Publiceringsdatum14 April 2021

Omställning till ekologisk produktion minskar växthusgaserna i Danmark

Forskare från Aarhus universitet har i en rapport till danska Landbrugsstyrelsen uppskattat effekten av omställning till ekologisk produktion på växthusgasutsläpp i Danmark för utvalda konventionella och ekologiska driftsinriktningar.

En gul skördetröska som tröskar spannmål på en åker.

Danska forskare har undersökt effekten av omställning till ekologisk produktion.

Syftet med rapporten var att uppskatta hur en ökad andel ekologisk produktion kommer att påverka växthusgasutsläppen per hektar jordbruksmark i Danmark.

Växtodling, mjölk- och grisproduktion

De inriktningar som utvärderades var växtodling, mjölk- och grisproduktion. Forskarna visade på en minskning av utsläppen per hektar i Danmark på 775 kg CO2-ekv. (ekvivalenter) för växtodling, 3 600 kg CO2-ekv. per hektar för nötkreatursproduktion och 3 700 kg CO2-ekv. per hektar i grisproduktion när hänsyn togs till förändringar i jordbruksmarkens kolhalt. Med tanke på den nuvarande arealmässiga sammansättningen av inriktningar inom ekologisk och konventionell produktion uppskattar forskarna ett generellt lägre utsläpp från ekologisk areal på mellan 1,2 och 2,0 ton CO2-ekv. per hektar.

Jämförelse mellan konventionell och ekologisk produktion

Beräkningarna baserades på en jämförelse av samma typ av driftsinriktning inom konventionell respektive ekologisk produktion. Men det finns många faktorer som spelar in och måste beaktas när man bedömer effekten av omställning. Till exempel har växtodling i allmänhet betydligt lägre utsläpp än arealer med tillhörande gris- och mjölkproduktion. Därmed kan växthusgasutsläppen i stället bli större för just den arealen om konventionell växtodling ställs om till ekologisk mjölkproduktion. Baserat på den faktiska omställningen till ekologisk mjölkproduktion i Danmark 2018 blev växthusgasutsläppen per hektar i stället något större eftersom en betydande andel av den omställda arealen kom från konventionell växtodling. Däremot minskade en omställning till ekologisk grisproduktion och växtodling växthusgasutsläppen oberoende av den tidigare konventionella inriktningen.

Regler påverkar utsläppen indirekt

Det finns inga regler i Danmark som direkt orsakar en skillnad i utsläpp mellan konventionell och ekologisk produktion. Men enligt forskarna påverkas utsläppen indirekt av regler som krav på fånggrödor, ladugårdens utformning, lagring och användning av stallgödsel och de ekologiska utfodringsreglerna.

Liten skillnad i utsläpp av växthusgaser per kilo färdig produkt

När växthusgasutläppen beräknades per kilo färdig produkt som växter, mjölk och kött, blev det nästan ingen skillnad mellan ekologisk och konventionell produktion. Även om ekologisk produktion har ett lägre utsläpp per hektar är det också förknippat med en minskning av produktionen per hektar.Senast uppdaterad:

Till toppen