EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2007–2008

Publiceringsdatum: 2009-02-09

Referensår: 2008 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka 2008

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 2 % år 2008 jämfört med år 2007. Vegetabilieproduktionen beräknas minska med 8 % medan animalieproduktionen beräknas öka med 14 %.

Den totala spannmålsskörden ökar preliminärt med 4 % år 2008 jämfört med 2007 års skörd. Det är 5 % mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Den odlade spannmålsarealen ökade med 10 % jämfört med föregående år. Höga priser på spannmål under skördeåret 2007 ökade lantbrukarnas intresse för odling. Spannmålspriserna beräknas preliminärt minska med 34 % under skördeåret 2008 jämfört med 2007.

Skörden av raps och rybs beräknas öka med 17 % jämfört med föregående år. Det är en ökning med 30 % jämfört med snittet för de senaste fem åren. Ökningen beror framför allt av att odlingen av höstraps ökat. Det har även varit förhållandevis hög skörd per hektar för höstraps. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt öka med 3 %.

De genomsnittliga priserna för svin och nöt har preliminärt ökat med ca 13 % under 2008. Priserna för fjäderfä har preliminärt ökat med 31 % 2008 jämfört med år 2007.

Slakten av nötkreatur beräknas minska något under år 2008, medan slakten av svin beräknas öka något. Slakten av fjäderfä ökar preliminärt något år 2008 jämfört med år 2007.

Invägningen av mjölk minskade preliminärt något år 2008 samtidigt som priset på mjölk beräknas öka något under år 2008.

Prognos för inkomstutvecklingen 2007-2008

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 2,6 % mellan 2007 och 2008. Vegetabilieproduktionen minskar något medan animalieproduktionen ökar. För vegetabilier minskar spannmål kraftigt. Även industrigrödor samt köks- och plantskoleväxter minskar. Övriga produktionsgrenar inom vegetabilier ökar eller är på samma nivå som under 2007. Inom animalieproduktionen är hästar, andra djur samt andra djurprodukter oförändrade. Får och getter minskar något, medan övriga produktionsgrenar inom animalieproduktionen ökar, mellan 2 - 22 %.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas minska med 4,8 % år 2008 jämfört med år 2007. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet beräknas preliminärt öka med 2,6 % under år 2008. Direktersättningarna beräknas minska något. Kostnaderna för insatsförbrukning samt kapitalförslitning beräknas öka under 2008 jämfört med 2007.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2007 samt förändringar till år 2008 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av februari planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2007 och 2008. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-3,9 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 0,3 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med 1,3 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt

Hitta på sidan

Till toppen