Jordbruksverkets serviceåtagande

I vårt serviceåtagande berättar vi vad du kan förvänta dig av oss när du kontaktar oss i olika ärenden.

Vi vill vara en öppen och tillgänglig myndighet. Inom den breda sektorsmyndigheten Jordbruksverket arbetar vi tillsammans med att belysa frågor från olika perspektiv för att skapa helhetssyn och göra balanserade avvägningar mellan olika mål. För att uppnå det arbetar vi aktivt med

  • hög tillgänglighet där ett bra bemötande är en grundpelare
  • korta handläggningstider och ett aktivt förenklingsarbete
  • kundanpassade e-tjänster
  • tydlig och lättläst information.

Hög tillgänglighet

Vi svarar gärna på dina frågor. Ibland är frågorna komplexa och det är inte alltid du kan få ett svar direkt. Då ser vi till att du får svar så snart som möjligt.

Korta handläggningstider

Vi förstår behovet av att snabbt få beslut i sitt ärenden. Därför strävar vi efter en effektiv hantering. En faktor som gör det möjligt är ett aktivt förenklingsarbete.

Handläggningstider

I tabellerna här nedanför ser du hur långa handläggningstider är just nu för några av de vanligaste ärendena som Jordbruksverket handlägger.

CITES

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

CITES‑intyg och CITES‑tillstånd

30 dagar*

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

CITES musikinstrument­pass

30 dagar*

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

* Just nu får vi in stora mängder ansökningar och då blir handläggningstiden längre än 30 dagar även för ärenden som är kompletta. Handläggningstiden för ett ärende är i vanliga fall 30 dagar från att ärendet är komplett, det vill säga från den dagen då alla nödvändiga dokument finns i ärendet för att vi ska kunna påbörja en handläggning.

Foder

Ärende

Handläggningstid¹

Enhet som handlägger

Begäran om intyg inför export av foder

20 dagar

Djurhälsoenheten

Anmälan och registrering av foderanläggning som inte kräver godkännande

30 dagar

Djurhälsoenheten

Anmälan av foder­anläggning som kräver god­kännande (t.ex. vid inblandning av läkemedel i foder, användning av till­satser och fisk­mjöl)

3 månader

Djurhälsoenheten

¹ Handläggningstiden gäller från att ansökan är komplett.

Animaliska biprodukter

Ärende

Handläggningstid¹

Enhet som handlägger

Anmälan och regi­stre­ring av anläggning och verksamhet som han­terar animaliska bi­produkter och därav framställda produkter där inte godkännande krävs

30 dagar

Djurhälso­enheten

Anmälan av anläggning som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter som kräver ett godkännande men inte en särskild bedöm­ning t.ex. validering

3 månader

Djurhälso­enheten

Anmälan av anläggning - Gårdspanna

3 månader

Djurhälso­enheten

Anmälan av anläggning - Biogasanläggning på gård

3 månader

Djurhälso­enheten

Anmälan och regi­stre­ring av transportörer som hanterar animaliska biprodukter och därav framställda produkter

14 dagar

Djurhälso­enheten

Anmälan om regi­stre­ring för utfodring med animaliska biprodukter vid t.ex. djurparker, päls­djursuppfödning och för utfodring av vilda djur

30 dagar

Djurhälso­enheten

Ansökan om tillstånd för införsel av animaliska biprodukter och därav framställda produkter för t.ex. forskning, laboratorieverksamhet, livsmedels- och foder­företag

30 dagar

Djurhälso­enheten

Ansökan om tillstånd för införsel av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som utgör särskild risk och där det krävs särskilt införseltillstånd till avsändaren i annan medlemsstat (MS) enligt art 48 i förordning (EG) nr. 1069/2009

20 dagar

Djurhälso­enheten

Ansökan om tillstånd för användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter inkl. registre­ring

2 månader

Djurhälso­enheten

¹ Handläggningstiden gäller från att ansökan är komplett.

Veterinärlegitimation

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Danmark, Norge, Finland, Island

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

EU/EES‑land eller Schweiz, förutom Danmark, Norge, Finland eller Island

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Övriga länder

18 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten


Djursjukskötarlegitimation

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Övriga länder

18 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonalenheten

Godkännande hovslagare

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

4 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Godkännande legitimerad tandläkare

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Godkännande legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Sverige

6 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

EU/EES-land eller Schweiz

13 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Övriga länder

22 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Särskilt tillstånd veterinär-/djursjukskötarstudenter

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Särskilt tillstånd veterinär-/

djursjukskötar­studenter

2 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Ansökan om godkännande som specialist

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Ansökan om godkännande som specialist, Sverige

4 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Ansökan om godkännande som specialist, andra länder

16 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten

Förordnande som officiell veterinär

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger


Förordnande som officiell veterinär

3 veckor

Internationella frågor och djurhälsopersonal­enheten


Övriga ärenden inom djurområdet

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Anmälan djur­­hållning

2 månader*

Djurregister­enheten

Anslutning till kontroll­program utegångsdjur

1 månad

Djurvälfärdsenheten

Ansökan från utländsk avels­organisation om ut­ökat geografiskt område

6 månader

Djurvälfärdsenheten

Ansökan om delegering av ut­färdande av häst­pass

3 månader

Djurvälfärdsenheten

Ansökan om god­kännande av utbild­ning för kompetens­bevis slakt och av­liv­ning

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Ansökan om transportörs­­tillstånd

2 månader**

Djurregister­enheten

Ansökan om ändring av avels­program

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Ansökan om ändring av underlag för erkännande som avels­organisation

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Godkänd utbild­ning för zoo­handlare

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Godkännande av avels­program

3 månader

Djurvälfärdsenheten

Godkännande av avels­verksamhet för handel inom EU

3 månader

Djurvälfärdsenheten

Godkännande av avgränsad anläggning

4 månader

Smittbekämpningsenheten

Godkännande som tuberkuloskontrollant

21 dagar

Smittbekämpningsenheten

Godkännande av utbild­ning i chip­märkning

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Införseltillstånd levande djur och avelsmaterial

3 månader

Smittbekämpningsenheten

Kompetensbevis slakt och av­livning

14 dagar

Djurvälfärdsenheten

Ny teknikärende

6 månader

Djurvälfärdsenheten

Tillfälligt kompetens­bevis slakt och avlivning

14 dagar

Djurvälfärdsenheten

Tillstånd för embryo­verksamhet

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

Tillstånd för semin­verksamhet

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

Utträde ur kontroll­program utegångs­djur

1 månad

Djurvälfärdsenheten

Återkallande av beslut för embryo­verksamhet

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

Återkallande god­kännande av avels­verksamhet för handel inom EU

2 månader

Djurvälfärdsenheten

Återkallande av semin­tillstånd

3 veckor

Djurvälfärdsenheten

* Om du använder vår e-tjänst för att anmäla djurhållning blir ditt ärende ofta klart direkt. Det kan dock vara en kortare handläggningstid även då. Handläggningstiden 2 månader är beräknad utifrån att anmälan kommer in på blankett och behöver kompletteras.

** Handläggningstiden 2 månader är beräknad utifrån att ansökan behöver kompletteras.

Ärenden inom växtområdet

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Ansökan om godkännande av spridnings­utrustning

14 dagar

Miljöregel­enheten

Försöksdjur

Ärende

Handläggningstid

Enhet som handlägger

Förhands­­godkännande av försöksdjurs­anläggningar

3 månader

Försöksdjurs­enheten

Godkännande av försöksdjurs­anläggning

3 månader

Försöksdjurs­enheten

Verksamhets­tillstånd

2 månader

Försöksdjurs­enheten

Införseltillstånd för försöksdjur

2 månader

Försöksdjurs­enheten

Godkännande av ny GMO­-anläggning (innesluten användning)

90 dagar¹

Försöksdjurs­enheten

Förnyelse av godkännande av GMO-anläggning (innesluten användning)

2 månad

Försöksdjurs­enheten

¹ Handläggningstiden gäller från att ansökan är komplett.

Kundanpassade e-tjänster

Vi vill att våra e-tjänster ska vara relevanta för dig och erbjuda enkla sätt att utföra dina ärenden. Digitaliseringen gör det möjligt att utveckla tjänster som du kan använda dygnet runt, även när vi inte är tillgängliga. Våra e-tjänster ska därför vara trygga och säkra tjänster som underlättar för dig i din kontakt med oss.

Tydlig och lättläst information

Du ska känna dig trygg med att informationen du får är korrekt. Den ska också vara enkel att förstå. Därför arbetar vi med att det som ibland är krångligt, blir så enkelt som möjligt.

Kan vi uppnå detta varje gång?

Om du inte får den hjälp vi vill erbjuda, eller att handläggningstiden är längre än vad vi önskar, kan vi försäkra dig om att vi arbetar för att förbättra de processer som hindrar oss att lyckas.

Framför gärna dina synpunkter till oss. De är en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar.

Senast granskad: 2022-05-18