EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2003–2014

Publiceringsdatum: 2015-10-01

Referensår: 2014 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Ökat värde i vegetabilie- och animalieproduktionen

Jordbrukssektorns produktionsvärde i löpande baspriser ökade med 1,2 miljarder kronor eller 2 % år 2014 jämfört med 2013. Värdet av vegetabilieproduktionen ökade med 1,5 miljarder kronor vilket till stor del kan förklaras av stora spannmåls- och vallskördar. Samtidigt ökade värdet av animalieproduktionen med knappt 0,2 miljarder kronor. Ökningen beror främst på ökat produktionsvärde av nötkreatur och mjölk. Jordbrukssektorns produktionsvärde påverkades även av att intäkter från tjänster inom sektorn ökade, medan tjänster utanför sektorn minskade.

Minskade kostnader för insatsvaror

Samtidigt som intäkterna ökade minskade kostnaderna för insatsvaror och tjänster med 96 miljoner kronor eller 0,2 %. Kostnaderna för foder och kostnaderna för utsäde minskade med 3 % respektive 8 %.

Uppgång i resultatet för jordbruket

Tack vare ökningen av jordbrukssektorns produktionsvärde 2014 samt minskade kostnader för insatsvaror och tjänster ökade faktorinkomsten med drygt
9 % eller 1,3 miljarder kronor. Företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, ökade i sin tur med närmare 28 % eller 1,5 miljarder kronor vilket är i nivå med år 2012. Detta trots ökade löne-, arrende- och hyreskostnader men med minskade räntekostnader.

Hitta på sidan

Till toppen