Jordbruksföretag och företagare 2022

Publiceringsdatum: 2022-11-10

Referensår: 2022 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Elin Lund 036-15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antalet kvinnliga jordbrukare ökar

Antalet kvinnor som var jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 10 118 år 2022, vilket är knappt 400 fler än 2020. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare uppgick till 19 %, vilket är en procentenhet mer än 2020.

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick år 2022 till 58 218. Jämfört med 2020 då antalet uppgick till 58 791 är det en minskning med knappt en procent.

Totalt sett har antalet företag minskat med 18 % sedan 2010. Företag med mindre än två hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark har dock ökat i antal mellan åren 2010 och 2022.

Stor andel jordbrukare över 65 år med enskilda firmor

Mer än var tredje jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2022, vilket är en ökning jämfört med 2020. Knappt en fjärdedel av jordbruksföretagarna var under 50 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män var relativt liten. Andelen yngre företagare var något högre bland kvinnorna än bland männen.

Syfte 

I denna statistikrapport redovisas antal företag och arealer fördelat på bland annat företagskategori och driftsinriktning. En del av statistiken är också uppdelad på företagarens kön och ålder. Med företagskategori menas om företaget drivs som aktiebolag, enskild firma eller på annat vis. I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas statistiken för riket, fördelat på län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark, storleksgrupp jordbruksmark, samt ålder och kön. Enstaka uppgifter finns också per kommun.

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Tidigare hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB, men numer är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med att Jordbruksverket är ansvarig myndighet kan administrativa register användas för att hämta in vissa uppgifter, vilket underlättar för jordbrukarna att inte behöva lämna samma uppgifter fler än en gång.

Uppgifterna som samlas in i ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år.

Uppgifterna i denna statistikrapport baseras på LBR 2022 som bygger på Strukturundersökningen 2020 uppdaterat med resultat från urvaslundersökningar gjorda 2021 och 2022 samt förändringar i administrativa register sedan 2020.

Statistik om företag och företagare i jordbruket är betydelsefull både nationellt och inom EU. Statistiken används bland annat till att följa den långsiktiga utvecklingen inom jordbrukssektorn och som underlag för analyser inför kommande jordbrukspolitiska beslut. Statistiken är betydelsefull vid analyser av jordbrukssektorns bidrag till sysselsättningsgraden som är en viktig faktor i medlemsländernas och unionens ekonomiska utveckling. Andra viktiga aspekter är jämställdhet och landsbygdsutveckling. Indirekt används statistiken också genom att internationella organisationer såsom FAO och OECD använder sig av kommissionens statistik. I Sverige används undersökningens resultat bland annat av Näringsdepartementet, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer, och enskilda företag.

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag fortsätter att minska, vilket illustreras i figur A. År 2022 uppgick antalet företag till 58 218 vilket är en minskning med en procent jämfört med 2020 då antalet uppgick till 58 791. Sedan 1990 har antalet jordbruksföretag minskat med 40 %.

Figur A. Antal jordbruksföretag, år 1990-2022

Figur A. Antal jordbruksföretag, år 1990-2022

Ökningen av antal företag 2005 berodde främst på förändringar i stödsystemet som möjliggjorde för fler, främst små, företag att söka stöd. Mer om dessa förändringar finns att läsa om i Kvalitetsdeklarationen och Statistikens Framställning under Metod och kvalitet.

Jordbruksföretag som enskild firma

Antalet jordbruksföretagare i enskild firma uppgick år 2022 till 52 758. Jämfört med 2020 då antalet var 53 492 är det en minskning med 1,4 %.

Antalet kvinnor som är jordbruksföretagare i enskild firma har ökat sedan 2020. Av de knappt 53 000 företagen 2022 var 10 118 företagare kvinnor. Jämfört med 2020 då antalet var 9 724 är det en ökning med 4 %, det redovisas i figur B. Antalet män med enskild firma minskade med knappt 3 % under samma period, från 43 768 till 42 640.

Figur B. Antal kvinnor och män som företagare i enskild firma, år 2010-2022

Figur B. Antal kvinnor och män som företagare i enskild firma, år 2010-2022

Både antalet kvinnor med jordbruksföretag och andelen kvinnor som är jordbruksföretagare har ökat sedan 2020. År 2022 uppgick andelen till drygt 19 % vilket är en procentenhet mer än 2020. Samtidigt minskade andelen män som är jordbruksföretagare från 82 % till 81 % under samma period. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare 2010 var drygt 15 %.

Av figur C framgår att mer än var tredje jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2022, vilket är en ökning jämfört med 2020. Ungefär var sjätte jordbruksföretagare var under 45 år. Skillnaden i åldersfördelning mellan kvinnor och män som företagare var relativt liten. Bland kvinnorna var dock andelen yngre företagare något högre än bland männen. Cirka 22 % av de kvinnor som var företagare var yngre än 45 år medan motsvarande andel för männen var cirka 16 %.

Figur C. Åldersfördelning för företagare i enskilda företag, fördelat på kön, år 2022

Figur C. Åldersfördelning för företagare i enskilda företag, fördelat på kön, år 2022

År 2022 var drygt hälften, 52 %, av jordbruksföretagarna över 60 år. Det är 2 procentenheter mer jämfört med 2020 då motsvarande andel var 50 %. I åldersgruppen 65 år eller äldre utgjorde jordbruksföretagare över 75 år hela 39 % år 2022, jämfört med 36 % år 2020. I tablå A framgår att det främst är jordbruksföretagare i åldern mellan 35 och 54 som minskat mest sedan 2010.

Tablå A. Antal jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, år 2010-2022

Tablå A. Antal jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, år 2010-2022

Fördelningen av antalet företagare i olika åldersklasser inom storleksgrupper åkerareal presenteras i tablå B. Andelen företagare som år 2022 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större.

Tablå B. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper, år 2022

Tablå B. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper, år 2022

Areal åkermark

Den totala arealen åkermark uppgick år 2022 till 2 538 000 hektar. I tablå C framgår att den totala arealen åkermark har minskat i stort sett kontinuerligt sedan 1990. Sedan 1990 har åkerarealen minskat med 307 000 hektar eller 11 %.

Tablå C. Areal åkermark fördelad efter brukningsform baserat på åkermark, år 1990-2022, 1 000 ha

Tablå C. Areal åkermark fördelad efter brukningsform baserat på åkermark, år 1990-2022, 1 000 ha

1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Kort om statistiken.

År 2022 brukades knappt 71 % av åkerarealen av företag inom företagskategorin enskild firma, det framgår av tablå D. Motsvarande andel 2020 var drygt 72 %. Knappt två tredjedelar av åkerarealen återfanns 2022 på företag med mer än 100 hektar åker.

Tablå D. Areal åkermark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal, år 2022, hektar

Tablå D. Areal åkermark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal, år 2022, hektar

I tablå E redovisas utvecklingen över tid av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett har antalet företag minskat med 18  % sedan 2010. Inom storleksgrupperna mindre än 2 hektar samt över 100 hektar har dock antalet företag ökat mellan åren 2010 och 2022.

Tablå F. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker, år 2010-2022

Tablå F. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker, år 2010-2022

1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Kort om statistiken.

Jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen blir arealmässigt allt större. I tablå F redovisas fördelningen av antalet företag samt genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning. Där kan bland annat utläsas att kvinnor framför allt är företagare inom driftsinriktningen småbruk.

Tablå F. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning, år 2022

Tablå F. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning, år 2022

Den genomsnittliga åkerarealen per företag 2022 var 44 hektar, jämfört med 43 hektar 2020. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen blandat jordbruk med 89 hektar vilket är en ökning jämfört med år 2020 då den var 86 hektar. Företag som drevs av kvinnor hade en mindre genomsnittlig åkerareal jämfört med företag som drevs av män oavsett driftsinriktning. Den största genomsnittliga åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer

Den genomsnittliga åkerarealen per företag är som störst i Västmanlands, Gotlands, Östergötlands och Södermanlands län. Som lägst är företagens genomsnittliga åkerareal i Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län tillsammans med de nordligare länen.

Jämfört med år 2020 har antalet företag inom driftsinriktningen skötsel av lantbruksdjur minskat mest. Företag med småbruk har dock ökat sedan 2020, från 22 551 till 22 839, det redovisas i figur D.

Figur D. Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning, år 2010-2022

Figur D. Antal jordbruksföretag efter huvudsaklig driftsinriktning, år 2010-2022

Den största minskningen av antal företag mellan 2020 och 2022 skedde inom gruppen skötsel av lantbruksdjur, där antalet företag minskade med drygt 380 stycken. Procentuellt sett var det gruppen blandat jordbruk som minskade mest mellan 2020 och 2022, 4 %.

Jämfört med 2010 har den största minskningen skett för gruppen blandat jordbruk, 26 %. Gruppen skötsel av lantbruksdjur minskade med 25 % och antalet växtodlingsföretag minskade med 21 % jämfört med 2010. Småbruk är den grupp som har den lägsta procentuella minskningen, omkring -9 %.


Tabeller

I följande tabeller redovisas statistiken efter riket, län, produktionsområde, och kommun. Samtlig statistik finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Kort om statistiken

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på uppgifter ur LBR för 2022 som i sin tur är resultatet av Strukturundersökningen 2020, vilket är en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige. Ett jordbruksföretag är en enhet som i juni 2022 uppfyllde något av följande kriterier:

  • brukade mer än 2,0 ha åkermark,
  • brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark,
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal,
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta,
  • innehade djurbesättning som någon gång från och med januari 2022 till och med juni 2022 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma. De variabler som redovisas i denna rapport är:

  • antal jordbruksföretag av olika slag i juni 2022
  • antal jordbruksföretagare av olika slag i juni 2022
  • arealer av olika slag på jordbruksföretagen i juni 2022.

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, brukningsform, driftsinriktning och företagskategori.  

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, driftsinriktning, samt ålder och kön.

Arealer redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, brukningsform, driftsinriktning samt företagarens ålder och kön.

Utöver detta redovisas även indelningar avseende region och jordbruksmarkens storlek i Jordbruksverkets statistikdatabas

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte här då statistiken baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Täckningsfel har bedömts ha liten inverkan på resultaten. Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har fullgjorts. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2020 års undersökning består av LBR 2019 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IAKS), olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen tas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller de lämnade svaren är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren verifieras med kontroller i fält och med administrativa kontroller.

Genom imputering, där information från tidigare år liksom från olika register använts, har resultaten korrigerats för svarsbortfallet i enkätundersökningen (5 % år 2020). Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små och därför inte påverka resultaten i stort.

Så tar vi fram statistiken

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Fram till 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB. Från och med år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. Därmed har även administrativa register såsom Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd (IAKS) samt Jordbruksverkets Centrala nötkreatursregistret (CDB) kunnat användas för att hämta in vissa uppgifter.

Undersökningarna är EU-reglerade och genomförs tre gånger under en tioårsperiod. I Sverige berörs vid dessa tillfällen samtliga jordbruksföretag. De insamlade uppgifterna ställs tillsammans med uppgifter ur de administrativa registren årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Uppgifterna i denna statistikrapport är hämtade från LBR 2020 som skapats utifrån uppgifter som samlats in från samtliga jordbruksföretag i landet 2020 uppdaterat genom bearbetning av administrativa register under perioden 2021-2022.

Statistikens jämförbarhet

Jämfört med tidigare år ökade antalet företag i jordbruket 2005. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd. De nya reglerna innebar snarare att fler företag blev synliga i systemen och därmed inkluderades i LBR än att strukturen i jordbruket förändrats. Mellan åren 2005 och 2022 har inga större förändringar i stödsystemen skett.

Inför skapandet av LBR 2010 ändrades däremot definitionen med hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag. Uppgifterna för år 2010 är därför inte fullt jämförbara med föregående års siffror. Från och med 2010 är avgränsningen i LBR en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Definitionsförändringen innebar en större ökning än förväntat av antal jordbruksföretag inom nötkreatursskötsel, fårskötsel samt småbruk. Även om de nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 främst påverkar antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre, bör den ändå tas i beaktande.

Noteras bör också att i de tablåer där åren 1999 och 2003 ingår redovisas inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 hektar åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark för dessa två år.

De år som resultaten baseras på administrativa uppdateringar finns en viss överskattning av antalet jordbruksföretag då korrekta kopplingar mellan djurhållare och brukare av mark kan saknas. Framför allt ökar andelen djurhållare utan jordbruksmark åren mellan Strukturundersökningar.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år anses vara god.

Bra att veta

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i Statistikens Framställning samt Kvalitetsdeklaration som hittas under Metod och Kvalitet.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i Jordbruksföretagens driftsinriktning 2020, Svensk typologi.

Jordbruksföretagarnas, deras familjemedlemmars och anställdas arbetstider återfinns i Sysselsättning i jordbruket 2020.

Sysselsättning i jordbruket 2020 samt Heltidsjordbruket i Sverige 2020 publicerades i juni 2021.

Summary in English

The number of female holders increases

The number of female farmers in sole proprietorships amounted to 10 118 in 2022, which is 400 more than in 2020. The share of female farmers was just over 19 %, which is one percentage point more than in 2020.

The number of agricultural holdings continues to decline

The number of agricultural holdings was 58 218 in 2022, which corresponds to a decrease of 1 % since 2020. Since 2010 the number of holdings has decreased by 18 %.

Holdings with less than two hectares of arable land and holdings with more than 100 hectares of arable land increased in number while the number of holdings in other size classes decreased.

Every third holder is 65 years or older

Every third agricultural holder who ran a sole proprietorship was 65 years or older in 2022, which is an increase compared to 2020. A quarter of the agricultural holders were under 50 years of age. The difference in age distribution between women and men was relatively small. Among women, however, the proportion of younger holders was slightly higher than among men.

Hitta på sidan

Till toppen