EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2006–2007

Publiceringsdatum: 2008-02-07

Referensår: 2007 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas preliminärt öka 2007

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 16,2 % år 2007 jämfört med år 2006. Vegetabilieproduktionen beräknas öka med 39,6 % medan animalieproduktionen beräknas minska med 0,6 %.

Den totala spannmålsskörden ökade med 23 % år 2007 jämfört med 2006 års mycket låga skörd. Spannmålsskörden är i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Alla spannmålsgrödor har gett högre skörd per hektar än vad som var fallet under år 2006 då skördenivåerna var ovanligt låga. Spannmålsarealen ökade med 2 % under år 2007 jämfört med år 2006. Spannmålspriserna beräknas öka med 76 % år 2007 jämfört med år 2006.

Totalskörden av raps och rybs beräknas bli ungefär lika stor som föregående år, vilket är 19 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen är en följd av att det odlas mer av framförallt höstraps. Priset på oljeväxter beräknas öka med 16 % år 2007 jämfört med år 2006.

De genomsnittliga avräkningspriserna för nöt och svin har minskat något under år 2007. Priserna för fjäderfä är nära oförändrade jämfört med föregående år.

Slakten av nötkreatur minskade något under år 2007, medan slakten av svin är oförändrad.

Invägningen av mjölk är nästan oförändrad år 2007 jämfört med år 2006. Priset på mjölk beräknas öka under år 2007.

Prognos för inkomstutvecklingen 2006-2007

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 14,4 % mellan 2006 och 2007. Vegetabilieproduktionen ökar mycket medan animalieproduktionen minskar marginellt. För vegetabilier ökar spannmål kraftigt, beroende på att priset samt att volymen ökar. Också foderväxter visar en positiv utveckling och ökar både i volym och pris år 2007. Den enda produktionsgren inom vegetabilier som minskar är industrigrödor, vilket beror på att sockerbetor minskar i både pris och volym. Inom animalieproduktionen minskar nötkreatur, svin, hästar och mjölk. Övriga produktionsgrenar inom animalieproduktionen ökar. Särskilt kan då nämnas äggproduktion, som ökar både i pris och volym.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas öka med 17,7 % år 2007 jämfört med 2006. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet beräknas öka medan direktersättningarna beräknas minska något under år 2007. Kostnaderna för insatsförbrukning samt kapitalförslitning beräknas öka under år 2007 jämfört med år 2006.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2006 samt förändringar till år 2007 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av februari planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2006 och 2007. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antagande om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,3 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 2,4 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 16,5 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen