Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Hitta på sidan

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket ska samverka med andra myndigheter för att öka myndigheters kompetens om jordbrukets vattenhantering.

Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket inrättades 2017. Fokus låg på att hantera överskott av vatten för att förbättra jordbruksmarkens produktivitet. Uppdraget har utvidgats till att även omfatta vattenförsörjning till djurhållning och ett ökat fokus på vattenbrist och torka.

I den nya handlingsplanen fick Jordbruksverket även i uppdrag att fram en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket. Strategin omfattar underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet och hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen.
Uppdraget redovisades till regeringen i juni 2020.

Jordbruksverket ska även i fortsättningen genomföra och initiera kunskaps- och kompetensåtgärder, utföra omvärldsbevakning samt samverka med andra myndigheter.

Under våren 2020 har kompetenscentrum tagit fram en strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket. Strategin innehåller åtgärder för att hantera olika utmaningar inom området. Arbetet översändes till regeringen den 26 juni 2020.

På våra sidor om jordbruket och vattnet kan du läsa mer om nutida och framtida utmaningar inom vattenhantering, och hur vi arbetar med frågor som rör vatten.

Utmaningar som kompetenscentrum jobbar med

Kompetenscentrum jobbar långsiktigt med flera olika områden. Gemensamt för dem är att det behöver finnas en lönsamhet i jordbruket, en framtidstro och investeringsvilja hos jordbrukarna för att kunna lösa utmaningarna. Det är viktigt att kompetens finns inom hela kedjan – från tillgången på kunniga rådgivare, entreprenörer och projektörer till att forskning och utveckling bedrivs aktivt inom de olika områdena. För att nå framgång behöver vi samverka med andra myndigheter och övriga aktörer, forskare, rådgivare, entreprenörer, intresseorganisationer och jordbrukare framför allt på nationell nivå men även internationellt.

Det här är de utmaningar vi jobbar med:

  • Behov av ökade investeringar i täckdikning
  • Underhåll och anpassning av diken och andra markavvattningsanläggningar för en ökad produktion och bättre vattenmiljö
  • Aktiv förvaltning av jordbrukets samfällda markavvattningsanläggningar för att stödja klimat- och miljöanpassning
  • Ökat behov av bevattning i områden med risk för torka
  • Säkerställande av en hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen
  • Ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet för att ge större möjligheter för bevattning och bidra till bättre vattenmiljö.

Kontakta oss om du har frågor

Om du vill veta mer om kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket kan du kontakta oss via mejl.

Senast uppdaterad: 2020-12-30