Salmonella

Salmonella kan drabba både människa och de flesta djurslag. Människor smittas framför allt via livsmedel. Därför finns lagstiftning och kontroller med målet att hålla svenska livsmedel fria från salmonella. Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller livsmedelsproducerande djur.

Om salmonella

Salmonella är en så kallad zoonos, vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människa. Djur kan drabbas av sjukdom på grund av salmonella, men det vanligaste är att de bara bär på smittan utan att själva bli sjuka.

Eftersom salmonella orsakas av bakterier som finns naturligt i miljön går sjukdomen inte att utrota, men genom goda rutiner för hygien och skötsel kan varje lantbrukare skydda sina djur och bidra till att hålla svenska livsmedel salmonellafria.

Smittläget för salmonella

Infektion med salmonella är vanligt förekommande i stora delar av världen. I Sverige är det relativt ovanligt med salmonella hos livsmedelsproducerande djur. Vi brukar upptäcka mellan 0 och 10 nya fall per djurslag och år.

Under 2020 påvisades en salmonellatyp som vi inte har sett i landet sedan 1970-talet; Salmonella Choleraesuis. Salmonella Choleraesuis har visat sig förekomma bland vildsvin i vissa delar av landet, och det har även påvisats enstaka fall hos tamgris.

Kontroll och övervakning av salmonella

Sverige har ett unikt gott hälsoläge när det gäller salmonella hos våra djur. Den svenska salmonellakontrollen omfattar både foder, djur och livsmedel och innebär att fynd av salmonella hanteras längs hela livsmedelskedjan.

Myndigheter och näring arbetar gemensamt för att förebygga och bekämpa salmonella, både genom lagstadgade och frivilliga kontrollprogram. De frivilliga kontrollprogrammen ansvarar branschorganisationer för.

Övervakningen är olika uppbyggd för olika djurslag. Till exempel finns en obligatorisk övervakning av alla kommersiella fjäderfäbesättningar, där regelbundna provtagningar sker på gården.

För nöt och gris görs bland annat stickprovskontroll i samband med slakt och provtagning av unga djur i samband med obduktion.

För får finns inget kontrollprogram. Svenska får är fria från eller har en mycket låg förekomst av salmonella, förutom en särskild typ av salmonella som tillhör gruppen Salmonella diarizonae. Den är relativt utbredd bland svenska får. Det är mycket ovanligt att denna typ av salmonella gör människor sjuka. Därför bekämpar vi inte normalt den här smittan hos får.

Den som tillverkar foder till livsmedelsproducerande djur måste varje vecka ta miljöprover i anläggningen för att kontrollera om det finns salmonella. Fodertillverkaren måste också ha en riskbaserad egenkontroll för att kunna minimera risken för att fodret innehåller salmonella.

Viktiga förebyggande åtgärder för djurhållare

Djurägare kan göra mycket för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och får fäste i besättningen eller sprids till andra besättningar. Det handlar om biosäkerhet, det vill säga allt från var och hur stallarna är byggda till hur de dagliga skötselrutinerna ser ut. Du kan läsa mer om förebyggande arbete under respektive djurslag på sidan Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens.

Det här gör vi vid ett utbrott

När salmonella upptäcks i en besättning spärras anläggningen och smittan bekämpas. Grundtanken är den samma för alla livsmedelsproducerande djurslag, men det praktiska genomförande kan se olika ut beroende på djurslag, uppfödningsform, typ av salmonella med mera.

Under bekämpningen anpassar man hygien- och skötselrutinerna för att motverka smittspridning inom besättningen. Stallmiljön saneras och gödsel och andra smittförande produkter tas om hand på lämpligt sätt. Så långt produktionsformen tillåter inväntar man en naturlig utläkning av infektionen.

Ibland blir det nödvändigt att avliva djur på gården, till exempel om djuren är slaktfärdiga och man riskerar att det blir för trångt för dem innan smittan hinner bekämpas. Då måste man avliva djur för att undvika att det uppstår djurskyddsproblem. Ibland är det nödvändigt att avliva djur för att kunna tömma och rengöra smittade utrymmen.

I de flesta fjäderfäbesättningar avlivas i regel alla djur i den smittade avdelningen direkt, eftersom det inte är praktiskt möjligt att stoppa smittan på annat sätt.

Ersättning till djurägare vid utbrott

Vid ett utbrott av salmonella där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Det gäller kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrottet.

Författningar

Söker efter 2004:2

Senast granskad: 2023-06-05