Transport av kaniner inom lantbruket

För att kaniner ska ha det bra och för att inte sprida smittor under transporter finns det regler som du måste följa.

Regler för alla transporter

När du ska transportera dina kaniner gäller alltid det här:

 • Du får bara transportera kaninerna när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera kaniner som är sjuka eller skadade. Djur som är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera, om inte transporten riskerar att öka lidandet. Kontakta en veterinär om du är osäker på djuret kan transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om kaninerna under transporten.
 • Utrymmet där kaninerna transporteras ska vara utformat så att de både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Utrymmet där kaninerna transporteras ska ha god ventilation och temperaturreglering, och ska skydda dem mot skador under transporten.
 • När kaninerna lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transporterar djuren som ska se till att fordonen är rengjorda och torra innan djuren lastas.

Fler regler för transporter längre än 50 kilometer

Om du transporterar dina kaniner längre än 50 kilometer så finns det fler regler som du måste följa:

 • Du ska kunna se till kaninerna minst varannan timme under transporten.
 • Om du transporterar kaninerna i lådor eller liknande ska de alltid vara upprätta och de får inte bli utsatta för kraftiga stötar eller skakningar. Lådorna ska vara märkta så att det tydligt framgår att de innehåller levande djur och vilken sida som är upp.
 • Du ska placera transportlådorna så att de står stabilt och så att ventilationen i lådorna är god.
 • Du ska se till att begränsa nedfall av urin och spillning på kaninerna under när behållare placeras ovanpå varandra.
 • Du ska kunna anpassa ventilationen till utomhustemperaturen.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda kaninerna ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme i transporten

Kategori

Minsta utrymme

Lägsta höjd

< 2 500 gram

1 000 cm² per djur

24 cm

> 2 500 gram

2 500 cm² per djur

24 cm

Transporttid

Du får transportera dina kaniner upp till 14 timmar så länge de inte ska till slakt, då gäller informationen nedan. Efter 14 timmar ska kaninerna få vila i 1 timme. Efter denna vila får du transportera kaninerna i ytterligare 14 timmar.

Vid transporter över 12 timmar ska kaninerna ha tillgång till foder och vatten.

Djur som ska till slakt

Om djuren ska till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar om fordonet uppfyller kraven för långa transporter.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Transporter utomlands

Om du transporterar dina egna eller någon annans djur utomlands behöver du också ta reda på vilka regler som gäller för transporter i det landet som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Författningar

Söker efter 2019:7

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2022-12-13