Ål och produkter av ål – CITES

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är utrotningshotad. Därför finns det CITES-regler som ska säkerställa en hållbar handel med ålen. Du som handlar med europeisk ål i Sverige och EU måste kunna bevisa att ålen eller ålprodukterna har laglig bakgrund. Handel med länder utanför EU är förbjuden.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Här kan du läsa om CITES-reglerna för ål. Mer om CITES finns på sidan med allmän information.

Handel i Sverige och andra EU-länder

Den europeiska ålen (Anguilla anguilla) är B-listad. Du som handlar med levande ål eller ålprodukter eller använder den i andra kommersiella aktiviteter måste kunna bevisa att ålen har laglig bakgrund.

I Sverige regleras fisket av europeisk ål av Havs- och vattenmyndigheten, som utfärdar nödvändiga tillstånd för fiskeriverksamhet. Dessutom krävs specifikt tillstånd från länsstyrelsen för handel med levande ål. Dessa regler och tillstånd syftar till att övervaka och säkerställa hållbarhet i fiskeaktiviteterna, samt att förhindra överexploatering och illegal handel med ål.

Läs mer om vad kommersiella aktiviteter är på vår sida med allmän information. Där finns också information om hur du bevisar laglig bakgrund.

Du som handlar yrkesmässigt eller i förvärvssyfte med levande ål måste ha tillstånd från länsstyrelsen enligt 26 § artskyddsförordningen. Du måste ta kontakt med den länsstyrelse där din verksamhet ligger och ansöka om tillstånd att få handla med levande CITES-listade djur.

Handel med länder utanför EU

Sedan december 2010 är det förbjudet att importera och exportera ål och ålprodukter till och från EU. EU tog detta beslut eftersom det inte var säkerställt att fångsten av ål var hållbar. Förbud gäller tills forskningen kan visa att arten börjar återhämta sig. Det finns en del fakta som pekar på att ålstammen inte kommer att återhämta sig inom de närmaste åren. Förbudet gäller all levande ål av arten europeisk ål (Anguilla anguilla) och alla produkter av arten, till exempel rökt och fryst ål.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du säljer eller köper föremål av en hotad art, eller på annat sätt använder dessa i kommersiella aktiviteter, kan du åtalas för artskydds­brott. I Sverige är straffet för artskydds­brott böter eller fängelse i upp till fyra år.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-12

Till toppen