EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2005–2006

Publiceringsdatum: 2007-02-07

Referensår: 2006 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka 2006

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 0,4 % år 2006 jämfört med år 2005. Vegetabilieproduktionen ökar med 1,1 % medan animalieproduktionen är oförändrad. Sedan den första prognosen för år 2006 har vegetabilieproduktionen ökat med 5,5 procentenheter medan animalieproduktionen är oförändrad. Främst beror detta på att nya skattningar för spannmål givit en något högre totalskörd, samt att priserna för spannmål preliminärt ökat jämfört med den första prognosen för år 2006.

Den totala spannmålsskörden minskade preliminärt med 17 % år 2006 jämfört med år 2005. Skörden är 21 % lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Skördeminskningen beror både på lägre skörd per hektar och på att arealen minskat. Det låga skördeutbytet är till stor del en effekt av det torra vädret under sommaren, medan den minskade arealen främst bedöms vara en effekt av EU:s nya jordbruksreform. Priserna beräknas preliminärt öka med 24 % under år 2006.

Den totala skörden av raps och rybs beräknas öka med 13 % jämfört med år 2005. Det är en ökning på 36 % jämfört med de fem senaste årens genomsnitt. Ökningen beror främst på att oljeväxter odlas på större arealer. Priserna på oljeväxter ökar preliminärt med omkring 13 % år 2006 jämfört med år 2005.

Den totala skörden av potatis minskar preliminärt år 2006. Minskningen beror både på att den odlade arealen minskat och att arealskördarna för år 2006 var låga. Den preliminära arealen för matpotatis är den lägsta areal som redovisats. Priset för potatis ökar preliminärt med nästan 45 % år 2006 jämfört med år 2005.

De genomsnittliga avräkningspriserna för nöt har preliminärt ökat med drygt 8 % under år 2006. Priserna för svin och fjäderfä är preliminärt nära nog oförändrade. Slakten av nöt ökade, slakten av svin minskade och slakten av fjäderfä var preliminärt oförändrad under år 2006.

Invägningen av mjölk minskade preliminärt något under år 2006. Priset på mjölk minskade marginellt under år 2006.

Prognos för inkomstutvecklingen 2005-2006

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 0,7 % mellan år 2005 och 2006. Vegetabilieproduktionen ökar med 1,1 % medan animalieproduktionen ökar med 0,2 %. För vegetabilier minskar spannmål medan industrigrödor, grönsaker och potatis ökar. För animalier ökar nöt, får och getter samt ägg. Övriga animaliegrenar minskar.

Jordbrukets faktorinkomst beräknas öka med 0,9 %. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Både produktionsvärdet och direktersättningar beräknas öka. Kostnaderna för insatsförbrukning beräknas öka marginellt, medan kostnaderna för kapitalförslitning beräknas öka något under år 2006.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för 2005 samt förändringar till 2006 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Under februari planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan 2005 och 2006. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som normalt används vid jämförelser mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,3 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 1,7 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 0,5 %. Denna beräkning är mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen