EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2005–2006

Publiceringsdatum: 2006-12-07

Referensår: 2006 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas minska 2006

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas sjunka med 1,9 % år 2006 jämfört med år 2005. Vegetabilieproduktionen minskar med 4,4 % medan animalieproduktionen är oförändrad.

Den totala spannmålsskörden minskade preliminärt med 13 % år 2006 jämfört med 2005. Den lägre skörden är en följd både av att den odlade arealen minskat och lägre arealskördar. Skörden per hektar beräknas bli betydligt lägre än normalt för samtliga grödor. Inte sedan 1992 har den totala skörden varit lika låg som den beräknas bli under 2006. Spannmålspriserna beräknas preliminärt öka med nära 20 % under 2006.

Skörden av oljeväxter beräknas bli högre än genomsnittet de senaste fem åren och även högre än år 2005. Sedan 2003 har arealerna som odlas med oljeväxter ökat kontinuerligt och år 2006 är de mer än 50 % högre än vad de var år 2003. Skörden per hektar beräknas bli något lägre än normalt för höstgrödorna och något högre än normalt för vårgrödorna. Priserna på oljeväxter beräknas preliminärt öka något under 2006.

Priset på potatis ökar preliminärt under 2006. Detta efter att priset varit ganska lågt under 2005. Volymen potatis minskar preliminärt under 2006.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin och nöt har preliminärt ökat något under år 2006. Priserna för fjäderfä är preliminärt nära nog oförändrade under 2006.

Slakten av svin minskade preliminärt under 2006. Slakten av nötkreatur ökade preliminärt marginellt under år 2006. Slakten av fjäderfä har preliminärt ökat något.

Invägningen av mjölk minskade preliminärt något under år 2006. Priset på mjölk minskade under år 2006.

Prognos för inkomstutvecklingen 2005-2006

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser minskar preliminärt med 1,7 % mellan 2005 och 2006. Det är främst vegetabilieproduktionen som minskar, medan animalieproduktionen är på ungefär samma nivå som år 2005. För vegetabilier minskar spannmål kraftigt, medan övriga produktionsgrenar är oförändrade eller ökar. För animalieproduktionen ökar nötkreatur, ägg samt får och getter medan övriga animaliegrenar minskar.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas öka med 1,6 %. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet beräknas minska, medan direktersättningarna ökar något. Kostnaderna för insatsförbrukning beräknas minska, medan kostnaderna för kapitalförslitning beräknas öka något under 2006.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för 2005 samt förändringar till 2006 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december (runt den 20:e) planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan 2005 och 2006. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,3 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 1,7 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 1,2 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen