EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2009–2010

Publiceringsdatum: 2011-02-07

Referensår: 2010 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 8 % år 2010 jämfört med år 2009. Vegetabilieproduktionen beräknas öka med 10 % medan animalieproduktionen beräknas öka med 6 %.

Den totala spannmålsskörden 2010 uppskattas till ca 4,3 miljoner ton. Detta är 17 % lägre än förra årets skörd. Minskningen beror framförallt på att skördeutfallet per hektar blev lågt på många håll i landet. En annan bidragande orsak är att den totala spannmålsarealen minskade med 7 %. 2010 års totala spannmålsskörd är den lägsta sedan år 2006. Priserna på spannmål beräknas preliminärt öka med 52 % för skördeåret 2010 jämfört med skördeåret 2009.

Totalskörden av oljeväxter uppskattas bli nästan 0,3 miljoner ton, vilket är en ökning med 16 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen förklaras av att den odlade arealen för oljeväxter har ökat. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt öka med ungefär 39 % under skördeåret 2010 jämfört med skördeåret 2009.

De genomsnittliga priserna för nötkreatur har preliminärt ökat med 10 % mellan åren 2009 och 2010. Priserna för svin har minskat med 9 %.

Slakten av nötkreatur beräknas minska med omkring 5 % under år 2010 jämfört med år 2009. Slakten av svin beräknas minska med någon procent under år 2010 jämfört med år 2009.

Invägningen av mjölk beräknas minska med 3 % år 2010 jämfört med år 2009. Priset på mjölk beräknas öka med ungefär 14 % år 2010.

Prognos för inkomstutvecklingen 2009-2010

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 7 %. Ett flertal av produktionsgrenarna ökar preliminärt i värde 2010 jämfört med 2009; t.ex. ökar spannmål med 52 % potatis ökar med 32 %, mjölk ökar preliminärt med 10 % och nötkreatur minskar med 4 %. Sekundära jordbruksaktiviteter beräknas öka med 1 %.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas öka med 25 % år 2010 jämfört med år 2009. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Övriga produktionssubventioner beräknas minska något år 2010 jämfört med år 2009. Kostnaderna för insatsförbrukning och kapitalförslitning beräknas förbli på samma nivå år 2010 som år 2009.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2009 samt förändringar till år 2010 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av februari planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2009 och 2010. Indikator A, d.v.s. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,0 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 2,1 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 27,8 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker, särskilt när det gäller kostnadsposterna, och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen