Ersättningar till djurägare vid utbrott av salmonella

Vid ett utbrott av salmonella där Jordbruksverket ingriper och fattar beslut om olika åtgärder, restriktioner och krav kan du som djurägare ha rätt till ersättning. Ersättningens storlek beror på vilken typ av produktion du bedriver och om besättningen är med i ett frivilligt kontrollprogram för salmonella eller inte.

Kostnader och förluster du kan få ersättning för

Du kan få ersättning för kostnader och förluster som uppstått på grund av beslut som Jordbruksverket har fattat i samband med utbrott av salmonella.

Ersättningen varierar beroende på vilken typ av produktion du bedriver och om besättningen är med i ett frivilligt kontrollprogram för salmonella eller inte.

Du kan få ersättning för

 • förlorat djurvärde
 • kostnader för smittrening utöver normal rengöring
 • produktionsbortfall för tomma platser.

Du kan inte få ersättning för

 • kostnader och förluster som beror på sjukdomen, t.ex. för medicin och veterinärvård eller för djur som avlidit på grund av sjukdomen
 • kostnader i samband med provtagningar, kostnader för skyddskläder och moms
 • kostnader för att sammanställa ansökan om ersättning
 • kostnader för ekonomisk och juridisk rådgivning.

Du ska försöka minimera dina kostnader och förluster. Ersättningen kan jämkas om du uppsåtligen eller genom vårdslöshet själv medverkat till att det har upp­stått kostnader eller förluster. Detta gäller också om du inte rättar dig efter föreskrifter och fattade beslut.

Ersättningens omfattning och vad du kan få ersättning för regleras i zoonos­lagen, zoonosförordningen och Jordbruksverks föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen.

Förlorat djurvärde

Du kan få ersättning för förlorat djurvärde när djur avlivas enligt avlivnings­beslut. Djuren ska värderas av en värderingsman, som Jordbruksverket utser.

Smittrening

Du kan få ersättning för åtgärder enligt saneringsplanen som utredande veterinär upprättar i samråd med dig. Du får inte ersättning för normal rengöring som du ska göra i vanliga fall. Jordbruksverket gör avdrag för de åtgärder som innebär att du får en standardhöjning efter saneringen jämfört med tidigare. Målningsarbete är ett exempel på standardhöjning, eftersom du får en bättre och mer lättskött yta efter målningen. Står det i saneringsplanen att viss inredning ska kasseras, reducerar Jordbruksverket ersättningen beroende på ålder på det kasserade materialet.

Ersättning för merarbete

Det merarbete du själv gör ersätter Jordbruksverket med maximalt 300 kronor/timme. Har du använt maskiner till detta arbete, ersätter vi dessa enligt referensmaterial för maskinarbete.

Produktionsbortfall

Du kan få ersättning för produktionsbortfall. Det ska beräknas genom att uteblivna intäkter minskas med inbesparade kostnader.

Så stor är ersättningen

Vi ersätter dig med upp till 70 procent av dina kostnader och förluster, beroende på vilken typ av produktion du bedriver och om besättningen är med i ett frivilligt kontrollprogram för salmonella eller inte.

Ersättning för nötkreatur

Procent av kostnaden som ersätts för nötkreatur

Deltar i frivilligt kontrollprogramDeltar inte i frivilligt kontrollprogram
Om du har köpt fler än 150 nötkreatur från fler än 5 besättningar under 12-månadersperioden omedelbart före den tidpunkt då sjukdom konstaterades eller smitta påvisades0 %0 %
Nötproduktion i övriga fall60 % eller 70 %50 %

Ersättning för svin

Procent av kostnaden som ersätts för svin

Deltar i frivilligt kontrollprogramDeltar inte i frivilligt kontrollprogram
Om du har köpt sammanlagt fler än 150 gyltor eller gyltämnen eller sammanlagt fler än 1 500 smågrisar eller tillväxtgrisar från fler än 5 besättningar under 12-månadersperioden omedelbart före den tidpunkt då sjukdom konstaterades eller smitta påvisades60 % eller 70 %0 %
Om du producerar smågrisar i suggpoolssystem med fler än 5 satellitbesättningar60 % eller 70 %0 %

Svinproduktion i övriga fall

60 % eller 70 %

50 %

Ersättning för fjäderfä

Procent av kostnaden som ersätts för fjäderfä

Deltar i frivilligt kontrollprogramDeltar inte i frivilligt kontrollprogram
Om du producerar fler än 5 000 slaktkycklingar per år, eller bedriver avel för produktion av slaktkycklingar0 %0 %
Annan produktion än ovanstående där du producerar fler än 50 000 dagsgamla fjäderfän per år, eller bedriver avel för produktion av fjäderfän70 %0 %

Fjäderfäproduktion i övriga fall

70 %

50 %

Ersättning för övriga djurslag

Procent av kostnaden som ersätts för övriga djurslag

Deltar i frivilligt kontrollprogramDeltar inte i frivilligt kontrollprogram
Om du bedriver produktion med övriga djurslag70 %50 %

Så söker du ersättning

Du söker ersättning genom att fylla i och skicka in blanketten.

Du kan söka ersättningen när du haft en kostnad eller förlust. Inom 6 månader från att spärren eller smittförklaringen har hävts ska din ansökan ha kommit in till Jordbruksverket.

Observera att 6 månader även gäller vid delhävningar. Det innebär att du måste söka ersättning för den spärrhävda delen av din produktion inom 6 månader.

När en ansökan kommer in för sent är rätten till ersättning förlorad.

För att du inte ska drabbas av alltför stora ekonomiska påfrestningar kan Jordbruksverket betala ut förskott.

Skicka in underlag

Uppgifterna som du lämnar i ansökan ska styrkas genom att du skickar in underlag.

Det gäller:

 • värderingsintyg för avlivade djur
 • kopior av fakturor och betalnings­dokument som styrker dina utgifter
 • dagboksanteckningar, när ansökan gäller merarbete och smittrening. Anteckningarna ska visa vilket arbete som har utförts, vem som har gjort det, antalet arbetstimmar och de eventuella maskiner som har använts.
 • beräkningar, bokföringsmaterial eller motsvarande när du ansöker om ersättning för produktionsbortfall.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på smittbekämpnings­enheten.

Författningar

Söker efter 1999:104

Senast granskad: 2020-10-13

Till toppen