EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2008–2009

Publiceringsdatum: 2010-02-08

Referensår: 2009 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas minska

Notera att värdet för år 2008 är korrigerat i denna andra prognos för jordbrukets ekonomiska utveckling mellan åren 2008 till 2009. Se vidare den korrigerade versionen av JO45 SM0902.

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas minska med 6,8 % år 2009 jämfört med år 2008. Vegetabilieproduktionen beräknas minska med 10,5 % medan animalieproduktionen beräknas minska med 3,7 %.

Den totala skörden av spannmål beräknas uppgå till närmare 5,2 miljoner ton under 2009. Den är 4 % högre än genomsnittet för de fem senaste åren men i nivå med förra årets spannmålsskörd. Den totala spannmålsarealen minskade med 4 % jämfört med föregående år, samtidigt som skördeutfallet per hektar i år var något högre för de vårsådda spannmålsgrödorna. Priserna på spannmål beräknas preliminärt minska med ungefär 27 % för skördeåret 2009 jämfört med skördeåret 2008.

Totalskörden av raps och rybs beräknas till uppemot 302 000 ton, vilket är 16 % mer än förra årets skörd och en ökning med 34 % jämfört med femårsgenomsnittet. Ökningen beror framförallt på att odlingen av höstraps har ökat. Det har även varit hög skörd per hektar av höstraps i år. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt minska med ungefär 29 % under skördeåret 2009 jämfört med skördeåret 2008.

Slakten av nötkreatur beräknas öka något under år 2009 jämfört med år 2008. Detta medan priserna för nötkreatur beräknas sjunka med 12 %. Slakten av svin beräknas minska något under år 2009 jämfört med år 2008, medan priserna beräknas öka med omkring 10 %.

Invägningen av mjölk beräknas minska marginellt år 2009 jämfört med år 2008. Priset på mjölk beräknas minska med ungefär 20 % år 2009.

Prognos för inkomstutvecklingen 2008-2009

Notera att värdet för år 2008 är korrigerat i denna andra prognos för jordbrukets ekonomiska utveckling mellan åren 2008 till 2009. Se vidare den korrigerade versionen av JO45 SM0902.

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser minskar preliminärt med 6,8 %. Ett flertal av produktionsgrenarna minskar preliminärt i värde 2009 jämfört med 2008, t.ex. minskar potatis med 22 % och frukt och bär med 13 %. Mjölk minskar preliminärt med 20,0 %. Värdet av alla grenar inom djurproduktion ökar förutom fjäderfä som minskar. Nötkreatur ökar med 14 % och svin ökar med 17 %. De sekundära icke-jordbruksaktiviteter som ingår i kalkylerna beräknas öka med 4,5 %.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas minska med 7 % år 2009 jämfört med år 2008. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet beräknas minska med 5,3 % under år 2009. Övriga produktionssubventioner beräknas öka något år 2009 jämfört med år 2008. Kostnaderna för insatsförbrukningen beräknas minska med 5 % år 2009 jämfört med år 2008. Kostnaderna för kapitalförslitning beräknas öka med 6 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2008 samt förändringar till år 2009 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,0 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 3,4 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med 6,5 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker, särskilt när det gäller kostnadsposterna, och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen