Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:12

Publiceringsdatum: 2023-02-10

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i december 2022 var 233 000 ton, varav 38 600 ton ekologisk mjölk. Jämfört med december 2021 ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 4 %.

Under helåret 2022 vägdes det in 2 764 800 ton. Jämfört med 2021 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 1 %. Av den totala mjölkinvägningen var ungefär 17 %, eller 459 100 ton, ekologisk mjölk. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 5 % jämfört med uppgifterna för 2021.

I december 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 000 ton. Störst andel, 45 %, utgjordes av gris följt av fjäderfä, 30 % och nötkreatur, 24 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

För helåret 2022 utgjordes den totala slaktvikten av 45 % gris, 31 % fjäderfä, 24 % nötkreatur och 1 % får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg har tillgängliggjorts för samtliga månader 2022.

Produktionen av ost uppdateras med nya uppgifter för månaderna oktober och november. Den totala produktionen av ost skrivs ned med 2 respektive 7 %, medan produktionen av ekologisk ost skrivs upp med 11 respektive 15 %.

Publicerade uppgifter om totala slaktvikt per månad av slaktkyckling, kalkon och summa fäderfä har korrigerats från och med januari 2022. Den slaktade kvantiteten slaktkyckling och kalkon år 2022 har korrigerats ned med 1,3 respektive 3,5 %. För summa fjäderfä korrigeras den slaktade kvantiteten ned med 1,3 %. Korrigeringarna är en följd av att schablonvikterna per djur har uppdaterats.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

December 2022
I december 2022 vägdes det in totalt 233 000 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 17 %, eller 38 600 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för december 2021, ökade den totala invägningen av mjölk med mer än 1 %. Samtidigt minskade invägningen av ekologisk mjölk med nästan 4 %.

December månads produktion:

 • 60 700 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med mer än 1 % jämfört med december 2021
 • 16 600 ton syrade produkter, vilket är en minskning med nästan 4 % jämfört med december 2021
 • 5 500 ton grädde, vilket är en ökning med mer än 1 % jämfört med december 2021
 • 6 400 ton ost, vilket är en minskning med drygt 5 % jämfört med december 2021
 • 1 700 ton smör, vilket är en ökning med 12 % jämfört med december 2021
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 2 % jämfört med december 2021.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 400 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 700 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade drygt 100 ton ekologiska produkter.

Helåret 2022
Under 2022 vägdes det in 2 764 800 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 17 %, eller 459 100 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med helåret 2021, minskade den totala invägningen av mjölk med knappt 1 % medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 5 %.

2021 års produktion:

 • 685 900 ton konsumtionsmjölk, vilket är en marginell ökning jämfört med helåret 2021
 • 224 800 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 2 % jämfört med helåret 2021
 • 64 300 ton grädde, vilket är en minskning med mer än 2 % jämfört med helåret 2021
 • 78 500 ton ost, vilket är en minskning med drygt 7 % jämfört med helåret 2021
 • 19 100 ton smör, vilket är en ökning med 12 % jämfört med helåret 2021
 • 66 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med helåret 2021.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 114 000 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 25 000 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 2 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

December 2022

 • Slakten av nötkreatur minskade med nästan 3 % i december 2022 jämfört med samma månad föregående år. Under månaden slaktades det 34 300 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 100 ton.
 • Under december 2022 slaktades det 217 200 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 500 ton. Det är en ökning med drygt 2 % jämfört med uppgifterna för december 2021.
 • Slakten av får och lamm i december 2022 ökade med drygt 4 % jämfört med uppgifterna för december 2021. Under månaden slaktades det 15 800 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 320 ton.
 • I december 2022 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 14 100 ton. I jämförelse med uppgifterna för december 2021 är det en minskning med 8 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med 7 % jämfört med december 2021.

Helåret 2022

 • Totalt under 2022 slaktades det 412 100 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 135 200 ton. Jämfört med helåret 2021 är det ett oförändrat antal slaktade nötkreatur och en marginell minskning i total slaktvikt av nötkreatur.
 • Under 2022 slaktades det 2 672 400 grisar och den totala slaktvikten av gris var 254 300 ton. Jämfört med helåret 2021 slaktades det drygt 1 % fler grisar och den totala slaktvikten av gris ökade med knappt 1 %.
 • Det slaktades 226 900 får och lamm under helåret 2022 och den totala slaktvikten av får och lamm var 4 700 ton. Jämfört med år 2021 var det ett oförändrat antal slaktade får och lamm, medan den totala slaktvikten av får och lamm minskade med 1 %.
 • För helåret 2022 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 176 100 ton. Slakten av fjäderfä minskade med mer än 3 % jämfört med uppgifterna för helåret 2021. Kategorin Slaktkyckling, som utgjorde 95 % av den totala slakten av fjäderfä, minskade med 4 % jämfört med 2021 års siffror.


Invägningen av ägg

I december 2022 levererades det 10 300 ton ägg, varav 1 300 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den totala ägginvägningen minskade med drygt 5 % jämfört med december 2021.

Under 2022 levererades det 134 600 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag. Det är en ökning med 21 % jämfört med helåret 2021. Av ekologiska ägg levererades det 18 100 ton, vilket är en minskning med ungefär 2 %.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in December 2022 was 233 000 tonnes, of which 38 600 tonnes were organic milk. Compared with December 2021, the total delivery of milk increased by more than 1 %, while the delivery of organic milk decreased by roughly 4 %.

During 2022 the total quantity of milk delivered to dairies was 2 764 800 tonnes. Compared with 2021, the total delivery of milk decreased by approximately 1 %. The total delivery of milk consisted of 17 %, or 459 100 tonnes, organic milk. The delivery of organic milk decreased by roughly 5 % compared with the figures for 2021.

In December 2022, the slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 46 000 tonnes. The largest share, 45 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, cattle, 24 %, and sheep and lambs, 1 %.

For 2022 as a whole, the distribution between the categories was pigs, 45 %, followed by poultry, 31 %, cattle, 24 %, and sheep and lambs, 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen