Publiceringsdatum13 Juni 2023

Betande kor kan ge mindre metan än kor på stall

Betessäsongen är här! Bete är bra på många sätt och ekologisk produktion bygger på maximalt utnyttjande av bete. Nu visar svensk och holländsk forskning dessutom att betande kor kan ge 20 – 30 procent mindre metanutsläpp jämfört med när de utfodras ensilage i ladugården.

Betande ko

Ny metod att mäta metanusläpp från betande kor

Mätningarna är gjorda med en så kallad GreenFeed, som mäter metanutsläppet när korna lockas in i en foderautomat på betet. På så sätt har forskarna kunnat jämföra utsläppen av metan från kor som fått foder i ladugården och kor som ätit färskt gräs ute på åkern. Den holländska studien som pågick under 2020 och 2021 har jämfört skillnaden mellan utfodring med gräs som ges som ensilage respektive färskt gräs till korna i ladugården och gräs som betas direkt av kon på fältet.

Projektet visade att kornas utsläpp av metan vid samma produktionsnivå var lägst när korna betade gräset direkt från åkern – en minskning med upp till 30 procent jämfört med kor som åt gräsensilage. Skillnaderna var störst på våren och minst på hösten.

Mindre metan från korna bekräftat även i Sverige

Sommaren 2021 pågick en liknande studie på SLU i Umeå. Korna delades i två grupper som fick beta antingen på dagen eller på natten. Även här användes GreenFeed för att mäta kornas metanutsläpp på betet. Resultaten visar att foderintag, mjölkproduktion (kvantitet och kvalitet) och metanutsläpp var lika mellan de två grupperna. Men det blev en betydande minskning av metanutsläppen i båda grupperna när korna gick på bete. Skillnaden var cirka 30 procent mindre metan från korna när de var på bete. Alltså av liknande storlek som i den holländska studien.

Syrabalansen i vommen bidragande orsak

En teori är att syrabalansen i vommen påverkas när kon omvandlar det färska gräset från betet och därför bildas mindre metan. Den holländska studien har också visat att det blir mindre metanutsläpp när de äter kort gräs istället för längre gräs. Det korta gräset är lättare för kon att smälta. Då kan kon äta mer och därmed också producera mer mjölk, så det är en fördel för både ekonomin och klimatet.

Stor vinst för klimatet

Metanutsläpp från när korna betar färskt gräs kan överskattas, eftersom de flesta modeller bygger på inomhusdata och det är därför viktigt att bekräfta dessa fynd med fler försök, säger Quentin Lardy som doktorerar i ämnet och har genomfört den svenska studien. Därför följer Quentin och kollegor upp studien med en ny i sommar på norska NIBIO, där Quentin arbetar.

Ett annat intressant fynd i den svenska studien var att kor upprätthöll liknande produktionsnivåer när de hade tillgång till bete under dagen eller natten. Nattbete kan vara en bra utfodringsmetod under intensiva värmeböljor, som blir allt vanligare, menar Quentin.

Även danska försök på gång

SEGES innovation i Danmark ska under betessäsongen 2023 ha ett försök för att se om det blir samma resultat på danska beten. De holländska studierna har visat på stora säsongsvariationer i den metanreducerande effekten. Därför kommer Nicolaj Ingemann Nielsen och hans team vid SEGES Innovation att följa kor i en studie med metanmätningar under hela betessäsongen.

Jordbruksverkets skrifter om bete i ekologisk produktion

I Jordbruksverkets webbutik finns flera skrifter om bete i ekologisk produktion.

Senast uppdaterad:

Till toppen