EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2006–2007

Publiceringsdatum: 2007-12-07

Referensår: 2007 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka 2007

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 12,0 % år 2007 jämfört med år 2006. Vegetabilieproduktionen beräknas öka med 32,7 % medan animalieproduktionen minskar med 2,9 %.

Den totala spannmålsskörden ökade preliminärt med 22 % år 2007 jämfört med 2006 års mycket låga skörd. Spannmålsskörden är i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren. Alla spannmålsgrödor har under år 2007 gett högre skörd än under år 2006, då skördenivåerna var ovanligt låga. Spannmålspriserna beräknas preliminärt öka med 67 %.

Skörden av raps och rybs beräknas bli ungefär lika stor som föregående år, vilket är 17 % högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Ökningen är en följd av att det odlas mer av framförallt höstraps. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt öka med 17 %.

De genomsnittliga priserna för svin och nöt har preliminärt minskat något under år 2007. Priserna för fjäderfä är nära nog oförändrade under 2007 jämfört med år 2006.

De genomsnittliga avräkningspriserna för svin och nöt har preliminärt minskat något under år 2007. Priserna för fjäderfä är preliminärt nära nog oförändrade under 2007.

Slakten av nötkreatur ökade preliminärt något under år 2007, medan slakten av svin preliminärt är oförändrad. Slakten av fjäderfä ökar preliminärt något år 2007 jämfört med år 2006.

Invägningen av mjölk är nästan oförändrad år 2007. Priset på mjölk ökar preliminärt något under år 2007.

Prognos för inkomstutvecklingen 2006-2007

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 10,7 % mellan 2006 och 2007. Vegetabilieproduktionen ökar mycket medan animalieproduktionen minskar något. För vegetabilier ökar spannmål kraftigt. Även foderväxter ökar mycket. Den enda produktionsgrenen inom vegetabilier som minskar är industrigrödor, vilket beror på att sockerbetor minskar kraftigt. Inom animalieproduktionen är nötkreatur oförändrat medan svin, hästar, mjölk och andra animalieprodukter minskar. Övriga produktionsgrenar inom animalieproduktionen ökar.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas öka med 7,3 % år 2007 jämfört med år 2006. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Produktionsvärdet och direktersättningarna beräknas öka under år 2007. Detsamma gäller för kostnaderna för insatsförbrukning samt kapitalförslitning.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2006 samt förändringar till år 2007 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2006 och 2007. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-1,3 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 2,4 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 6,3 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen