EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Preliminär utveckling 2013–2014

Publiceringsdatum: 2015-02-05

Referensår: 2014 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Liten ökning i resultatet för jordbruket 2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser uppskattas ha varit i stort sett oförändrat 2014 jämfört med 2013. Värdet av vegetabilieproduktionen var oförändrat medan värdet av animalieproduktionen minskade något.
De totala kostnaderna förväntas ligga på ungefär samma nivå som 2013.

Den totala spannmålsskörden för 2014 uppskattas till cirka 5,8 miljoner ton, vilket är en ökning med 16 % jämfört med 2013. Samtidigt förväntas priserna för spannmål sjunka under skördeåret 2014/2015. Totalt sett bedöms värdet av spannmålsproduktionen öka med närmare 5 % jämfört med skördeåret 2013/2014.

Totalskörden av raps och rybs 2014 beräknas minska med knappt 2 %. Priserna förväntas sjunka under skördeåret 2014/2015, vilket gör att värdet av oljeväxtproduktionen beräknas minska med drygt 13 %.

Värdet av mjölkproduktionen beräknas öka med drygt 5 % vilket förklaras av både ökad produktion och ett högre genomsnittligt avräkningspris under 2014 jämfört med 2013. Året inleddes med prisnivåer som låg betydligt högre än 2013 års nivå. Priserna har sedan sjunkit, men trots prisfallet bedöms det
genomsnittliga avräkningspriset för 2014 ligga knappt 3 % över 2013 års nivå.

Slakten av nötkreatur beräknas öka med knappt 4 % under 2014 jämfört med 2013 samtidigt som avräkningspriserna uppskattas sjunka med cirka 5 %. Slakten av svin beräknas öka med någon procent jämfört med 2013. Avräkningspriserna förväntas dock sjunka, varför värdet av svinproduktionen beräknas minska med cirka 7 %.

Inför publiceringen av 2013 års beräkningar i oktober 2014 gjordes några revideringar av EAA som även påverkar tidigare år. Dessa berör främst animalieproduktion och proteingrödor (se avsnittet fakta om statistiken).


Preliminära beräkningar av inkomstutvecklingen 2013–2014

Jordbrukssektorns totala produktionsvärde i löpande priser uppskattas ha varit i stort sett oförändrat 2014 jämfört med 2013. Värdet av vegetabilieproduktionen var oförändrat medan värdet av animalieproduktionen minskade något.

Priset på spannmål förväntas fortsätta att sjunka även under skördeåret 2014/2015. Lägre priser kompenseras dock av en stor skörd, vilket gör att värdet av spannmålsproduktionen bedöms öka med knappt 5 % jämfört med skördeåret 2013/2014. Värdet av produktionen av oljeväxter och potatis förväntas minska främst på grund av sjunkande priser.

Värdet av mjölkproduktionen uppskattas öka med drygt 5 %, vilket förklaras av att produktionen förväntas öka med drygt 2 % samt ett högre genomsnittligt avräkningspris jämfört med 2013. Avräkningspriset låg under årets första åtta månader över avräkningspriset för motsvarande period 2013. Under perioden januari till april var avräkningspriset avsevärt högre 2014 jämfört med 2013. Därefter har priserna sjunkit. Trots prisfallet uppskattas det genomsnittliga
avräkningspriset för 2014 ligga knappt 3 % över 2013 års pris.

Värdet av gris- och nötköttsproduktionen bedöms minska och i dessa fall är det sjunkande priser som är orsaken. Under 2014 har även priserna på minkskinn fallit kraftigt efter flera års prisuppgång, vilket gör att värdet av minkproduktionen minskar med närmare 30 %. Både produktionen av jordbrukstjänster och sekundära icke-jordbruksaktiviteter beräknas öka något i värde.

Kostnaderna för insatsvaror och tjänster beräknas vara i stort sett oförändrade. De lägre spannmålspriserna verkar dämpande på kostnaderna för foder som produceras inom det egna företaget och det foder som omsätts inom jordbrukssektorn. Priserna på köpfodermedel förväntas sjunka, vilket är orsaken till att kostnaderna för köpfodermedel bedöms bli lägre än föregående år. Kostnaderna för handelsgödsel och växtskyddsmedel förväntas öka, medan kostnaderna för energianvändning förväntas minska.

Förädlingsvärdet netto, vilket motsvarar värdet av jordbrukssektorns produktion minus insatsförbrukning och kapitalförslitning, beräknas vara oförändrat jämfört med 2013. Driftsöverskott netto, som är det överskott som ska täcka kostnader för arrende, räntor, eget arbete och eget kapital, uppskattas minska med drygt 1 %. Minskade räntekostnader gör dock att företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och kapital, uppskattas öka med 1 % år 2014.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomst-utvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2013 samt förändringar till år 2014 i volym, pris och värde uttryckt som index.

Eurostat kommer att redovisa medlemsstaternas preliminära beräkningar över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2013 och 2014. Indikator A, som beskriver förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen med 1,7 % och en prisökning för bruttonationalprodukten med 1,3 %, kommer indikator A för Sverige att visa en nedgång med 0,5 %. Denna beräkning är osäker och kan komma att skilja sig avsevärt från det slutliga utfallet.

Hitta på sidan

Till toppen