Publiceringsdatum20 December 2023

Att ersätta djur som används inom forskning

Vårt senaste temanummer om 3R fokuserar på insatser för att ersätta djur som används i forskning.

Fyra gånger om året publicerar Sveriges 3R-center ett fördjupande temanummer om 3R på engelska, som kallas Focus on the 3Rs. I december är temat Replacement, det vill säga att ersätta försöksdjur med andra modeller. I ett antal artiklar lyfter vi fram det arbete som Sveriges 3R-center och andra gör för att ersätta fler djurförsök framåt.

Här följer en sammanfattning på svenska.

EU:s målsättning om att ersätta djurförsök

Djurförsök är reglerat inom EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Det slutliga målet för EU är att ersätta djurförsök. Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål har bland annat i uppdrag att arbeta för den här målsättningen i Sverige. 2021 antog EU-parlamentet en resolution där EU-kommissionen uppmanas ta fram en plan för hur målsättningen ska kunna uppnås. Kommissionen svarade på resolutionen i början av 2022, där de menar att nuvarande direktiv är tillräckligt tydligt vad gäller målsättningen att ersätta alla djurförsök när det är vetenskapligt möjligt. 2023 meddelade kommissionen att de sätter ytterligare fart i arbetet genom att ta fram en färdplan för arbetet med att ersätta djurförsök inom EU:s kemikalielagstiftning.

50 års arbete med att ersätta djurförsök

Karin Gabrielson Morton är senior sakkunnig på stiftelsen Forska Utan Djurförsök och har i många år arbetat med frågorna. Karin är också andre vice ordförande i 3R-centrets styrgrupp, Nationella kommittén.

Karin gör en tillbakablick i arbetet med 3R och det faktum att Sverige var tidigt ute med att besluta om djurförsöksetiska nämner och finansierad 3R-forskning. Hon relaterar också till betydelsen av ett EU-gemensamt direktiv på området och vad det har haft för betydelse både på EU- och svensk nivå. Det pågår dessutom en rörelse i EU just nu med ett allt större fokus på övergången till humanbaserade metoder – och Karin reflekterar över hur detta kommer att påverka även svensk forskning framöver.

En strategi för att ersätta djurförsök i Sverige

Nationella kommittén och 3R-centret arbetar med att ta fram en strategi för hur djurförsöken ska kunna ersättas i Sverige. Strategin ska främst styra kommitténs arbete framåt, men är tänkt att inspirera andra aktörer i deras arbete.

Pandemin satte käppar i hjulen för att hålla fysiska träffar där innehållet i en strategi kunde diskuteras med alla berörda målgrupper. Men under 2021–2022 hölls flera workshoppar i olika steg, både med externa aktörer och inom Nationella kommittén. Under 2022 togs ett första utkast på en kort version av strategin fram med syfte, avgränsningar, definitioner, fokusområden och milstolpar. Tre fokusområden finns nu med i strategin:

  • kunskap och samarbete om djurförsöksfri forskning ska öka
  • djurförsöksfria metoder ska utvecklas och utvärderas i snabbare takt
  • djurförsöksfria metoder ska implementeras och ersätta djurförsök så snart det är vetenskapligt möjligt.

Validering av testmetoder

Gedigna utvärderingar är nödvändiga för att nya testmetoder ska vara pålitliga och kunna användas av fler. Metoder för regulatorisk riskbedömning måste dessutom genomgå en formell validering. För att en metod ska godkännas krävs att den tas upp i OECD:s riktlinjer för testmetoder. OECD har publicerat ett guidedokument om själva valideringsprocessen. En godkänd metod kan också erkännas som en internationell standard enligt ISO.

EU:s testlaboratorium för alternativ till djurförsök, EVCAM, ansvarar för valideringsstudier för riskbedömning av kemikalier i EU. Alla forskare som vill kan lämna in en metod för testning i ECVAM:s testprogram. ECVAM har också ett nätverk av laboratorier inom EU som bistår i arbetet.

Sveriges 3R-center har genom åren erbjudit flera olika aktiviteter för att stödja forskare i att utvärdera och formellt validera testmetoder. Vi har hållit webbinarier och skrivit stödmaterial i form av ett sådant här fokusbrev och infografik. Vi har också finansierat experter i olika arbetsgrupper som till exempel inom OECD och plattformen PEPPER.

Samarbete med myndigheter

I Sverige finns ett antal myndigheter som, i olika stor utsträckning, är involverade i aktiviteter som innefattar studier med djurförsök. Sveriges 3R-center driver ett projekt för att stötta myndigheter i deras arbete relaterat till 3R-principen. Projektet involverar Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, SVA, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Projektet har inneburit olika typer av insatser och samarbeten. 3R-centret har under flera år samarbetat med Kemikalieinspektionen som är nationell koordinator för OECD:s program för rekommendationer för kemikalietestning, där 3R-centret har finansierat deltagande för svenska experter i olika expertgrupper inom OECD:s testprogram.

Under hösten anordnade Havs- och vattenmyndigheten och 3R-centret tillsammans en workshop på temat provfiske och 3R, för att stärka 3R-arbetet inom svenskt fiske. Workshoppen blev en produktiv aktivitet där representanter från akademi, myndigheter, länsstyrelser och sportfiske deltog.

Utbildningsinsatser

Utöver arbetet med en strategi för att ersätta djurförsök, anordnar 3R-centret också flera olika aktiviteter såsom seminarier, workshoppar och webbinarier med Replace-tema. Vi har startat ett nätverk för alla som är intresserade av Replace, där vi delger information och tipsar om aktiviteter och insatser. Vi har också en särskild LinkedIn-grupp för nätverket, där diskussioner och möten kan ske utanför centrets initiativ.

Vi har anordnat flera seminarier, bland annat ett om djurförsöksfria metoder för att studera hjärnan, men också en praktisk laborativ workshop om djurfri cellodling. Totalt har vi arrangerat 15 kortare webbinarier om ämnen som cellmodeller, djurfri cellodling, forskningsfinansierade 3R-projekt, utvärdering och formell validering av nya testmetoder, med mera. Vi har också träffat djurskyddsorganen för att prata om hur vi kan stötta dem i arbetet med att ersätta djurförsök.

Samarbete med forskningsfinansiärer

Under 2020 initierade 3R-centret ett projekt för att stärka implementeringen av 3R‑arbete i svensk forskning genom ett samarbete med svenska forskningsfinansiärer. Sedan dess har årliga möten genomförts med forskningsfinansiärer och detta samarbete har nu resulterat i ett policydokument för 3R‑arbete samt en standardtext om 3R som forskningsfinansiärer kan använda i sina utlysningstexter och i andra sammanhang. Under året har också ett tredje dokument tagits fram som belyser betydelsen av 3R i svensk forskning, vilket finansiärer ska kunna ställa sig bakom genom att sätta sin logotyp på.

Filmer om att ersätta djurförsök

En av 3R-centrets uppgifter är att dela kunskap om 3R till svenska målgrupper och ett sätt att göra detta på är med hjälp av film. Med korta filmer vill vi visualisera och väcka intresse för nya metoder. Vi har gjort flera filmer som visar metoder som kan ersätta djurförsök, som till exempel datormodeller och avancerade cellmodeller.

Under 2023 har vi gjort en film om stamcellsforskning vid Lunds universitet och hur den har kunnat ersätta vissa djurförsök i forskningen om neurodegenerativa sjukdomar. Filmen blir klar i början av 2024.

Under våren släppte vi en längre film som handlar om olika perspektiv på att ersätta djurförsök. Representanter från akademin, industrin, myndigheter, forskningsfinansiärer, politiken och läkemedelsbranschen ger sina reflektioner kring möjligheter, utmaningar och tidshorisont när det gäller att ersätta djurförsök i Sverige.

Inspel till forsknings- och innovationspolitiken

Svenska Nationella kommittén har lämnat in synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik inför kommande proposition.

Nationella kommittén menar främst att det krävs direkta åtgärder för att öka forskningsfinansieringen inom 3R‑området. Forskning inom alla de tre R:en (Replace, Reduce, Refine) behöver stärkas och finansieras parallellt utan konkurrens med varandra. Detta är avgörande i arbetet med att utveckla fler metoder och arbetssätt som kan ersätta, minska och förfina djurförsök.

Tonvikten i skrivelsen ligger framför allt på ökade forskningsmedel inom 3R‑området, men kommittén lyfter också ökade medel för validering och samverkan samt långsiktig finansiering till Jordbruksverket för 3R-centrets verksamhet.

Den globala 3R-världen

I rollen som ett nationellt kunskapscentrum samarbetar och träffar 3R-centret andra aktörer och 3R-organisationer världen över, särskilt inom Europa. Vi kan åstadkomma så mycket mer när vi gör saker tillsammans internationellt.

Vi deltar till exempel i ett 4‑årigt europeiskt projekt, en så kallad COST Action IMPROVE, som handlar om att bygga upp ett nätverk kring 3R‑frågorna. Sverige och 3R-centret är representerade i arbetsgrupper om implementering och utbildning. I ett mindre och mer informellt nätverk träffar vi andra 3R-center för att diskutera samarbete och hur vi kan hjälpa varandra. Tillsammans har vi anordnat flera webbinarieserier om 3R genom åren, den senaste i juni i år.

Sveriges 3R-center är också kontaktpunkt för EU:s nätverk för metodvalidering, PARERE, vilket innebär att vi har ansvar att föra vidare information kring nätverkets arbete och nya testmetoder till svenska aktörer. Vi deltar också i det myndighetsövergripande samarbetet i PARC, som är ett partnerskap för riskbedömning av kemikalier på EU-nivå.

Fokusbrevet i sin helhet

Du kan läsa hela fokusbrevet på engelska.

Senast uppdaterad:

Till toppen