EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2010–2011

Publiceringsdatum: 2012-02-09

Referensår: 2011 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med knappt 2 % år 2011 jämfört med år 2010. Vegetabilieproduktionen beräknas öka med knappt 1 % i värde medan animalieproduktionen beräknas öka med 3 %.

Den totala spannmålsskörden för 2011 uppskattas bli ca 4,7 miljoner ton. Detta är ca 9 % mer än 2010 och 3 % lägre än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Det bättre skörderesultatet förklaras av större hektarskördar än förra året för höstråg, vårkorn och havre samt att arealen med spannmålsodling ökade med 4 % jämfört med föregående år. Priserna på spannmål beräknas preliminärt minska med 4 % för skördeåret 2011 jämfört med skördeåret 2010.

Totalskörden av raps och rybs 2011 beräknas minska med ca 5 % jämfört med 2010. Den odlade arealen raps och rybs minskade med drygt 9 % jämfört med fjolåret. Priserna uppskattas för skördeåret 2011 preliminärt ligga på i stort sett samma nivå som för skördeåret 2010.

Slakten av nötkreatur 2011 beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2010 samtidigt som priserna uppskattas öka med omkring 5 %. Slakten av svin beräknas minska med närmare 3 %, och här uppskattas även de genomsnittliga priserna sjunka med 11 %.

Invägningen av mjölk beräknas minska med knappt 1 % år 2011 jämfört med år 2010. Priset på mjölk beräknas öka med drygt 6 % år 2011.

Preliminära beräkningar av inkomstutvecklingen 2010–2011

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med drygt 2 % mellan åren 2010 och 2011. På växtodlingssidan är det främst spannmålsodling och foderväxter som bidrar till ökningen. För bl.a. potatis uppskattas värdet sjunka kraftigt, en minskning med närmare 25 %. På animaliesidan uppskattas värdet av mjölkproduktionen öka med knappt 6 % och värdet av äggproduktionen uppskattas öka med drygt 14 %. Både produktionen av jordbrukstjänster och sekundära icke-jordbruksaktiviteter beräknas öka i värde.

Ökningen i produktionsvärdet är dock inte tillräckligt stor för att uppväga kostnadsökningarna under 2011. De totala kostnaderna för insatsvaror beräknas öka med ungefär 5 %. Förädlingsvärdet netto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsförbrukning och kapitalförslitning, beräknas minska med 10 %. Samtidigt beräknas utbetalningarna av stöd öka vilket gör att driftsöverskottet, som är det överskott som ska täcka kostnader för arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, uppskattas minska med knappt 2 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2010 samt förändringar till år 2011 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Eurostat kommer att redovisa preliminära beräkningar över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2010 och 2011. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,7 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 1,5 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 1,2 %. Denna beräkning är mycket osäker, särskilt när det gäller kostnadsposterna, och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen