1 000 av det redovisade djurslaget. Uppgifterna avseende år 2022 baseras på en urvalsundersökning med tillhörande statistiska osäkerhet. Storleken på osäkerheten går att se i Jordbruksverkets statistikdatabas. Övriga år som redovisas i tabellen är år då det genomförts totalundersökningar.

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023 på samtliga företag

Tablå D. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023 på samtliga företag

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023 på företag med fler än 1 000 djur

Tablå E. Antal fjäderfä fördelat på olika kategorier 2000, 2010, 2013, 2016, 2020, 2022 och 2023 på företag med fler än 1 000 djur

Höns och värpkycklingar

Antalet höns varierar en hel del över åren. En långsiktig trend är dock att de ökar i antal. Under de senaste åren har olika sjukdomsutbrott påverkat statistiken. I juni 2023 fanns det uppskattningsvis 7 717 000 höns på jordbruksföretag. Det är 36 % fler än vad som fanns år 2000 men 8 % färre än vid samma tidpunkt 2020. Resultaten de senaste åren är påverkade av bland annat utbrott av fågelinfluensa. Antalet djur vid normal uppfödning är fler 2023 än 2020. Uppgifterna ska dock tolkas med stor försiktighet. Av hönsen så kan vi även för de senaste åren fördela antalet höns som är för äggproduktion respektive antalet höns som är för uppfödning av slaktkycklingar. Av det totala antalet höns så är crika 91 % hönor som producerar ägg för konsumtion.

I tablå D går det att se att antal företag med höns har minskat sedan 2000. I juni 2023 fanns det uppskattningsvis 4 100 företag med höns och drygt 670 företag med kycklingar för äggproduktion. År 2000 var motsvarande siffror 5 700 respektive 715 företag. I juni 2023 var den genomsnittliga besättningsstorleken för höns 1 886 och för kycklingar för äggproduktion 4 024 djur.

Tablå E visar antalet djur och antalet företag med fjäderfä på företag med minst 1 000 djur. En mycket stor andel av hönsen finns på dessa företag som över tid minskar något i antal.

98 % av alla höns återfanns i juni 2022 på cirka 5 % av företagen i besättningar med fler än 5 000 höns. Cirka 87 % av jordbruksföretagen med höns hade färre än 50 höns. Endast 0,6 % av antalet djur återfanns på dessa jordbruksföretag.

Figur G. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2023

Figur G. Andel höns och företag med höns efter besättningsstorlek 2023

Slaktkycklingar

Antalet slaktkycklingar har ökat stadigt sedan 2010 och i juni 2023 var de 52 % fler än vid motsvarande tidpunkt 2000, och även uppskattningsvis cirka 5 % fler än 2020. Observera att uppgifterna om slaktkycklingar bygger på antalet levande djur den 1 juni 2023. Vid varje räkningstillfälle finns det fler producenter men vissa har tomt i stallarna just vid räkningsdagen. I databasen (samt i tablå D och E) finns därför också uppgifter om antalet slaktkycklingar under en normal uppfödningsomgång vilket mer motsvarar den allmänna produktionskapaciteten vid tillfället för räkningen.

Sett till antalet djur och antalet företag med minst 1 000 djur, där i princip alla slaktkycklingar finns, är antalet företag djur i stort sett lika många 2023 som 2020.

Tabeller

I Jordbruksverkets Statistikdatabas över Lantbrukets djur finns möjligheten att göra många uttag över antalet djur och antalet företag med djur över en lång tidsperiod. Nedan följer ett urval av färdiga uttag från denna databas.

Kort om statistiken

Sedan många år tillbaka genomförs i Sverige varje år statistiska undersökningar för att redovisa jordbrukets struktur. En del av denna redovisning har bestått i att statistiskt belysa antalet husdjur av olika slag och antalet företag med husdjur i juni varje år. Redovisningen har baserats på undersökningar som har genomförts i form av postenkäter till jordbruksföretagen.

I samband med EU-inträdet 1995 blev Sverige genom EU-direktiv och EU-beslut ålagt att genomföra statistiska undersökningar om antalet nötkreatur två gånger per år och om antalet får, lamm och grisar en gång per år. Motsvarande undersökningar ska genomföras i samtliga medlemsländer och undersökningsresultaten används bland annat för prognoser av medlemsländernas köttproduktion.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte, eftersom statistiken avseende 2023 baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har blivit komplett. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2023 års undersökning består av LBR 2022 kompletterat med information från administrativa register såsom till exempel Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IACS) olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen plockas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller på enkätundersökningens svarsblanketter är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren kontrolleras genom kontroller i fält och administrativa kontroller.

Svarsbortfallet i postenkätundersökningen var knappt 5 %. Resultaten har dock korrigerats för detta genom imputering. Vid imputering har information från tidigare år liksom från slaktregistret använts. Fel från bearbetningsprocessen (skanning, gransknings/rättning och skattningsmetoder) bedöms vara små och inte påverka resultaten i stort. För nötkreatur finns inget svarsbortfall, eftersom statistiken baseras på ett register över samtliga nötkreatur i landet.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år är god. De nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 som slår lite olika för olika djurslag bör dock tas i beaktande. Störst är skillnaden mellan ny och gammal avgränsning för får och lamm. Dessutom finns för åren 2003–2023 en mindre överskattning av antalet mjölkkor och motsvarande underskattning av antalet övriga kor (se stycket nedan). Vid jämförelser med de undersökningar avseende nötkreatur som genomförs i december varje år bör hänsyn tas till att det förekommer en viss säsongsvariation i antalet nötkreatur av olika slag.

Modellantagande görs att samtliga kor på besättningar med mjölkleveranser i juni 2023 är mjölkkor. Detta ger en överskattning av antalet mjölkkor, som beräknas vara mindre än 1 %, och motsvarande underskattning av antalet övriga kor.

Mer information om undersökningen och dess kvalitet finns i dokumenten "Kvalitetsdeklaration" som går att hitta under avsnittet "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Sverige har sedan lång tid tillbaka redovisat antalet djur i juni månad varje år. Åren 1995–2001 genomfördes på grund av EU-reglerna även undersökningar av antalet nötkreatur och grisar i december, vilka baserades på postenkäter till jordbruksföretagen. Sedan december 2002 genomförs djurräkningarna avseende nötkreatur med ny metod baserad på uppgifterna i några av Jordbruksverkets administrativa register. År 2002 upphörde undersökningarna av antalet grisar i december. I december 2017 genomfördes dock en undersökning över antalet grisar igen. Från december 2018 har fåren börjat räknas i december igen.

Hästar beskrivs inte i rapporten men finns med i Statistikdatabasen och avser där antalet hästar på jordbruksföretag. Det finns betydligt fler hästar i Sverige. Uppgifter om totala antalet hästar i Sverige publicerades senast avseende 2016.

Annan statistik

Denna statistik är jämförbar med motsvarande statistik för övriga EU-länder. Statistiken översänds varje år till EU:s statistikkontor Eurostat och publiceras bland annat i Eurostats databas.

I februari månad varje år släpps en statistikrapport över antalet nötkreatur i december föregående år.

I februari 2022 släpptes statistikrapporten, ”Nötkreaturssektorns uppbyggnad”, med information om antal nötkreatur fördelat på köttföretag och mjölkföretag, besättningsstorlek m.m. samt vad som har hänt med de nötkreatur som föddes 2017.

Summary in English

The total number of cattle has decreased

Since 2020, the total number of cattle has decreased with 0,6 % and since 2000 with 14 % . The number of dairy cows has decreased with 2,6 % since 2020 and with 31 % since 2000. The number of suckler cows has however increased with 1,7 % since 2020 and with 26 % since 2000.

The number of holdings with cattle continues to decrease. The decrease can be seen for all types of cattle. However, the decrease is more obvious for holdings with dairy cows. The average holding size continues to increase. Since 2020, the average heard size with dairy cows has increased by 12 % or 12,2 animals and the number of holdings has decreased by 400 (13 %).

The number of sheep is lower 2023 compared to 2020

Sheep is the category with the greatest change in numbers in recent years from a statistical perspective. Since 2020, the number of sheep has decreased by 3.1 % to approximately 485 900 animals, which corresponds to 15 300 less animals. The number of sheep also decreased quite a lot between 2017 and 2020 and is a bit from the record years after 2010 when it was estimated that there were more than 600 000 animals in June.

The number of holdings with sheep has increased since June 2020. In total, there were 8 300 farms with sheep in June 2023. The trend at this moment is that the number of sheeps per farm is decreasing, mostly due to less number of lamb on farms. In general the number of lambs in relation to the number of sheep is decreasing.

The number of pigs continues to decrease

The number of pigs decreased in 2023 to just over 1.3 million pigs. Since 2020 the decrease is 4.7 % However, in 2021 and 2022 the number of pigs increased which was a trend break after several years of declining numbers. Since 2020, the number of breeders has increased slightly (1.2 %). However, on separate cathegories the number of holdings has in general decreased, which should indicate that the holdings with pigs is more and more specialized. The average herd size has increased since 2007. On average a breeder of fattening pigs currently has a herd of 990 pigs compared to 2000, when the average heard was 294 pigs.

Hitta på sidan

Till toppen