Utvärdering efter djurskyddskontroll

Under vintern 2023 och våren 2024 kommer du som har livsmedelsproducerande djur och som fått en djurskyddskontroll att få besvara en enkät med frågor om hur du upplevde kontrollen. Det är Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna som gör undersökningen.

Därför får du enkäten

Du får enkäten om du har livsmedelsproducerande djur och nyligen haft en djurskyddskontroll från Länsstyrelsen. Vi är tacksamma om du vill ge oss din bild av kontrollen genom att svara på frågorna. Då har du också möjlighet att påverka utvecklingen av djurskyddskontrollerna i Sverige.

Du kommer att få ett mejl med en länk. När du klickar på länken kommer du till verktyget ES Maker från företaget Entergate AB, där du svarar på frågorna. Det tar 5-10 minuter.

Dina svar är viktiga – och du är anonym

Ju fler som besvarar enkäten desto bättre bild får vi av hur djurhållare upplever djurskyddskontrollerna. Dina svar behandlas helt anonymt och kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig.

De här frågorna ställer vi i enkäten

Genomförandet av kontrollen (det vill säga själva kontrolltillfället)

1. Hur nöjd är du generellt sett med hur länsstyrelsen genomförde den senaste djurskyddskontrollen? (Gradering 1-6 från ”Inte alls nöjd” till ”Mycket nöjd”.)

2. I hur hög grad fick du inför kontrollen:

a. Information om vad det var för kontroll?

b. Information om varför du kontrollerades?

c. Information om hur kontrollen skulle gå till?

(Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

3. I hur hög grad kände du att kontrollen genomfördes på ett professionellt och sakligt sätt? (Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

4. I hur hög grad hade du möjlighet att föra en dialog med länsstyrelsens handläggare som genomförde kontrollen? Lyssnade handläggaren på dig och fick du möjlighet att ge din syn på saken? (Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

5. Informerade länsstyrelsens handläggare dig vid kontrollen om sina iakttagelser och sina preliminära bedömningar av din djurhållning? (Ja, Nej, eller Vet ej)

Om Ja på fråga 5:

6. Förstod du handläggarens information om sina iakttagelser och preliminära bedömningar? (Ja, Nej, eller Vet ej)

Efter kontrollen

Inledningsvis har vi i detta avsnitt några frågor om hur du upplever kontrollrapporten efter kontrollbesöket. När vi skriver kontrollrapport nedan så menar vi det dokument som du har fått eller kommer att få efter kontrollen och som innehåller resultatet av kontrollen. Dokumentet har rubriken ”Kontrollrapport efter djurskyddskontroll”.

7. Har du fått din kontrollrapport? (Ja eller Nej)

Om ja på fråga 7:

8. I hur hög grad var informationen i kontrollrapporten tydlig och lätt att förstå?(Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

Om ja på fråga 7:

9. I hur hög grad stämde informationen du fick vid kontrollen överens med det som stod i kontrollrapporten? (Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

Om ja på fråga 7:

10. Förstår du varför kontrollen har resulterat i det resultat du har fått? (Ja, Nej, eller Vet ej)

11. Om du tänker tillbaka på hur du kände inför kontrollen, och jämför med din faktiska upplevelse av kontrollen, hur var din upplevelse av kontrollen? (Kontrollen blev som jag hade förväntat mig, Bättre eller Sämre)

12. Om du vill beskriv gärna mer om hur och vad det du kände inför kontrollen skiljde sig åt från upplevelsen av kontrollen.
Fritextfråga

Djurskyddskontrollen i Sverige

I dessa avslutande frågor vill vi att du lyfter blicken och ser till den svenska djurskyddskontrollen i ett bredare perspektiv, det vill säga inte bara kontrollerna av din djurhållning.

13. I hur hög grad känner du förtroende för djurskyddskontrollen i Sverige? (Gradering 1–6 från ”I mycket låg grad” till ”I mycket hög grad”.)

14. Har din senaste kontroll påverkat ditt förtroende för djurskyddskontrollen i Sverige? (Ja, till det bättre, Ja, till det sämre eller Nej)

15. Om du har förslag på hur djurskyddskontrollen kan utvecklas och förbättras får du gärna beskriva det. (Fritextfråga)

Därför genomför vi undersökningen

Syftet med undersökningen är att Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna ska få en bild av hur du som har djur upplever att få en djurskyddskontroll från Länsstyrelsen. Målet är att resultaten i undersökningen ska kunna användas för att utveckla djurskyddskontrollen. Vi vill att kontrollen överlag ska vara en bra upplevelse och att du ska känna förtroende för djurskyddskontrollerna som länsstyrelserna gör i Sverige.

Sammanställning av resultatet

När undersökningen är avslutad kommer vi göra en sammanställning av vad den har visat. Sammanställningen publicerar vi på vår webbplats.

Samarbete mellan myndigheter

Jordbruksverket, länsstyrelserna och Livsmedelsverket arbetar tillsammans i Rådet för djurskyddskontroll för att vi i Sverige ska ha ett en god efterlevnad av djurskyddsreglerna och ett gott djurskydd.

Länsstyrelserna gör djurskyddskontroller hos djurhållare för att se till att djurskyddslagstiftningen följs och att djuren har det bra. Jordbruksverket har ett övergripande ansvar att samordna länsstyrelsernas kontroll. Du hittar mer information om djurskyddskontroller på länsstyrelsens och Livsmedelsverkets webbplatser. På länsstyrelsens webbplats, välj först vilket län du tillhör, välj sedan Djur i menyn och därefter Skötsel av djur.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om enkäten kan du mejla oss.

Senast granskad: 2023-10-25

Till toppen