EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2002–2003

Publiceringsdatum: 2004-02-06

Referensår: 2003 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Oförändrat produktionsvärde i jordbruket 2003

Värdet av jordbruksproduktionen i löpande priser beräknas vara i stort sett oförändrat 2003 jämfört med 2002.

Den totala spannmålsskörden var under 2003 något mindre än föregående år men i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Avkastningen per hektar minskade, framför allt för de höstsådda spannmålsgrödorna. De låga hektarskördarna uppvägdes till stor del av att spannmålsarealen ökade med drygt 2 % jämfört med 2002. Spannmålspriserna för 2003 års skörd har enligt preliminära uppgifter stigit något totalt sett. Ökningen gäller flertalet grödor men resultatet dras ned av en relativt kraftig prisnedgång för havre.

Skörden av oljeväxter minskade, framför allt beroende på minskad areal men också på en något lägre hektaravkastning än under 2002. Priserna har preliminärt stigit ytterligare något från den höga nivån under 2001 och 2002.

Potatisskörden beräknas ha fortsatt minska mellan 2002 och 2003. Arealen minskade enligt preliminära uppgifter med drygt 4 %. Avräkningspriset har preliminärt stigit kraftigt under hösten.

Preliminärt har slakten av svin ökat mellan 2002 och 2003 men slakten av andra djurslag har minskat. Produktionsvolymen för djur beräknas totalt sett vara högre 2003 än 2002 delvis beroende på att antalet stamdjur har antagits vara oförändrat 2003 efter en minskning 2002.

Mjölkinvägningen har fortsatt minska något under 2003 liksom invägningen av ägg.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin, fjäderfä och storboskap har sjunkit, men för andra djur samt för mjölk och ägg har de varit i stort sett oförändrade eller stigit mellan 2002 och 2003. Sammantaget har priserna för animalier sjunkit något under perioden.

Prognos för inkomstutvecklingen 2002-2003

Priserna på jordbrukets produktionsmedel beräknas preliminärt ha stigit något snabbare än avräkningspriserna mellan 2002 och 2003. Uppgången beräknas till ca 1,5 %. Värdet av insatsvaruanvändningen beräknas bl.a. på grund av detta ha ökat.

De s.k.övriga produktionssubventionerna beräknas ha minskat mellan 2002 och 2003. Detta beror huvudsakligen på att miljöstöd enligt det tidigare programmet nu upphört och inte helt ersatts av nya stöd till miljövänligt jordbruk (framför allt det generella vallstödet).

Som en följd härav beräknas faktorinkomsten (förädlingsvärde netto till faktorkostnad) ha minskat med knappt 5 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EUs statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1 som innehåller värden för 2002 samt förändringar till 2003 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Under våren planerar Eurostat att redovisa den preliminära utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan 2002 och 2003. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (- 4 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med ca 2 % kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med ca 3 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen