MRSA och MRSP hos hundar

Det är viktigt att du följer de regler som finns för att minska risken att du själv, andra personer, hundar eller andra djur blir smittade. Även om det inte finns några krav på hundar som endast är bärare av MRSA och MRSP finns det rekommendationer som du bör känna till.

När din hund har en infektion med MRSA

Det här händer när du får veta att din hund har en MRSA-infektion.

  • Du får information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra hundar eller djur.
  • Veterinären meddelar länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.
  • Länsstyrelsen informerar också smittskyddsläkaren och i vissa fall även kommunen.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner av din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter hunden. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att du själv smittas och för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din hund är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig själv, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om din hund har en infektion med MRSA

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera andra som måste hantera din hund att den har en infektion med MRSA. Anledningen är att de ska kunna skydda sig mot smittan. Det är särskilt viktigt att du informerar om att hunden har MRSA vid all kontakt med veterinär eller andra som i sitt arbete kommer i kontakt med många djur eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

Tänk på att så få personer som möjligt bör hantera din hund när den är infekterad med MRSA.

2. Du ska kontaktisolera din hund

Du ska se till att hunden är isolerad och inte tillåta att den har fysisk kontakt med andra djur. Det är också viktigt att så få personer som möjligt hanterar hunden under tiden den är kontaktisolerad. Om det inte går att hålla hunden separerad från övriga djur i exempelvis en bostad kommer också de övriga djuren i bostaden att omfattas av samma villkor för kontaktisolering som det smittade djuret.

Det här innebär kontaktisolering

En kontaktisolering innebär att du ska hålla den infekterade hunden på ett sådant sätt att den inte har möjlighet att komma i direkt kontakt, det vill säga att den har nos- eller kroppskontakt, med andra hundar eller djur. Det gäller både inom- och utomhus.

Syftet med att kontaktisolera hunden är att minska risken för att den ska smitta andra djur.

Eftersom bakterierna också kan spridas via utrustning innebär det att utrustning som används till den infekterade hunden inte ska användas till andra hundar eller djur. Om du kan rengöra utrustningen och desinficera den på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt kan den användas till andra djur.

Du bör alltid använda engångshandskar vid all kontakt med infekterade sår eller vid omläggning av bandage. Du bör använda handdesinfektion både före du tar på dig handskarna och efteråt när du har tagit av dig handskarna.

Vid behov bör du också använda skyddsrock eller överdragskläder.

Du ska se till att hunden hålls på ett sätt som gör att så få andra djur och människor som möjligt kan komma i direkt kontakt med djuret både inomhus och utomhus. När du rastar hunden ska du ha den i koppel. Du ska se till att hunden inte har direkt kontakt med andra djur och att den inte hälsar på andra människor.

Om MRSA påvisas hos hundar i en kennel, bör den smittade hunden hållas i enskild bur eller box. Du ska inte använda den utrustning som används till den smittade hunden till andra hundar eller djur. Den som vårdar hunden ska använda skyddskläder och vara noga med handhygienen.

Ett alternativ till separat box är att hålla den smittade hunden i ett enskilt rum dit övriga djur inte släpps in. Tänk på att textilier som mattor och soffor med mera är svåra att rengöra och desinficera.

3. Du måste behålla kontaktisoleringen även vid eventuell transport

Om du måste transportera hunden under tiden den är kontaktisolerad ska den hållas avskild från andra djur. Du ska också rengöra och desinficera utrymmet eller buren efter varje transporttillfälle.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt, kontaktisolering och transport gäller 20 dagar från att din veterinär har undersökt hunden och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om hunden har haft ett MRSA-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

4. Du ska rengöra utrymmen och utrustning

När kontaktisoleringen är avslutad ska du rengöra och desinficera utrustning som du har använt till den infekterade hunden. Principen är att det hunden haft närmast kontakt med som exempelvis bädd, halsband, leksaker, mat- och vattenskålar ska rengöras och desinficeras. Textilier bör tvättas i minst 60 grader.

Din veterinär kan ge dig mer information om hur du ska göra.

När infektionen har läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din hund kan bära på smittan under en tid efteråt och kan då fortfarande sprida smitta till andra djur eller till människor.

Du rekommenderas också att vid all fortsatt kontakt med djursjukvården informera om att hunden har haft en MRSA-infektion för att den ska få rätt vård och behandling.

Även till synes friska hundar kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSA om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din hund endast är bärare av MRSA

Hundar kan bära på MRSA under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSA. Ett djur som bär på MRSA kan drabbas av en infektion om det till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion

Råd till dig som har en hund som endast är bärare av MRSA

Om din hund endast konstateras bära på MRSA vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. Tyvärr saknas ännu vetenskapligt underlag och metod för att med full säkerhet avgöra om djur blivit fria från MRSA. Det finns dock möjlighet att provta hunden med ett visst intervall för att med större säkerhet kunna avgöra om den fortsatt bär på MRSA eller inte. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att hunden bär på MRSA

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att hunden har haft eller bär på MRSA så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSA-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur och människor.

När din hund har en infektion med MRSP

Det här händer när du vår veta att din hund har en MRSP-infektion:

  • Du ska få information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra djur.
  • Veterinären kommer att meddela länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner från din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter om hunden. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din hund är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om din hund har en MRSP-infektion

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera att din hund har en infektion med MRSP vid all kontakt med veterinär eller annan djurhälsopersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med många djur eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

2. Det finns begränsningar för var hunden får vistas

Under tiden som hunden har en pågående infektion med MRSP får den inte vistas i miljöer där det finns risk för att det sprider smitta till andra djur. Det betyder att hunden exempelvis inte får vara på hunddagis, hundpensionat, i hundrastgårdar, besöka ett hundtrim eller vistas i tränings- eller tävlingsmiljöer.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt och begränsningar för var hunden får vistas gäller tills det att din behandlande veterinär har undersökt hunden och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om hunden har haft ett MRSP-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

När infektionen läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din hund kan bära på MRSP under en lång tid efteråt och kan då fortfarande smitta andra djur eller människor.

Du bör därför fortsätta att informera inför varje veterinärbesök att hunden tidigare har haft en MRSP-infektion så den får rätt vård och behandling.

Även till synes friska hundar kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSP om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din hund endast är bärare av MRSP

Hundar kan bära på MRSP under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSP. Ett djur som bär på MRSP kan drabbas av en infektion om det till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion.

Råd till dig som har en hund som endast är bärare av MRSP

Om din hund endast konstateras bära på MRSP vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. Det är vanligt att hundar bär på bakterien under en längre tid. För att skilja en tillfällig bärare från en som bär bakterien under en längre period krävs upprepade provtagningar under en sammanhängande period. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att hunden bär på MRSP

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att hunden har haft eller bär på MRSP så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSP-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur

Författningar

Söker efter 2013:14

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen