Vägledning för obligatorisk salmonellakontroll på fjäderfä

På den här sidan sammanfattar vi vägledningen för obligatorisk salmonellakontroll på fjäderfän i stora drag. Du hittar också länken till den kompletta vägledningen här.

Länsstyrelserna har tre uppgifter i det här sammanhanget:

 • sammanställa resultat som kommer in från laboratorierna
 • kontrollera att prover tagits vid alla berörda besättningar
 • utfärda förelägganden eller liknande när de upptäcker brister.

Kontrollen ska bygga på en riskanalys

All operativ kontroll bör grundas på en dokumenterad och fastställd riskanalys. Den person som är ansvarig för kontrollen är också den som bör se till att riskanalysen görs.

Det är särskilt viktigt att kontrollera anläggningar som inte rapporterar provtagning. Riskanalysen bör också ta hänsyn till kvaliteten på det material som kommer in från laboratoriet.

Det är viktigt att länsstyrelsen håller sina register över befintliga anläggningar uppdaterade. De bör också se till att ha ett enkelt system för att se vilka prover som tagits på varje besättning.

Så här förbereder du kontrollen

Varje år bör länsstyrelsen upprätta en plan för kontrollen, och den bör bygga på riskanalysen. Planen bör slå fast vilka anläggningar som ska kontrolleras och hur ofta det ska ske.

I det här sammanhanget är det viktigt att kontrollera kvartalsrapporterna. Om dessa exempelvis visar att det finns anläggningar som inte tagit prover i tillräcklig utsträckning så bör kontrollen inriktas på att kontakta dessa anläggningar och utreda vad bristen beror på. Det är också lämpligt att kontrollera nya anläggningar extra noga, för att se att de förstått reglerna.

Så här går kontrollen till

Kontrollen är oftast en dokumentkontroll, men det förekommer också att kontroller görs på plats.

Alla kontroller bör utgå från en checklista, som i sin tur bygger på lagstiftningen och riskanalysen. Om du ska göra en dokumentkontroll finns det två kontrollpunkter som bör vara med:

 • att de dokument som skickats in är i sin ordning
 • att en veterinär har tagit prover i tillräcklig omfattning.

Det är lämpligt att göra dokumentkontroll efter den 15 januari, 15 april, 15 juli och 15 oktober, om kontrollen avser besättningar som laboratoriet inte skickat in resultat från.

Om du upptäcker fel

Vad du ska göra beror på vad det är för fel du upptäckt.

 • Om provtagningen inte skötts tillfredsställande kan du förelägga djurägaren att se till så att prov tas. Du kan också välja att göra ett kontrollbesök på anläggningen.
 • Om laboratoriet inte rapporterat ordentligt kan du förelägga det att skicka in de uppgifter som föreskriften slår fast.

När kontrollen är klar

Om du gjort en dokumentkontroll ska du dokumentera den. Om du inte hittat några brister behöver du inte rapportera tillbaka till djurägaren.

Om du gjort en kontroll på plats ska du skriva en kontrollrapport. Den ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • syftet med kontrollen
 • den kontrollmetod som användes
 • resultat av kontrollen
 • eventuella åtgärder som företagaren behöver vidta.

Du ska också lämna en kopia av kontrollrapporten till djurägaren.

Länsstyrelsen ska en gång om året ge Jordbruksverket en sammanställning över resultatet av salmonellakontrollen.

Författningar

Söker efter 2007:19

Senast granskad: 2024-07-03

Till toppen