Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll.
Uppgifter till och med 2022

Publiceringsdatum: 2023-12-08

Referensår: 2022 Produktkod: JO1301 Ämnesord: Konsumtion

Simon Lind 036-15 63 42 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Minskad totalkonsumtion av frukt

Totalkonsumtionen av frukt och bär, som mäter den totala förbrukningen av råvaror för konsumtion, har under perioden 1980–2015 ökat med 32 %, men har sedan minskat och 2022 är konsumtionen 88,0 kilo per person och år.

Figur A

Figur A. Totalkonsumtion av frukt och bär, kg per person och år

Från råvaror till förädlade livsmedel

För många varugrupper syns en långsiktig utveckling från livsmedel av råvarukaraktär till mer förädlade produkter. Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 37–49 kg per person och år under perioden 1980–2022, medan direktkonsumtionen av socker (bland annat strö-, bitsocker och sirap) har minskat med 73 %. Samtidigt har direktkonsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider med mera ökat kraftigt, även om ökningstakten per person inte varit lika dramatisk efter år 2000.

Samma utvecklingsmönster kan även urskiljas för varugrupperna potatis, bröd och spannmålsprodukter samt mejeriprodukter. Under perioden 1980–2022 har en kontinuerlig minskning av konsumtionsmjölk skett, medan konsumtionen av ost har ökat.

Ökad energitillförsel

Från 1980 till 2022 har den totala energitillförseln från livsmedel och alkoholhaltiga drycker ökat från 12 300 kJ (2 900 kcal) till 13 000 kJ (3 100 kcal) per person och dag. Det är främst energitillförseln från protein som ökat under perioden, detta kan till stor del förklaras av ökad köttkonsumtion.

Syfte

I denna rapport redovisas Jordbruksverkets beräkningar av konsumerade kvantiteter livsmedel i Sverige till och med 2022. Redovisade uppgifter för 2022 är preliminära.

Konsumtionsberäkningarnas tillförlitlighet varierar från vara till vara på grund av att kvaliteten i det underlag som används är varierande. Under åren har översyner av och förändringar i underlag och metoder genomförts. Man bör därför tolka förändringar mellan enskilda år med försiktighet. Fokus bör snarare ligga på den långsiktiga utvecklingen av humankonsumtionen.

Konsumtionsberäkningarna redovisas på följande sätt:

 • Direktkonsumtion av livsmedel
 • Totalkonsumtion av livsmedel
 • Näringsinnehåll i livsmedelskonsumtionen

Begreppen direktkonsumtion och totalkonsumtion beskrivs mer ingående i avsnittet Kort om statistiken.

Totalkonsumtionen av livsmedel

I Figur A redovisas totalkonsumtionen per person av vissa varugrupper åren 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 och 2022. Med totalkonsumtion av en vara eller varugrupp avses den totala förbrukningen av råvaror för humankonsumtion. Exempelvis mjöl inkluderar således inte enbart inhemskt producerat och importerat mjöl utan även en uppskattning av mjölinnehållet i importerat bröd, pasta och liknande spannmålsprodukter.

Figur B - Totalkonsumtion

Figur B. Totalkonsumtion av vissa varor, kg/liter per person och år

Under perioden 1980–2022 har totalkonsumtionen av färska och frysta köksväxter nästan fördubblats till 62,8 kg per person medan beredda köksväxter har ökat med 81 % till 16,0 kg per person. Konsumtionen av färska och frysta frukter och bär har ökat med 8 % till 57,9 kg per person och beredda frukter och bär har ökat med 2 % till 30,1 kg per person och år under samma tidsperiod. Konsumtionen av mjöl och gryn var som högst i början av 2000‑talet med nivåer mellan 70–75 kg per person, för att sedan minska och 2022 uppgå till 62,5 kg per person och år, vilket är 2 % lägre jämfört med 1980.

Totalkonsumtionen av kött har under perioden 1980–2022 ökat med 26 % till 80,8 kg per person och år. De senaste fyra åren har emellertid en minskning skett. Fjäderfäkött är den undergrupp inom kött som har ökat mest, mer än fyra gånger så mycket sedan år 1980. Däremot har totalkonsumtionen av mjölk och syrade produkter halverats från 185,0 till 89,7 liter per person.

Totalkonsumtionen av socker och sirap har varierat mellan 37–49 kg per person och år under perioden 1980–2022. År 2022 var den 40,6 kg per person. År 2016 har en översyn gjorts för beräkningen av socker och data har reviderats från och med 1995, därför är uppgifterna för åren före 1995 inte helt jämförbara med senare år.

Direktkonsumtionen av livsmedel

Konsumtionen av bröd och konditorivaror har under perioden 1980–2022 ökat med 49 % till 74,5 kg per person, medan mjöl och gryn har minskat med 19 % till 17,0 kg per person. Mjölprodukter exklusive bröd och konditorivaror, där bl.a. pasta ingår, har under samma period mer än fördubblats till 15,5 kg per person och år.

Konsumtionen av färskt och fryst kött har ökat med 79 % till 49,2 kg per person under perioden 1980–2022. Efter toppnoteringen på 53,2 kg år 2016 har konsumtionen minskat. Fjäderfäkött är det köttslag som har ökat mest sedan 1980, från 4,3 till 21,5 kg per person och år. Nötkött har ökat med 90 % från 6,1 till 11,5 kg medan griskött har varierat mellan 9–17 kg och ligger för år 2022 på 12,5 kg per person och år.

Konsumtionen av charkuterivaror och konserver har minskat med 28 % från 1980 och ligger på 18,1 kg per person och år 2022. Konsumtionen av frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat nådde en högsta nivå på 17,6 kg per person och år i mitten av 2000-talet. Denna ökning från 5,5 kg 1980 har sedan följts av en minskning och 2022 ligger konsumtionen på 8,6 kg per person och år.

Figur C

Figur C. Direktkonsumtion av kött, kg per person och år

Konsumtionen av filead fryst fisk har under perioden 1980–2022 varierat mellan 2 och 4 kg per person och år och är 2,2 kg per person och år 2022. Beredd eller konserverad fisk samt beredda eller konserverade kräft- och blötdjur ligger på 7,6 kg per person för 2022 vilket är på samma nivå som 1980. Sedan år 2000 görs inga beräkningar av konsumtionen av färsk fisk, eftersom metoden och dataunderlaget för sådana beräkningar anses vara alltför bristfälliga.

Konsumtionen av mjölk, exklusive syrade produkter, var 160,3 liter per person 1980, varefter den minskat med 61 % till 62,6 liter år 2022. För syrade produkter var konsumtionen 22,6 liter per person 1980. Konsumtionen ökade fram till mitten av 2000-talet för att de senaste åren minska lite. För 2022 var konsumtionen 25,9 liter per person och år.

Figur D. Direktkonsumtion av mjölk, liter per person och år

Figur D. Direktkonsumtion av mjölk, kg per person och år

Grädde har ökat från 7,4 liter 1980 och låg på 10 till 11 liter i mitten av 2010-talet för att sedan börja minska. År 2022 ligger konsumtionen på 6,2 liter per person och år. För tunn grädde minskade konsumtionen under 1980-talet, för att därefter ligga på en konstant nivå till mitten av 1990-talet och öka något i början av 2000-talet. Konsumtionen av tjock grädde ökade under 1980- och 1990-talen. Under perioden 2000–2005 skedde en minskning för att därefter öka igen. Sedan 1980 har ost ökat med 31 % till 18,3 kg medan smör och margarin minskat med 39 % till 13,2 kg per person och år. De senaste åren har dock konsumtionen av matfett legat relativt konstant.

Konsumtionen av färska köksväxter har ökat stadigt. Sedan 1980 har färska köksväxter mer än fördubblats till 45,7 kg per person och år. Konsumtionen av rotfrukter har också ökat över tid och låg år 2022 på 11,3 kg per person. Inom området frukt och bär har den största förändringen skett för bananer, meloner och övriga frukter, som sedan 1980 har gått från 9,2 till 24,3 kg per person. Konsumtionen av äpplen och päron har emellertid minskat från 21,6 till 11,3 kg per person från 1980 till 2022 vilket är en minskning med 48 %.

Figur E.

Figur E. Direktkonsumtion av färsk frukt, kg per person och år

Från 1980 har direktkonsumtionen av strö-, farin-, flor- och pärlsocker minskat med 69 % och var 4,7 kg per person 2022. Under de senaste åren har dock minskningen avstannat. Samtidigt har konsumtionen av choklad och konfektyrvaror samt läskedrycker, cider med mera ökat, dock har ökningstakten avtagit efter år 2000. År 2022 var konsumtionen av choklad- och konfektyrvaror 16,3 kg per person, vilket motsvarar en ökning på 67 % sedan 1980. Konsumtionen av läskedrycker, cider med mera har under samma period ökat från 29,6 till 109,5 liter år 2022. Mineralvatten och kolsyrat vatten med tillsats av socker eller aromämnen kan inte särskiljas från denna varugrupp och kan ha bidragit till den kraftiga ökningen totalt sett.

Näringsinnehåll i konsumerade livsmedel

Det ska påpekas att statistiken om näringsinnehållet baseras på leveranser av livsmedel från producenter till enskilda hushåll och storhushåll och inte på vad som faktiskt äts då svinn i hushåll och storhushåll inte är avdraget.

Figur F

Figur F. Totala energitillförseln från livsmedel, Kilojoule (kJ), per person och dag

Anm. Uppgifter om energitillförsel saknas för åren 2006 och 2007.

Den totala energitillförseln från livsmedel ökade under perioden 1980–2022 från 12 300 kJ (2 900 kcal) till 13 000 kJ (3 100 kcal) per person och dag. En översyn av beräkningarna har genomförts 2018, vilket medför att uppgifter från och med 2017 är inte är helt jämförbara med tidigare år. Av energitillförseln år 2022 kom:

 • 30 % från bröd och spannmålsprodukter
 • 20 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett
 • 21 % från socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass, malt- och läskedrycker med mera
 • 11 % från kött och köttvaror.

Sedan år 1980 har energitillförseln från protein ökat, de senaste åren har dock ökningen avstannat. Energitillförseln från kolhydrater ökade till 2010 för att sedan minska. Energitillförseln från fett har minskat från år 1980 för att de senaste åren återigen öka något. I Figur C redovisas olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 och 2022.

Figur G

Figur G. Olika varugruppers bidrag till energitillförseln åren 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 och 2022, procent

Den totala proteintillförseln från livsmedel (exklusive alkoholhaltiga drycker) ökade under perioden 1980–2022 från 87 till 109 g per person och dag, Av proteintillförseln år 2021 kom:

 • 33 % från kött och köttvaror
 • 23 % från bröd och spannmålsprodukter
 • 22 % från mjölk, mjölkprodukter, ägg och matfett.

Den totala fettillförseln ligger 127 g per person och dag år 2022. Av fettillförseln kom:

 • 23 % från matfett
 • 19 % från övriga mjölkprodukter samt ägg
 • 17 % från kött och köttvaror
 • 14 % från bröd och spannmålsprodukter.

År 2022 uppgick den totala kolhydrattillförseln från livsmedel (exklusive alkoholhaltiga drycker) till 336 g per person och dag. Av kolhydrattillförseln kom:

 • 47 % från bröd och spannmålsprodukter
 • 23 % från socker, malt- och läskedrycker samt andra livsmedel (främst choklad, konfektyrvaror och glass)
 • 22 % från frukt och grönt (inklusive potatis)
 • 4 % från mjölkprodukter.

Tillförseln av kalcium har varit i stort sett konstant under perioden 1980–2022. De klart viktigaste kalciumkällorna är mjölkprodukter och ost som år 2022 svarade för:

 • 60 % mjölkprodukter och ost
 • 14 % bröd och spannmålsprodukter
 • 10 % frukt och grönt (inklusive potatis).

Tillförseln av C-vitaminer har ökat mellan åren 1980 och 2022, vilket främst är en följd av ökad konsumtion av gruppen frukt och grönt (inklusive potatis). År 2022 svarade denna grupp för 92 % av tillförseln av C-vitamin.

Kort om statistiken

Mer ingående beskrivningar om statistikens framtagning och dess kvalitet och tillförlitlighet beskrivs i "Kvalitetsdeklaration" samt "Statistikens framställning" under rubriken "Metod och kvalitet”.

Det här beskriver statistiken

Statistiken redovisas som totalvärden för hela riket samt medelvärden för Sveriges befolkning. Beräkningarna av livsmedelskonsumtionen redovisas på följande sätt:

 • Direktkonsumtion av livsmedel
 • Totalkonsumtion av livsmedel
 • Näringsinnehåll i konsumerade livsmedel

Med direktkonsumtion avses de totala leveranserna av livsmedel från producenter till enskilda hushåll och storhushåll samt producenternas hemmaförbrukning.

Med totalkonsumtion avses den totala förbrukningen av olika råvaror för humankonsumtion. Detta innebär att totalkonsumtionen innefattar:

Direktkonsumtionen av olika livsmedel av råvarukaraktär: de råvaror och halvfabrikat som livsmedelsindustrin förbrukar under redovisningsperioden för att tillverka livsmedel av högre förädlingsgrad.

Råvaruinnehållet i importerade förädlade livsmedel inkluderas i konsumtionen medan råvaruinnehållet i exporterade förädlade produkter exkluderas. Beräkning av totalkonsumtionen sker enligt principen:

Produktion + Råvaruimport + Råvaruinnehåll i importerade förädlade livsmedel - Råvaruexport - Råvaruinnehåll i exporterade förädlade livsmedel.

Så tar vi fram statistiken

De beräkningsmetoder som används varierar för olika livsmedel. För flertalet produkter gällande direktkonsumtionen kan man förenklat säga att den uppskattas genom att den inhemska produktionen justeras för utrikeshandel och svinn (inte hushållssvinn). För livsmedel i form av råvaror eller av råvarukaraktär (till exempel kött) görs även ett avdrag för råvaruåtgången till förädlade produkter.

Även för totalkonsumtionen skiljer sig beräkningsmetoderna åt. För mjöl, kött, socker och ägg görs beräkningarna genom att den inhemska produktionen justeras dels för importerade och exporterade kvantiteter av varan, dels för råvaruinnehållet i importerade och exporterade förädlade produkter. Totalkonsumtionen av exempelvis mjöl inkluderar således även mjölinnehållet i importerat bröd, pasta och liknande spann­målsprodukter.

För övriga produkter beräknas inte totalkonsumtionen enligt ovan beskrivna metod. I vissa fall är totalkonsumtionen för en produktgrupp beräknad som summan av direktkonsumtionen för motsvarande produkter (till exempel köksväxter, frukter och bär).

Kostens näringsinnehåll beräknas genom att konsumtionen av olika livsmedel eller livs­medelsgrupper multipliceras med innehållstal avseende olika näringsämnen. Beräkningarna baseras dels på Jordbruksverkets direktkonsumtions­beräkningar dels på en livsmedelsdatabas hos Livsmedelsverket. Då beräkningarna baseras på direktkonsumtionen beaktas inte svinn i enskilda hushåll eller i storhushåll. Konsumtionen av vitaminpreparat och liknande ingår inte i beräkningarna.

Beräkningsunderlag

Beräkningarna av livsmedelskonsumtionen baseras på ett flertal källor och för många av de redovisade varugrupperna kombineras flera källor för att nå slutresultatet.

Källor

Följande uppräkning ger ingen heltäckande bild av underlagen till beräkningarna men visar ändå på de viktigaste källorna.

Externa källor:
 • SCB; utrikeshandelsstatistik
 • SCB; Industrins varuproduktion
 • SCB; befolkningsstatistik
 • Nordic Sugar/Danisco Sugar; produktion/försäljning av socker och sirap
 • Folkhälsomyndigheten; försäljning av alkoholhaltiga drycker
 • Livsmedelsverket; slakt av fjäderfä
 • Svenska Jägareförbundet; avskjutningsstatistik
 • Sametinget; slakt av ren
Jordbruksverkets egna undersökningar/registerdata:
 • Statistik över produktion av trädgårdsprodukter
 • Kvarnarnas leveranser av mjöl och gryn
 • Slaktstatistik
 • Produktion av förädlade köttvaror (produktion av charkvaror med mera)
 • Produktion/försäljning av mejeriprodukter
 • Produktion/leveranser av margarin
 • Försäljning av inhemskt producerade potatisprodukter
 • Försäljning av glass

Statistikens tillförlitlighet

De beräkningsmetoder som används varierar för olika livsmedel. För flertalet produkter gällande direktkonsumtionen kan man förenklat säga att den uppskattas genom att den inhemska produktionen justeras för utrikeshandel och svinn (inte hushållssvinn). För livsmedel i form av råvaror eller av råvarukaraktär (till exempel kött) görs även ett avdrag för råvaruåtgången till förädlade produkter.

Även för totalkonsumtionen skiljer sig beräkningsmetoderna åt. För mjöl, kött, socker och ägg görs beräkningarna genom att den inhemska produktionen justeras dels för importerade och exporterade kvantiteter av varan, dels för råvaruinnehållet i importerade och exporterade förädlade produkter. Totalkonsumtionen av exempelvis mjöl inkluderar således även mjölinnehållet i importerat bröd, pasta och liknande spann­målsprodukter.

För övriga produkter beräknas totalkonsumtionen enligt andra metoder. I vissa fall är totalkonsumtionen för en produktgrupp beräknad som summan av direktkonsumtionen för motsvarande produkter (till exempel köksväxter, frukter och bär).

Kostens näringsinnehåll beräknas genom att konsumtionen av olika livsmedel eller livs­medelsgrupper multipliceras med innehållstal avseende olika näringsämnen. Beräkningarna baseras dels på Jordbruksverkets direktkonsumtions­beräkningar dels på en livsmedelsdatabas hos Livsmedelsverket. Då beräkningarna baseras på direktkonsumtionen beaktas inte svinn i enskilda hushåll eller i storhushåll. Konsumtionen av vitaminpreparat och liknande ingår inte i beräkningarna.

Metodförändringar

Inför beräkningarna för åren 1988–1991 gjordes en översyn av beräkningsunderlaget bland annat med anledning av ny industristatistik enligt det nya HS-systemet. Denna översyn redovisades i Jordbruksverkets rapport 1992:10 (Livsmedelskonsumtionen 1988–1991).

Inför beräkningarna av 1993 och 1998 års konsumtion gjordes revideringar beträffande konsumtionen av charkvaror. Information om detta finns i Jordbruksverkets rapport 2000:13 (Konsumtionen av livsmedel m.m. 1996–1999).

Åren 1995 och 1996 genomfördes stora förändringar i produktions- och utrikeshandelsstatistiken. I samband med det svenska EU-medlemskapet år 1995 infördes EU:s kombinerade nomenklatur (KN) för klassificering av varor i utrikeshandelsstatistiken och från och med år 1996 redovisas även produktionsstatistiken enligt KN-systemet. Bytet av nomenklatur har orsakat förändringar i direktkonsumtionsberäkningarnas varuindelning.

I samband med beräkningarna avseende år 2000 genomfördes ett mindre översynsarbete som har lett till vissa förändringar i varuindelningen. Den främsta orsaken till dessa har varit svårigheter att skilja vissa varor/varugrupper från varandra i den nu rådande nomenklaturen (KN) på utrikeshandelsstatistikområdet. Vidare har redovisningen av färsk fisk upphört. Anledningen till detta är att beräkningarna av konsumtionen av färsk fisk var mycket osäkra och i flera fall gav helt orimliga resultat när de baserades på den officiella fångststatistiken och utrikeshandelsstatistiken.

I samband med beräkningarna avseende år 2003 genomfördes förändringar i varuindelningen för mjölkprodukter (revideringar har gjorts bakåt till och med år 2000).

Vid beräkningarna avseende år 2005 genomfördes förändringar i varuindelningen för syrade produkter. Revideringar bakåt har gjorts.

I samband med beräkningarna avseende år 2007 förändrades underlaget till fjäderfäkött (vara 25). Kasserade slaktkycklingar ingår inte längre, revideringar har gjorts bakåt till och med år 2005. Vid 2009 års beräkningar gjordes också revideringar bakåt till och med år 2005 på grund av reviderade källuppgifter angående slaktvikter för fjäderfä.

Vid beräkningarna 2015 gjordes en översyn av totalkonsumtionen av socker, siffror från och med 1995 och framåt reviderades och är inte helt jämförbara med tidigare år.

När beräkningarna 2020 gjordes genomfördes mindre förändringar i beräkningarna av kaffe då lageruppgifter togs bort. Revideringen gäller från 2019 och framåt.

Bra att veta

Uppgifter för totalkonsumtionen av kött och mejeriprodukter kan skilja sig åt från uppgifterna i rapporten Livsmedelskonsumtion av animalier. Preliminära uppgifter 2022, som publicerades tidigare i år då uppgifter för utrikeshandeln har uppdaterats för denna rapport.

Annan statistik

I mars 2024 kommer preliminära uppgifter för totalkonsumtionen av kött och mejeriprodukter att redovisas i rapporten Livsmedelskonsumtion av animalier. Preliminära uppgifter 2023.

.

Summary in English

During the period 1980–2022 total consumption of vegetables almost doubled to 78.9 kg per capita and total consumption of fruits increased by 6 % to 88.0 kg per capita. During the same period, total consumption of milk and fermented milk products decreased from 185.0 to 89.7 litres per capita and year, a decrease more than 50 %. On the other hand, since 1980, total consumption of cheese has increased by 35 % to 19.0 kg. Total consumption of flour and hulled grains peaked in the early 2000s and then decreased. In 2022, consumption was 62.5 kg per capita, a decrease of 2 % compared to 1980.

In 2022, direct consumption of chocolate and confectionery per capita and year was 16.3 kg, a 67 % increase since 1980. Direct consumption of soft drinks has increased from 29.6 litres in 1980 to 109.5 in 2022. Mineral water and carbonated water with sugar and flavours cannot be separated from soft drinks and it is likely that these products have contributed to the abovementioned increase.

During the period 1980–2022 the total supply of energy from food products increased from 12 300 kJ (2 900 kcal) to about 13 000 kJ (3 100 kcal) per capita and day. Of the energy supply in 2022 came:

 • 30 % from bread and cereals
 • 11 % from meat and meat products
 • 20 % from milk, milk products, eggs and edible fats
 • 21 % from Sugar, syrup, chocolate and confectionery, ice cream, beer and soft drinks etc.

Hitta på sidan

Till toppen