EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 1997–2008

Publiceringsdatum: 2009-10-14

Referensår: 2008 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Statistiken är korrigerad

Korrigeringsdatum: 2010-01-25

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet ökar mellan 2007-2008

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser minskade med drygt tre miljarder kr mellan 2004 och 2005. Minskningen år 2005 kan till stor del förklaras av att man då införde gårdsstödet i jordbruket, vilket flyttar stöd från produktsubventioner till produktionssubventioner. Mellan åren 2006 och 2007 ökar produktionsvärdet med knappt 6 miljarder kr, vilket till stor del kan förklaras av att priserna på spannmål och foderväxter ökar. Mellan 2007 och 2008 ökar produktionsvärdet med drygt 1 miljard kronor.

Värdet av vegetabilieproduktionen till baspris minskade med 9 % 2008 jämfört med 2007. Den totala spannmålsskörden ökade år 2008 med 3 %, jämfört med 2007 samtidigt som arealen spannmål minskade med 10 %. Priserna på spannmål minskade med 29 % år 2008 jämfört med år 2007.

Totalskörden av raps och rybs var 17 % högre än föregående år. Ökningen är framförallt en följd av att det odlas mer höstraps, dels genom den faktiska ökningen, dels genom att höstraps i allt högre grad ersatt odlingen av de mer lågavkastande grödorna vårraps, höstrybs och vårrybs. De övriga raps- och rybsgrödorna minskade mellan åren 2007 och 2008.

Produktionsvärdet till baspris för animalier ökade år 2008 med 16 % jämfört med år 2007. Slakten av nötkreatur minskade något under år 2008, medan slakten av svin ökade något. Priserna för nötkreatur ökade med 13 % år 2008 jämfört med år 2007, medan priserna för svin ökade med 14 %. Produktionsvärdet till baspris för nötkreatur ökade med 9 % år 2008 jämfört med år 2007, samtidigt som det för svin ökade med 13 %. Invägningen av mjölk är oförändrad år 2008 jämfört med år 2007. Priset på mjölk ökade med nästan 19 % under år 2008.

Driftöverskott netto minskade med 7 % mellan åren 2007 och 2008. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster ökade med 7 %, motsvarande drygt 2 miljarder, samtidigt som kapitalförslitning ökade med 7 % och övriga produktionssubventioner ökade med 4 %.

Hitta på sidan

Till toppen