Kartor med information om svensk åkermark

För att öka kunskapen om de svenska odlingsjordarna har vi tagit fram olika kartor. De kan användas för att diskutera och utvärdera åtgärder som genomförs för att minska växtnäringsförluster och erosion från åkermark.

På den här sidan hittar du två olika kategorier av kartor:

 • matjordens egenskaper – jordart, mullhalt, pH och växtnäringsämnen
 • risk för erosion på åkermark.

Matjordens egenskaper

För att få fram kartorna har vi tagit prover på matjord på drygt 13 000 platser i 17 län. Vi har också använt 2 000 prover från tidigare inventeringar. Kartorna har tagits fram av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Informationen kan användas som underlag i utvärderingar av miljöinsatser inom svenskt jordbruk och som underlag i olika beräkningar. Den kan också användas vid rådgivning och praktiskt miljöarbete.

Titta på några av kartorna

Här kan du titta på ett urval av de kartor vi har tagit fram. Alla kartorna finns som bilder i rapporten om provtagningen, och du kan också välja att ladda ner dem i TIFF-format.

Jordart (textur)

Kartan visar vilken jordart som finns i olika delar av Sverige.

Fosfor (P-AL)

Kartan visar fosforhalten i matjorden i Sverige.

Mullhalt

Kartan visar mullhalten i matjorden i Sverige.

Ladda ner kartorna

Du behöver ett GIS-program för att använda kartorna, som är i TIFF-format. Filerna innehåller griddata i koordinatsystem SWEREF99.

Undvik felaktiga pixelvärden för åkermarkskartorna

När du laddar ned kartorna om åkermark är det alltid bra att läsa ReadMe-filen innan du börjar jobba med data. Pixelvärdena som visas kan vara felaktiga om de öppnas i ett annat program än ArcGIS, vilket gör att du alltid bör definiera min- och max-värden för varje variabel. Dessa värden för tiff-formatet hittar du i filen ReadMe_Tiff_files.txt.

Rapport om provtagningen

Vi har gjort en mekanisk analys för att få fram jordarten. Vi har också analyserat

 • mullhalt
 • pH
 • växttillgänglig fosfor
 • växttillgängligt kalium
 • växttillgängligt magnesium
 • växttillgängligt kalcium
 • indikatorer för fosformättnadsgrad och fosforbindningskapacitet.

I rapporten finns information om hur provtagning och analyser har genomförts. Resultaten beskrivs och visas i form av kartor för de olika parametrarna.

Resultaten från provtagningen

Resultaten från provtagningen, som kartorna bygger på, finns i en databas hos SLU. Koordinatsatta resultat omfattas av statistiksekretess. Det innebär att de främst kan användas för forskningsändamål och för framställning av statistik. Om du vill få tillgång till hela undersökningen måste du vända dig till SLU som då avgör om resultaten kan lämnas ut eller inte.

Riskområden för erosion

SLU har på uppdrag av Jordbruksverket tagit fram kartor som visar var det finns risk för att erosion kan uppstå på svensk åkermark. Erosion är den process som sker när jordpartiklar slammas upp i och transporteras bort med vatten som rinner på marken. Erosionsriskkartorna har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Du kan ladda ner erosionsriskkartorna, eller titta på dem i kartverktyg från länsstyrelserna.

Så använder du kartorna

Det finns två typer av erosionsriskkartor att ladda ner:

 • karta som visar var jordpartiklar kan frigöras från markytan
 • karta som visar var vattnet som rinner på ytan kommer att rinna.

Informationen om var jordpartiklar kan frigöras kan användas för att hitta områden för placering av åtgärder som gör det svårare för jordpartiklar att frigöras. Ett exempel på åtgärd är strukturkalkning av lerjordar.

Informationen om hur vattnet som rinner på ytan kan rinna kan användas för att hitta områden där lämpliga åtgärder gör att vattnet inte rinner lika fort och åtgärder som kan samla upp partiklar. Exempel på sådana åtgärder är anpassade skyddszoner som är en gräsbevuxen yta som ligger på åkermark där det finns risk för erosion. Gräset gör att vattnets hastighet bromsas upp och att ytterligare jordpartiklar inte frigörs.

Kartorna visar var det finns en beräknad risk att erosion kan uppstå och de kan inte ensamt användas som underlag för att bedöma erosionsrisken på en plats, utan bör kompletteras med ytterligare information.

En beskrivning av hur erosionsriskkartorna har tagits fram och vissa begränsningar i kartorna finns i SLU:s rapport om erosionsriskkartorna.

Ladda ned erosionsriskkartorna

För att du ska kunna tolka och använda kartorna på rätt sätt måste du känna till de förutsättningar som finns för att vi ska kunna publicera kartorna på vår webbplats.

Erosionsriskkartorna publiceras med licensen Creative commons 0 (CC0) för öppna data.

Kartorna innehåller personuppgifter, men omfattas inte av sekretess

Eftersom kartorna innehåller information om ett område, som tillsammans med andra uppgifter går att koppla till en person anser vi att kartorna är personuppgifter.

Jordbruksverkets rättsliga grund för behandlingen av personuppgifterna är för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna i erosionsriskkartorna omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen, eftersom kartorna inte innehåller uppgifter som leder till skada om de lämnas ut.

Kartorna är ett underlag, inte ett facit

Kartorna visar var det finns en beräknad risk för erosion. Du bör alltid komplettera kartorna med ytterligare information, och kartorna kan inte ersätta ett besök i fält.

Kartorna visar erosionsrisken utifrån de förhållanden som fanns tillgängligt när kartorna togs fram 2018.

Erosionsriskkartorna är resultatet av beräkningar som gjorts med datamodellen USPED. Beräkningarna har utgått från förhållanden som motsvarar höga vårflöden av vatten, vilket inte händer årligen. Det finns även osäkerheter i det indata som används där exempelvis vägtrummor inte finns med som flödesvägar för vatten.

Filformat och inställningar

Erosionsriskkartan som visar hur vattnet kommer att rinna på ytan är i SHAPE-format och erosionsriskkartan som visar var jordpartiklar kan frigöras från markytan är i TIFF-format.

Använder du ERSI programvara kan du använda LYR-filen som följer med vid nedladdning av respektive karta för att få rätt färger i förhållande till riskklasserna. Du importerar då till LYR-filen istället för SHAPE-filen. Lagret kommer då att bli markerat med ett rött utropstecken. Dubbelklicka då på det röda utropstecknet och koppla LYR-filen till SHAPE-filen.

Använder du annan programvara kan du behöva ändra inställningarna manuellt för programmet så att de 7 riskklasserna visas, samt manuellt lägga in färgerna för riskklasserna

TIFF-filen kommer att visas i ESRIs programvara när du använder skalan 1:20 000 eller lägre. För att veta var du befinner dig är det alltid bra att använda en bakgrundskarta

Filerna innehåller griddata i koordinatsystem SWEREF99.

Titta på erosionsriskkartorna i kartverktyg

I övergödningskartan från länsstyrelserna kan du titta på erosionsriskkartorna. När du öppnat övergödningskartan klickar du på lagerlistan uppe i högra hörnet. I lagerlistan finns ”Andra planeringsunderlag” och sedan ”SJV Erosionsrisk”, där det går att klicka i rutorna så att de två olika typerna av erosionsriskkartor visas. Du behöver zooma in rätt kraftigt på kartan för att se erosionsriskkartorna.

Det går även att titta på erosionsriskkartorna i vattenmyndigheternas kartverktyg ”Planeringsunderlag för åtgärder mot övergödning”. När du öppnat kartverktyget klickar du på ”Andra planeringsunderlag” och sedan ”Erosionsrisk”.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-02-07

Till toppen