MRSA och MRSP hos katter

Det är viktigt att du följer de regler som finns för att minska risken att du själv, andra personer, katter eller andra djur blir smittade. Även om det inte finns några krav på katter som endast är bärare av MRSA eller MRSP finns det rekommendationer som du bör känna till.

När din katt har en infektion med MRSA

Det här händer när du får veta att din katt har en MRSA-infektion.

  • Du får information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra katter eller djur.
  • Veterinären meddelar länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.
  • Länsstyrelsen informerar också smittskyddsläkaren och i vissa fall även kommunen.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner av din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter katten. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att du själv smittas och för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din katt är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig själv, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om din katt har en infektion med MRSA

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera andra som måste hantera din katt att den har en infektion med MRSA. Anledningen är att de ska kunna skydda sig mot smittan. Det är särskilt viktigt att du informerar om att katten har MRSA vid all kontakt med veterinär eller andra som i sitt arbete kommer i kontakt med många djur eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

Tänk på att så få personer som möjligt bör hantera din katt när den är infekterad med MRSA.

2. Du ska kontaktisolera din katt

Du ska se till att katten är isolerad och inte tillåta att den har fysisk kontakt med andra djur. Det är också viktigt att så få personer som möjligt hanterar katten under tiden den är kontaktisolerad. Om det inte går att hålla katten separerad från övriga djur i exempelvis en bostad kommer också de övriga djuren i bostaden att omfattas av samma villkor för kontaktisolering som det smittade djuret.

Det här innebär kontaktisolering

En kontaktisolering innebär att du ska hålla den infekterade katten på ett sådant sätt att den inte har möjlighet att komma i direkt kontakt, det vill säga att den har nos- eller kroppskontakt, med andra djur. Syftet med att kontaktisolera katten är att minska risken för att den ska smitta andra djur.

Eftersom bakterierna också kan spridas via utrustning innebär det att utrustning som används till den infekterade katten inte ska användas till andra katter eller djur. Om du kan rengöra utrustningen och desinficera den på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt kan den användas till andra djur.

Du bör alltid använda engångshandskar vid all kontakt med infekterade sår eller vid omläggning av bandage. Du bör använda handsprit både före du tar på dig handskarna och efteråt när du har tagit av dig handskarna.

Vid behov bör du också använda skyddsrock eller överdragskläder.

Du ska se till att katten hålls på ett sätt som gör att så få andra djur och människor som möjligt kan komma i direkt kontakt med djuret både inomhus och utomhus. När du rastar katten utomhus ska den hållas i koppel eller sele. Du ska se till att katten inte har direkt kontakt med andra djur och att den inte hälsar på andra människor.

Om MRSA påvisas hos katter hos en kattuppfödare, ska den smittade katten hållas i enskild bur eller box. Du ska inte heller använda den utrustning som används till den smittade katten till andra djur. Den som vårdar katten ska använda skyddskläder och vara noga med handhygienen.

Ett alternativ till separat bur eller box är att hålla den smittade katten i ett enskilt rum dit övriga djur inte släpps in. Tänk på att textilier som mattor och soffor med mera är svåra att rengöra och desinficera.

3. Du måste behålla kontaktisoleringen även vid eventuell transport

Om du måste transportera katten under tiden den är kontaktisolerad ska den hållas avskild från andra djur. Du ska också rengöra och desinficera utrymmet eller buren efter varje transporttillfälle.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt, kontaktisolering och transport gäller 20 dagar från att din veterinär har undersökt katten och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om katten har haft ett MRSA-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

4. Du ska rengöra utrymmen och utrustning

När kontaktisoleringen är avslutad ska du rengöra och desinficera utrustning som du har använt till den infekterade katten. Principen är att det katten haft närmast kontakt med som exempelvis bädd, halsband, sele, leksaker, matskålar ska rengöras och desinficeras. Textilier bör tvättas i minst 60 grader.

Din veterinär kan ge dig mer information om hur du ska göra

När infektionen har läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din katt kan bära på smittan under en tid efteråt och kan då fortfarande sprida smitta till andra djur eller till människor.

Du rekommenderas också att vid all fortsatt kontakt med djursjukvården informera om att katten har haft en MRSA-infektion för att den ska få rätt vård och behandling.

Även till synes friska katter kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSA om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din katt endast är bärare av MRSA

Katter kan bära på MRSA under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSA. Ett djur som bär på MRSA kan drabbas av en infektion om den till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion.

Råd till dig som har en katt som endast är bärare av MRSA

Om din katt endast konstateras bära på MRSA vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. Tyvärr saknas ännu vetenskapligt underlag och metod för att med full säkerhet avgöra om djur blivit fria från MRSA. Det finns dock möjlighet att provta katten med ett visst intervall för att med större säkerhet kunna avgöra om den fortsatt bär på MRSA eller inte. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att katten bär på MRSA

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att katten har haft eller bär på MRSA så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSA-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur och människor.

Infektioner som är resistenta mot antibiotika

När din katt har en infektion med MRSP

Det här händer när du vår veta att din katt har en MRSP-infektion:

  • Du ska få information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra djur.
  • Veterinären kommer att meddela länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner från din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter om katten. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din katt är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om din katt har en MRSP-infektion

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera att din katt har en infektion med MRSP vid all kontakt med veterinär eller annan djurhälsopersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med många djur eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

2. Det finns begränsningar för var katten får vistas

Under tiden som katten har en pågående infektion med MRSP får den inte vistas i miljöer där det finns risk för att det sprider smitta till andra djur. Det betyder att katten exempelvis inte får vara på kattpensionat, eller vistas i tränings- eller tävlingsmiljöer.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt och begränsningar för var katten får vistas gäller tills det att din behandlande veterinär har undersökt katten och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om katten har haft ett MRSP-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

När infektionen läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din katt kan bära på MRSP under en lång tid efteråt och kan då fortfarande smitta andra djur eller människor.

Du bör därför fortsätta att informera inför varje veterinärbesök att katten tidigare har haft en MRSP-infektion så den får rätt vård och behandling.

Även till synes friska katter kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSP om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din katt endast är bärare av MRSP

Katter kan bära på MRSP under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSP. Ett djur som bär på MRSP kan drabbas av en infektion om det till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion.

Råd till dig som har en katt som endast är bärare av MRSP

Om din katt endast konstateras bära på MRSP vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. Det är vanligt att katter bär på bakterien under en längre tid. För att skilja en tillfällig bärare från en som bär bakterien under en längre period krävs upprepade provtagningar under en sammanhängande period. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att katten bär på MRSP

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att katten har haft eller bär på MRSP så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSP-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur

Författningar

Söker efter 2013:14

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen