Veterinära författnings­handboken

Veterinära författnings­handboken innehåller bestämmelser sorterade ämnesvis och i saknummer­ordning. Välj bokstav/ämne under rubriken Hitta på sidan.

A. Allmänna bestämmelser

Bestämmelser för sakområde A

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

A10

Förordning om ikraft­trädande av vissa lagar och förordningar med anledning av Sveriges tillträde till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbets­området

SFS

1993:1646

B och E. Instruktioner för veterinär­väsendets centrala organ

Bestämmelser för sakområde B och E

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

B10

Förordning med instruktion för Jordbruks­­verket

SFS

2009:1464

B17

Jordbruksverkets föreskrifter om giltigheten av föreskrifter och allmänna råd beslutade av Statens jordbruks­nämnd, Lantbruks­styrelsen eller föregångare till denna, Statens utsädes­kontroll och Centrala försöksdjurs­nämnden

SJVFS

1991:2

B60

Förordning med instruktion för Statens veterinär­medicinska anstalt

SFS

2009:1394

B61

Förordning för Sveriges lantbruks­universitet

SFS

1993:221

E20

Förordning med länsstyrelse­instruktion

SFS

2017:868

E60

Förordning med instruktion för Livsmedels­verket

SFS

2009:1426

C. Behörighet, veterinär­instruktion

Bestämmelser för sakområde C

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

C1

Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

SFS

2009:302

C2

Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

SFS

2009:1386

C7

Förordning om underrättelse till Jordbruksverket om domar i vissa brottmål

SFS

1997:176

C23

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälso­personal

SJVFS

2016:9

C23

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälso­personal. Gäller till vissa delar.

SJVFS

2009:83

C24

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälso­personal

SJVFS

2010:62

C25

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om specialist­kompetens för veterinärer. Träder i kraft den 1 januari 2022.

SJVFS

2021:25

EU-förordning

EU:s förordning om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur, i enlighet med Europa­parlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskaps­regler för veterinär­medicinska läkemedel


1950/2006

D. Tjänste­­utövnings­­bestämmelser

Bestämmelser för sakområde D

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

D3

Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om arbete med djur samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

AFS

2008:17

D4

Jordbruksverkets föreskrifter om vissa ärendens handläggnings­tid och besluts giltighetstid inom djurområdet

SJVFS

2010:52

D6

Förordning om tiden för tillhanda­hållande av domar och beslut m.m.

SFS

2003:234

D10

Lag om officiella veterinärer

SFS

2009:1254

D11

Förordning om officiella veterinärer

SFS

2009:1390

D12

Jordbruksverkets föreskrifter om utfärdande av pass för sällskaps­djur

SJVFS

2004:32

D13

Jordbruksverkets föreskrifter om officiella veterinärer

SJVFS

2015:7

D20

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck (se även J 25-27, L 9)

LSFS

1986:18

D33

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal

SJVFS

2023:19

D34

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och

sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer

SJVFS

2023:20

D35

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om veterinärs ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som

djurhållare får utföra

SJVFS

2023:21

D36

Jordbruksverkets föreskrifter om veterinärers skyldighet att lämna uppgifter om ordinerade eller förskrivna antimikrobiella läkemedel

SJVFS

2023:7

D40

Förordning (2019:573) om myndigheters skyldigheter att lämna ut uppgifter om läkemedel för djur

SFS

2019:573

D71

Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SFS

1994:1313

D74

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighets­utövning inom Jordbruksverkets ansvars­område

SJVFS

2018:45

D76

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av distrikts­veterinär

SJVFS

2019:73


Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

SJVFS

2019:75

F. Totalförsvaret

Bestämmelser för sakområde F, försvarsplikt

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

F53

Förordning om totalförsvars­plikt

SFS

1995:238

F55

Krigsveterinär­förordning

SFS

1981:648

G. Naturvård, miljöskydd, human­­hälsovård

Bestämmelser för sakområde G

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

G10

Miljöbalken

SFS

1998:808

G11

Lag om införande av miljöbalken

SFS

1998:811

G14

Miljötillsyns­förordning

SFS

2011:13

G15

Avfallsförordning

SFS

2011:927

G70

Smittskyddslag

SFS

2004:168

G71

Smittskydds­förordning

SFS

2004:255

G82

Förordning om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

SFS

1956:296

G90

Strålskyddslag

SFS

2018:396

G91

Strålskydds­förordning

SFS

2018:506

H. Livsmedels­hygien

Författningar om livsmedelshygien finns på Livsmedelsverkets webbplats.

J. In- och utförsel

Bestämmelser för sakområde J

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

JK 3

Jordbruksverkets föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

SJVFS

2021:13

J8

Lag om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

SFS

1996:701

J9

Lag med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor

SFS

1975:85

J10

Förordning om införsel av levande djur m.m.

SFS

1994:1830

EU-förordning

Kommissionens förordning om djurhälsokrav för import av vissa fåglar till gemenskapen och villkoren för karantän för denna import.


139/2013

EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater


1739/2005

J12

Jordbruksverkets föreskrifter om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

SJVFS

1995:125

EU-förordning

om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003


576/2013

EU-förordning

om förlagan till identitets­handlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts


577/2013

Beslut

om ändring av del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller förlagan till hälsointyg för djur från anläggningar


2013/518

Beslut

om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till djurhälsointyg för sådan import


2019/294

EU-direktiv

om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen


2013/31

J14

Jordbruksverkets föreskrifter om djurhälsovillkor för handlare, uppsamlings­platser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

SJVFS

2007:1

J15

Jordbruksverkets föreskrifter om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

SJVFS

1999:89

J19

Lag om transport, förvaring och förstöring av införsel­reglerade varor

SFS

1973:980

J24

Artskydds­förordning

SFS

2007:845

J25

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om hund- och kattkarantän

LSFS

1976:7

Ändring:

LSFS 1986:18, saknr D20

EU-förordning

Kommissionens förordning om antagande av en harmoniserad förlaga för intyg och inspektions­protokoll för handel inom gemenskapen med djur och produkter av animaliskt ursprung av betydelse för EES


599/2004

EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande av närmare bestämmelser om de åtgärder som ska vidtas under och efter dokument­kontroller, identitets­kontroller och fysiska kontroller av djur och varor som är föremål för offentlig kontroll vid gränskontroll­stationer


2130/2019

J36

Jordbruksverkets föreskrifter om utfärdande av pass för sällskaps­djur

SJVFS

2004:32

J60

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land

SFS

2006:812

J61

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av vissa vegetabiliska och vissa sammansatta livsmedel som importeras från tredje land

LIVSFS

2011:14

J64

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land

LIVSFS

2004:3

J66

Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen

LIVSFS

2005:22

J130

Förordning om utförsel av levande djur m.m.

SFS

1994:542

J141

Jordbruksverkets föreskrifter om export­karantän för hästar inför export till tredjeland

SJVFS

2017:8

J150

Förordning om kontroll vid export av livsmedel

SFS

2011:1060

J151

Livsmedelsverkets föreskrifter om utfärdande av intyg m.m.

SLVFS

1998:28

K. Bekämpning av djur­sjukdomar

Bestämmelser för sakområde K

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

JK3

Jordbruksverkets föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

SJVFS

2021:13

K1

Epizootilag

SFS

1999:657


Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletterar epizootilagen

SFS

2007:934

K2

Epizootiförordning

SFS

1999:659

K3

Jordbruksverkets föreskrifter om förebyggande och bekämpning av vissa djursjukdomar

SJVF

2023:15

K7

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av epizootilagen (1999:657)

SJVFS

1999:105

K8

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

SJVFS

2006:2

K10

Lag om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:806


Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om provtagning på djur m.m.

SFS

2015:942

K11

Förordning om provtagning på djur m.m.

SFS

2006:815

K12

Jordbruksverkets föreskrifter om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

SJVFS

2021:10

K14

Jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter, och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur

SJVFS

2006:84

EU-förordning

Europaparlamentets och rådets förordning om hälso­bestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel


1069/2009

EU-förordning

Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinär­kontroller vid gränsen


142/2011

K18

Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand

SJVFS

2021:49

K19

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos nötkreatur, får och get

SJVFS

2010:9

K20

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälso­övervakning av fjäderfä

SJVFS

2010:58

K21

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsokontroll avseende koccidios hos slaktkyckling

SJVFS

1998:131

K28

Jordbruksverkets föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen paratuberkulos hos nötkreatur i svenska anläggningar

SJVFS

2021:23

K29

Jordbruksverkets föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint reproduktivt och respiratoriskt syndrom (PRRS) hos gris i svenska anläggningar

SJVFS

2021:24

K34

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen bovin virus diarré (BVD) i nötkreaturs­besättningar

SJVFS

2022:11K40

Jordbruksverkets föreskrifter om provtagning av svin för att kartlägga förekomst av PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

SJVFS

2007:61

K100

Zoonoslag

SFS

1999:658

K101

Zoonosförordning

SFS

1999:660


Övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

SFS

2005:422

K102

Jordbruksverkets föreskrifter om bekämpande av salmonella hos djur

SJVFS

2004:2

K104

Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk salmonella­kontroll av fjäderfän

SJVFS

2007:19

K105

Tillkännagivande om EG-bestämmelser som kompletterar zoonoslagen

SFS

2006:1039

K107

Jordbruksverkets föreskrifter om zoonotiska sjukdomar

SJVFS

1999:101

K108

Jordbruksverkets föreskrifter om ersättning på grund av beslut med stöd av zoonoslagen (1999:658)

SJVFS

1999:104

K112

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen

SJVFS

2013:14

Beslut

Beslut om offentlig kontroll över djurhållare och veterinär verksamhet, 2021-04-21

Dnr

5.1.12-06760/2021 Pdf, 42.3 kB.

K115

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken

SOSFS

2001:8

K131

Förordning om fisket, vattenbruket och fiskenäringen

SFS

1994:1716

K134

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om åtgärder för att förebygga och hindra spridning av bakteriell njur­inflammation (BKD) hos vattenlevande djur

SJVFS

2024:6

K152

Jordbruksverkets föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll av husdjur

SJVFS

2015:17

K158

Jordbruksverkets föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i hägn

SJVFS

2012:25

Ändring:

Beslut Pdf, 332.6 kB.

L. Djurskydd

Bestämmelser för sakområde L

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

L1

Djurskyddslag (DL)

SFS

2018:1192Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen

SFS

2019:67

L2

Djurskydds­förordning (DF)

SFS

2019:66


L4


Jordbruksverkets föreskrifter om utbyte av myndighetsnamn i vissa föreskrifter och allmänna råd på djurskydds­området

SJVFS


2009:69

L5


Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur

SJVFS

2019:7

EU-förordning

Rådets förordning om skydd av djur under transport1/2005

L9

Djurskydds­myndighetens allmänna råd om helikopter­drivning av renar

DFS

2004:24

L10

Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av strutsfåglar

SJVFS


2019:5

L15

Jordbruksverkets föreskrifter om odling av fisk

SJVFS

2019:6

L17

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur

SJVFS

2019:26

L22

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur

SJVFS

2019:8

EU-förordning

Rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning1099/2009

L35

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövning

SJVFS

2019:12

L37

Jordbruksverkets föreskrifter om godkännande av ny teknik

SJVFS

2019:13

L41

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

SJVFS

2019:25

2023:21

L44

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig djurskyddskontroll

SJVFS


2022:13

L80

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby

SJVFS

2019:15

L90

Lag om tillsyn över hundar och katter

SFS

2007:1150

L91

Förordning om tillsyn över hundar

SFS

2007:1240

L101

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

SJVFS

2019:17

L102

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

SJVFS

2020:8

L103

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om uppfödning och hållande av pälsdjur

SJVFS


2019:16


L104

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturs­hållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:18

L105

Jordbruksverkets föreskrifter om djur i undervisning

SJVFS


2019:19

L106

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om grishållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:20

L107

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om fårhållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:21

L108

Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning i djurparker m.m.

SJVFS


2019:29

L109

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om gethållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:22

L110


Jordbruksverkets föreskrifter om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn

SJVFS

2019:30

L111

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om fjäderfä­hållning inom lantbruket m.m.

SJVFS

2019:23

L112

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om kaninhållning inom lantbruket m.m.

SJFVS

2019:24

L115

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete

SJVFS

2019:31

L116

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om cirkusdjur

SJVFS


2019:4

L117

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter i vissa djurskyddsärenden

SJVFS

2019:10

L118


Jordbruksverkets föreskrifter om användning av djur vid film, video- eller televisions­inspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten

SJVFS

2019:11

L120

Jordbruksverkets föreskrifter om tillståndsplikt för viss djurhållning av sällskapsdjur, häst och pälsdjur

SJVFS

2019:27

L150

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur

SJVFS

2019:9

M. Semin­­verksamhet och husdjurs­­skötsel m.m.

Bestämmelser för sakområde M

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

M1

Lag om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:807


Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om kontroll av husdjur, m.m.

SFS

2018:1589

M2

Förordning om kontroll av husdjur m.m.

SFS

2006:816

M3

Förordning om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:1165

EU-förordning

Förordningen om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


2017/625


M4

Jordbruksverkets föreskrifter om semin­verksamhet med hästdjur

SJVFS

2015:1

EU-förordning

EU:s förordning om godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhets- och djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från vissa hållna landlevande djur inom unionen


2020/686

EU-förordning

EU:s förordning om godkännande av anläggningar för avelsmaterial och spårbarhet för avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur


 2020/999

EU-förordning

EU:s förordning om avel och handel med renrasiga avelsdjur, hybridavels­svin och avelsmaterial från dem


2016/1012

M5

Jordbruksverkets föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon från nötkreatur, hästdjur, gris, får och get

SJVFS

2010:12

M6

Jordbruksverkets föreskrifter om semin­verksamhet med får och get

SJVFS

1999:114

M7

Jordbruksverkets föreskrifter om semin­verksamhet med hund och katt.

SJVFS

2009:91

M10

Jordbruksverkets föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till avel

SJVFS

2021:8

EU-förordning

Kommissionens förordning om tillämpning av rådets direktiv avseende metoder för identifiering av hästdjur


2015/262

EU-förordning

Kommissionens förordning om fastställande och tillämpning vad gäller identifiering och registrering av hästdjur


2021/963

M25

Jordbruksverkets föreskrifter om semin­verksamhet med svin

SJVFS

1999:112

M26

Jordbruksverkets föreskrifter om semin­verksamhet med nötkreatur

SJVFS

2004:41

M29

Jordbruksverkets föreskrifter om tävling med hästdjur

SJVFS

2007:59

M30

Lag om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:805

M31

Förordning om foder och animaliska biprodukter

SFS

2006:814

M32

Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter

SFS

2014:787

M39

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder

SJVFS

2018:33

M40

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SJVFS

2007:21

M62

Jordbruksverkets föreskrifter om användning av genetiskt modifierade djur

SJVFS

1995:33

M64

Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

SFS

2000:271

N. Läkemedel, apotek, hälso- och miljö­farliga varor

Bestämmelser för sakområde N

Saknr.

Namn

Författnings­samling

Utgivnings­nummer

N1

Läkemedelslag

SFS

2015:315

N2

Läkemedels­förordning

SFS

2015:458

N3

Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemedels­lagen på vissa varor

LVFS

2011:15

N5

Läkemedelsverkets föreskrifter om licenser

HSLF-FS

2018:25

N8

Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhets­övervakning av läkemedel som används på djur

LVFS

2012:15

N9

Läkemedelsverkets föreskrifter om veterinärers införsel av läkemedel till djur

LVFS

2006:10

N10

Lag om kontroll av narkotika

SFS

1992:860

N11

Förordning om kontroll av narkotika

SFS

1992:1554

N12

Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika.

LVFS

2011:9

N13

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika.

LVFS

2011:10

N15

Alkohollagen

SFS

2010:1622

N16

Alkohol­förordningen

SFS

2010:1636

N30

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

HSLF-FS

2019:32

N44

Lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler

SFS

2012:595

N45

Förordning om införsel av och handel med sprutor och kanyler

SFS

2012:596

N46

Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor och kanyler

LVFS

2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter finns på deras webbplats.

Sök i Ämnesvis förteckning, under Lagar & regler/Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS, för att se samtliga ändringar av föreskrifterna.

Senast granskad: 2024-01-30