EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn. Prognos för utvecklingen 2009–2010

Publiceringsdatum: 2010-12-07

Referensår: 2010 Produktkod: JO0205 Ämnesord: Ekonomi

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Produktionsvärdet i jordbruket beräknas öka

Värdet av produktionen av jordbruksvaror i löpande priser beräknas öka med 6 % år 2010 jämfört med år 2009. Vegetabilieproduktionen beräknas öka med 10 % medan animalieproduktionen beräknas öka med 3 %.

Den totala spannmålsskörden för 2010 uppskattas bli ca 4,3 miljoner ton. Detta är ca 18 % lägre än förra årets skörd och ca 13 % lägre än den genomsnittliga skörden för de fem senaste åren. Höstråg och rågvete är de grödor där totalskörden minskar mest procentuellt sett jämfört med 2009. Den lägre totalskörden för spannmål kan bland annat förklaras av att de flesta grödor uppskattas få en lägre hektarskörd än förra året samtidigt som den odlade spannmålsarealen minskat mellan åren 2009 och 2010. Priserna på spannmål beräknas preliminärt öka med 46 % för skördeåret 2010 jämfört med skördeåret 2009.

Totalskörden för oljeväxter uppskattas bli nästan 0,3 miljoner ton vilket är en ökning med 17 % jämfört med genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen förklaras av att den odlade arealen för oljeväxter har ökat. Priset på oljeväxter beräknas preliminärt öka med ungefär 31 % under skördeåret 2010 jämfört med skördeåret 2009.

De genomsnittliga priserna för nötkreatur har preliminärt ökat med 10 % mellan åren 2009 och 2010. Priserna för svin har minskat med 10 %.

Slakten av nötkreatur beräknas minska med omkring 5 % under år 2010 jämfört med år 2009. Slakten av svin beräknas minska med någon procent under år 2010 jämfört med år 2009.

Invägningen av mjölk beräknas minska med 4 % år 2010 jämfört med år 2009. Priset på mjölk beräknas öka med ungefär 15 % år 2010.

Prognos för inkomstutvecklingen 2009-2010

Värdet av jordbrukssektorns produktion av varor och tjänster till baspriser ökar preliminärt med 5 %. Ett flertal av produktionsgrenarna ökar preliminärt i värde 2010 jämfört med 2009, t.ex. ökar vete med 51 % potatis ökar med 30 %, mjölk ökar preliminärt med 10 % och nötkreatur minskar med 8 %. Sekundära jordbruksaktiviteter beräknas öka med 1 %.

Jordbrukssektorns faktorinkomst beräknas öka med 15 % år 2010 jämfört med år 2009. Faktorinkomsten beräknas som summan av produktionsvärdet och direktersättningar minus kostnader för insatsförbrukning och kapitalförslitning. Övriga produktionssubventioner beräknas minska något år 2010 jämfört med år 2009. Kostnaderna för insatsförbrukningen beräknas öka med 1 % år 2010 jämfört med år 2009. Kostnaderna för kapitalförslitning beräknas öka med 1 %.

Jordbruksverket har levererat denna preliminära beräkning över inkomstutvecklingen i Sverige till EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningen redovisas i tabell 1, som innehåller värden för år 2009 samt förändringar till år 2010 i volym, pris och värde uttryckt som index.

I mitten av december planerar Eurostat att redovisa prognoser över utvecklingen av jordbrukets inkomster mellan åren 2009 och 2010. Indikator A, dvs. förändringen i real faktorinkomst per årsarbete, är det mått som brukar användas vid jämförelse mellan medlemsländerna. Med antaganden om en fortsatt nedgång av den totala arbetsinsatsen (-4,0 %) och en prisökning för bruttonationalprodukten med 3,0 %, kommer indikator A för Sverige att visa en uppgång med 16,6 %. Denna beräkning är naturligtvis mycket osäker, särskilt när det gäller kostnadsposterna, och det slutliga utfallet kan komma att skilja sig avsevärt härifrån.

Hitta på sidan

Till toppen