EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1993–2004

Publiceringsdatum: 2005-10-07

Referensår: 2004 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Marginell ökning av produktionsvärdet 2004

Efter ökningar under 2000 och 2001 sjönk jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser svagt mellan 2001 och 2002. År 2003 steg produktionsvärdet åter något och under 2004 noterades en fortsatt marginell ökning (+0,7 %).

Värdet av vegetabilieproduktionen sjönk svagt huvudsakligen som en följd av prisutvecklingen. Den totala spannmålsproduktionen var under 2004 något större än under 2003 och genomsnittet de senaste fem åren. Spannmålsarealen minskade jämfört med 2003, men detta uppvägdes av ökade hektarskördar. Priserna sjönk dock relativt kraftigt för flertalet grödor och produktionsvärdet minskade.

Den totala skörden av oljeväxter ökade mycket kraftigt 2004 och var den största sedan 1995. Detta var en följd av både ökad odling och högre hektarskördar. Priserna sjönk från en relativt hög nivå men produktionsvärdet ökade med mer än 50 %. Matpotatisskörden ökade också, liksom arealen, medan priserna minskade kraftigt.

För animalier ökade produktionsvärdet med 1,5 % mellan 2003 och 2004. Den viktigaste orsaken var ökade slaktvolymer. Även mjölk- och ägginvägningen ökade något. Dessutom ökade avräkningsprisena för svin 2004 efter en kraftig nedgång 2003. Avräkningspriserna för övriga animalier sjönk eller var oförändrade 2004.

Driftsöverskottet sjönk

I motsats till producentpriserna fortsatte priserna för jordbrukets produktionsmedel stiga mellan 2003 och 2004, vilket var den främsta orsaken till att jordbrukets driftsöverskott minskade.

Hitta på sidan

Till toppen