EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2012–2013

Publiceringsdatum: 2014-02-06

Referensår: 2013 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Plus för animalieproduktionen och minus för växtodlingen i jordbrukets ekonomi 2013

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser beräknas minska med 2 % år 2013 jämfört med år 2012. Värdet av vegetabilieproduktionen beräknas minska med 10 % medan värdet av animalieproduktionen beräknas öka med drygt 6 %. Kostnaderna för insatsvaror och tjänster förväntas ligga något under 2012 års nivå.

Den totala spannmålsskörden för 2013 uppskattas till cirka 5,0 miljoner ton, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med 2012. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka kraftigt under skördeåret 2013/2014, vilket bidrar till det minskade värdet av vegetabilieproduktionen.

Totalskörden av raps och rybs 2013 beräknas ligga närmare 3 % högre än föregående år vilket främst är en följd av ökade odlingsarealer. Precis som för spannmål leder dock lägre priser till att värdet av produktionen minskar.

Det ökade värdet av animalieproduktionen förklaras främst av att värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med 8 %. Detta förklaras i sin tur av en beräknad uppgång i avräkningspriset på mjölk med drygt 8 % samtidigt som produktionen minskat något.

Slakten av nötkreatur beräknas öka något under år 2013 jämfört med år 2012 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 1 %. Slakten av svin beräknas vara i stort sett oförändrad och priserna har varit stigande.

Inför publiceringen av 2012 års beräkningar i oktober 2013 gjordes några revideringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalieproduktionen och foderväxter (se avsnittet fakta om statistiken).

Preliminära beräkningar av inkomstutvecklingen 2012–2013

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser uppskattas minska med 2 % under 2013. Värdet av vegetabilieproduktionen förväntas minska med 10 % vilket till stor del är en följd av att priserna på spannmål och oljeväxter förväntas sjunka kraftigt mellan skördeåren 2012/2013 och 2013/2014.

Värdet av animalieproduktionen förväntas öka med drygt 6 %. Den främsta förklaringen är att mjölkproduktionen möter bättre avräkningspriser på marknaden vilket ökar dess värde med cirka 8 %. Även för grisproduktionen har prisbilden sett ljusare ut och värdet av produktionen förväntas öka med 6 %. Både produktionen av jordbrukstjänster och sekundära icke-jordbruksaktiviteter beräknas öka något i värde.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster beräknas ligga något under 2012 års nivå. De lägre spannmålspriserna verkar dämpande på kostnaderna för foder som produceras inom det egna företaget och det foder som omsätts inom jordbrukssektorn. Kostnaderna för köpfodermedel förväntas dock öka jämfört med föregående år.

Förädlingsvärdet netto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsförbrukning och kapitalförslitning, beräknas minska med 11 %. Driftsöverskott netto, som är det överskott som ska täcka kostnader för arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, uppskattas minska med drygt 5 %. Ökade arrende- och räntekostnader gör att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och kapital, uppskattas minska med närmare 11 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1som innehåller värden för år 2012 samt förändringar till år 2013 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Eurostat kommer att redovisa medlemsstaternas preliminära beräkningar över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2012 och 2013. Indikator A, som beskriver förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,7 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med knappt 1,4 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med knappt 1 %. Denna beräkning är osäker, och kan komma att skilja sig avsevärt från det slutliga utfallet.

Hitta på sidan

Till toppen