Publiceringsdatum24 Oktober 2023

Skydda dina träd med myror

I nya studier har man sett att myror kan användas för att förebygga sjukdomar och insekter på fruktträd. Dessa angrepp kan annars vara svåra att hantera utan tillgång till växt­skyddsmedel.

Bild på stinksot i höstvete.

Myror som tar hand om bladlöss. Fotograf: Hanna Spogardh Gunnarsson

Ett problem i ekologisk fruktodling är svampsjukdomen skorv, Venturia inaequalis. Den försvagar fruktträden och gör att skörden nerklassas. I Danmark har man tittat på ett nytt sätt att förebygga problem i fruktodlingen. Metoden fungerar förutom mot skorv, också mot frostfjärilens larver och fruktmögel. Forskaren Joachim Offenberg har studerat hur myror kan användas för att förebygga sjukdomar och insekter, som annars är svåra att hantera utan tillgång till växtskyddsmedel. Projekten MothStop och Open Field Biocontrol har utförts inom det danska forskningsprogrammet AntFarm.

Projektet MothStop

I projektet MothStop kunde man se att det är enkelt att flytta skogsmyror från skog till odling om delar av kolonin flyttas. Myrorna etablerade sig snabbt och överlevde under hela projektet. Socker tillsattes för att inte populationen skulle minska. Myrorna började patrullera träden tidigt under säsongen och sågs fånga frostfjärilslarver på träden. I början av maj var det fyra gånger färre larver på träden med myror jämfört med kontrollen. Däremot fanns det en ökad närvaro av löss. I augusti kunde man se 2,5 gånger fler lössangripna skott. Myrornas intresse av att hålla löss identifierades som ett problem för användning av myror ur växtskyddssynpunkt.

Myrornas närvaro påverkade också växthälsan. Andelen äpplen med svampsjukdomar var mindre och berodde på sort. För fruktmögel, Monilia fructigena, såg man att sorten Alkmene hade 24 procent färre angripna äpplen. För Collina var det 84 procent färre angripna. Gällande skorv var resultatet spretigt: Holsteiner Cox hade 91 procent mindre angrepp medan Alkmene endast hade 5 procent mindre angrepp. Äpplena räknades som skorvangripna om de hade fler än 3 fläckar. Trädens plantsaft analyserades på 11 olika makro- och mikroämnen. I fruktträd med myror var det 5 procent mer magnesium än i kontrollen, vilket kan minska risken för bladfall och dålig storlek samt färg.

Projektet Open Field Biocontrol

I projektet Open Field Biocontrol etablerades en odling med träd, skogsmyror och bladlöss. Det utfördes tester för att utvärdera olika sockerlösningar för att minska myrornas intresse att hålla löss. Man hittade en speciell sockerlösning med extra protein som kan användas för att reducera mängden löss som myrorna håller.

Open Field Biocontrol-projektet visade att myrorna har god effekt mot skorv, fruktmögel och frostfjärilslarver. Liknande effekter har setts i försök med päron i Italien. I laboratoriestudier kunde man se att fruktmöglet hämmades av antibiotika som producerades från mikroorganismer i myrornas fötter. Fruktmöglet kunde inte växa på 24 timmar där myrornas ben har passerat.I en meta-analys jämfördes det 14 publikationer som täckte 246 kombinationer av myr-antibiotika, mikroorganismer och sjukdomar. Totalt 9 olika myr-arter från tropisk, subtropisk och tempererat klimat noterades i studien. Antibiotika från myror och mikroorganismer myrorna bar, visade sig ha en bredverkande effekt mot växtskadegörare. Bland de växtsjukdomar där myror har påvisad effekt hittas bland annat:

  • Alternaria solani
  • Botrytis cinerea
  • Rhizoctonia solani
  • Verticillium dahliae.

Ekonomi i kommersiell odling

I det senaste projektet inom AntFarm ska man undersöka om systemet med myror kan vara en ekonomisk lösning i kommersiella odlingar. Forskarna ska intervjua fruktodlare för att bättre förstå deras fördomar, oro och önskan kring att använda myror i sin fruktodling. Det kan finnas möjligheter att bredda användningen till andra typer av odling, då myrornas antibiotiska ämnen hämmar exempelvis gråmögel.

För dig som vill veta mer

Senast uppdaterad:

Till toppen